Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordiürituste projektide toetamise kord

Väljaandja:Paide Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2014, 12

Spordiürituste projektide toetamise kord

Vastu võetud 27.11.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev kord sätestab kodanikualgatuse korras Paide Vallavalitusele toetuse saamiseks esitatavatele projektidele kehtestatavad nõuded, toetuste taotlemise ja hindamise kriteeriumid ning finantseerimise Paide valla eelarvest.

§ 2.  Eesmärgid

  Korra kehtestamise eesmärk on toetada:
 1) omaalgatuslikku ja omavastutuslikku sporditeemalist tegevust vallas;
 2) piirkondlikku tervisearengut;
 3) valla elanike ettevõtlikkust projekte välja töötada ja ellu viia;
 4) spordiürituste korraldamise hoogustumist ja ühistegevust vallas.

§ 3.  Kriteeriumid

 (1) Vallavalitsusele rahastamiseks esitatavad projektitaotlused peavad olema suunatud eelkõige Paide vallas elavatele, õppivatele ja/või töötavatele inimestele spordiürituste korraldamiseks.

 (2) Projekt peab vastama järgmistele nõudmistele:
 1) rahastamise tingimustele vastavad kohalikud ühistegevused, mis on oma iseloomult väikesemastaabilised ja inimestevahelised;
 2) projekti eelarve peab olema läbipaistev ja realistlik;
 3) vallavalitsuse toetus projektile on otsustuspõhine;
 4) omaosalus peab olema vähemalt 10% projekti eelarvest, omaosaluseks loetakse peale rahalise panuse ka projektis osalemist omapoolse tegevuse, teenuse või tootega, mis on ümber arvutatuna näidatud rahalises vääringus. Vabatahtlik töö on arvutatud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunnitasu alammäära alusel.
 5) projekte mille eelarve on kuni 50 eurot, võib toetada täies ulatuses ilma omaosalust nõudmata.

§ 4.  Taotlejad

 (1) Toetust võivad taotleda kõik Paide vallas elavad füüsilised isikud või registreeritud seltsingud, klubid jt. mittetulundusorganisatsioonid.

 (2) Toetust võivad taotleda ka mujal elavad füüsilisest isikust või mujal asuvad juriidilisest isikust taotlejad, kui tegevus või sellest tulenev kasu on suunatud Paide valla elanikele.

§ 5.  Projektide esitamise tähtaeg

  Projektide vallavalitsusele esitamise aeg on üldjuhul 2 kuud enne planeeritavat spordiüritust. Projekte saab esitada aastaringselt.

§ 6.  Projektide vormistamise nõuded

  Projekti peab esitama volikogu poolt kinnitatud vormil (Lisa 1) tähtaegselt ja see peab sisaldama järgmisi kohustuslikke punkte:
 1) projekti nimi;
 2) taotleja;
 3) projekti juht;
 4) projekti läbiviija;
 5) projekti sihtgrupp, planeeritav osalejate arv;
 6) läbiviimise koht;
 7) läbiviimise aeg;
 8) projekti üldmaksumus;
 9) vallalt taotletav summa;
 10) projekti eesmärkide ja teostamise lühikirjeldus;
 11) eelarve;
 12) taotleja kirjalik kinnitus selle kohta, et raha kasutatakse sihipäraselt projektis ettenähtud eesmärkidel.

§ 7.  Projektide hindamine ja finantseerimine

 (1) Paide Vallavalitsuses registreeritakse kõik esitatud taotlused ja kontrollitakse eelvaliku korras taotluste vastavust projekti kriteeriumidele ja kehtestatud nõuetele.

 (2) Pärast eelvalikut võidakse projektid vastu võtta, korrigeerimiseks tagastada või tagasi lükata. Korrigeerimiseks tagasi lükatud taotlused (mõni osa puudu vms.) võib esitada määratud tähtajaks uuesti. Komisjoni ettepanekul ja taotlejate nõusolekul võib samasisulisi projekte liita üheks taotluseks, mis esitatakse kokkulepitud tähtajaks.

 (3) Projekte hindab vallavalitsuse poolt määratud komisjon, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku projektide rahastamiseks. Vallavalitsus eraldab projektidele toetuse oma korraldusega. Komisjon võib vallavalitsusele teha ettepaneku eraldada vallalt taotletavast summast väiksem summa. Toetust saanud projektid finantseeritakse lepingu alusel.

 (4) Vallavalitsus teavitab projekti esitajat vallavalitsuse otsusest kirjalikult kuu aja jooksul peale projekti esitamise tähtaega.

 (5) Rahastamisotsuse saanud tegevuse ära jäämisel taotlejast mitte sõltuvatel asjaoludel on taotlejal kohustus sellest vallavalitsust kirjalikult teavitada ja õigus esitada samale sihtgrupile suunatud sarnase tegevusega uus taotlus kahe kuu jooksul peale tegevuse ära jäämisest teada saamist, kuid mitte suuremas mahus kui eelnev rahastamisotsus.

 (6) Paide valla eelarves projektide toetuseks ettenähtud summa jaotub põhimõttel, et vähemalt 1/4 summast peab jääma jagamiseks teisel poolaastal.

§ 8.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest vastutab taotleja. Vallavalitsus võib projektis osalejate kaudu kontrollida tegevuse vastavust projektile.

 (2) Projekti lõppedes kohustub taotleja esitama lepingus märgitud tähtajaks täpse aruande volikogu poolt kinnitatud vormil
(Lisa 2) koos kogu eelarvet puudutavate kuludokumentidega ning Vallavalitsuse nõudel kirjutama projektist ja selle tulemustest valla lehes.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015.

Raivo Raja
Volikogu esimees

Lisa 1 Projekti esitamise vorm

Lisa 2 Aruande vorm