Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Veriora valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Veriora Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2014, 31

Veriora valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 27.11.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõigete 1 ja 3 ning Veriora Vallavolikogu 30.08.2012 määruse nr 10 „Veriora valla eelarve menetlemise kord“ § 9 lõike 5 alusel.

§ 1.  Veriora valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Veriora valla 2014. aasta I lisaeelarve, mis on toodud lisana.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse pärast jõustumist Riigi Teatajas.

Rein Raadla
volikogu esimees

Lisa Veriora valla 2014. aasta I lisaeelarve