Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2015, 15

  Maamaksumäära kehtestamine

  Vastu võetud 18.12.2013 nr 19
  RT IV, 21.12.2013, 17
  jõustumine 01.01.2014

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  26.11.2014RT IV, 05.12.2014, 701.01.2015
  25.11.2015RT IV, 03.12.2015, 1201.01.2016

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja lõike 2, § 11 lõike 1 ja rahandusministri 17.01.2001. a määrusega nr 10 kehtestatud “Maamaksuseaduse rakendamise kord” § 6, Vastseliina vallavolikogu 30.05.2012.a määruse nr 1-1.1/11 „Vastseliina valla põhimäärus“ § 19 lg 1 alusel, Vastseliina Vallavolikogu määrab:

  § 1.  Kehtestada alates 1. jaanuarist 2016. a Vastseliina valla territooriumil ühtseks maamaksumääraks (õuemaa, metsamaa, muu maa) 2,5% maa maksustamishinnast aastas.

  [RT IV, 03.12.2015, 12 - jõust. 01.01.2016]

  § 2.  Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014. a Vastseliina vallas põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,3% maa maksustamishinnast aastas.

  § 3.  Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Vastseliina vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegedel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

  § 4.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.