SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2015, 12

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 26.11.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 28² lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel täisealisele hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Palupera vallas.

 (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav) ning kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

 (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate sotsiaaltoetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Palupera vallas. Erandina võib hoolduse seada isikule, kelle tegelik elukoht on Palupera vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses. Taolisel juhul kooskõlastatakse hoolduse seadmise eelnevalt vastava omavalitsusega.

 (5) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Hooldajaks võib olla ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldataval on sügav puue ning tema toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või hooldatav ei suuda neis osaleda või neid teostada.

 (6) Hooldajat ei määrata kui hooldust vajav isik elab koos hooldajaga ühel elamispinnal. Erandjuhul määratakse hooldajaks, kui hooldatava suurenenud abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda.

 (7) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Hooldus – hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel ning järelevalve ehk ohutuse tagamine isiku suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või kolmandate isikute elule, tervisele või varale;
 2) Hooldaja – on teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul määral hooldama ja kes on määratud hooldajaks vallavalitsuse vastava otsuse alusel;

 3) Hooldatav – on täisealine sügava puudega hooldust vajav isik, kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega.

§ 2.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja ning hooldajatoetuse määramiseks esitab hooldusvajadusega isik ja hooldaja vallavalitsusele avalduse, millele on lisatud isikut tõendavad dokumendid ja hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus (Lisa 1).

 (2) Kui taotleja jätab koos avaldusega esitamata nõutud andmed või kui esitatud dokumentides esineb puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

§ 3.  Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

 (1) Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille teeb kindlaks vallavalitsuse sotsiaalnõunik hindamise abil hooldatava elukohas 15 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumisest.

 (2) Hooldusvajaduse hindamiseks täidab sotsiaalnõunik hooldusvajaduse hindamisinstrumendi (Lisa 2).

 (3) Hindamisega teeb sotsiaalnõunik kindlaks hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

 (4) Sotsiaalnõunik võib hindamisel aluseks võtta isiku rehabilitatsiooniplaani, arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsuse ning võib konsulteerida hinnangu saamiseks teiste eriala spetsialistidega.

 (5) Sotsiaalnõunik teeb vallavalitsusele ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks.

§ 4.  Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldaja määramise või sellest keeldumise ja hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus andes välja korralduse.

 (2) Korralduses määratakse hooldatav, hooldaja ning hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

 (3) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi hooldajast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

 (4) Tähtajatult määratud puude raskusastme korral seatakse hooldus ja määratakse hooldaja tähtajatult.

 (5) Hooldajatoetus määratakse tähtajatult või tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani.

 (6) Hooldaja tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele kontrollib sotsiaalnõunik.

 (7) Otsus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse asjaosalistele teatavaks 7 päeva jooksul korralduse väljaandmisest.

§ 5.  Hooldajatoetus ja toetuse määr

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

 (2) Hooldajatoetuse määr on võrdne riigieelarve seadusega sätestatud sotsiaaltoetuste määraga.

 (3) Hooldajale, kes on määratud hooldajaks isikule, kellel on raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes, makstakse hooldajatoetust 60% hooldajatoetuse määrast.

 (4) Hooldajale, kes on määratud hooldajaks isikule, kellel on sügavalt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses, makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse väljaandmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

 (2) Toetus makstakse välja hiljemalt kuu viimasel tööpäeval hooldaja poolt määratud arvelduskontole.

 (3) Juhul kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

 (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele järgnevast kuust.

§ 7.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel.

 (2) Hoolduse lõpetamise aluseks on:
 1) hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
 2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
 3) hooldatavale keskmise puude määramine;
 4) hooldajale raske või sügava puude määramine;
 5) hooldatava või hooldaja surm;
 6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
 7) hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega pandud kohustustest.

§ 8.  Teavitamiskohustus

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata teavitama vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul nende tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või selle suuruse muutumise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

 (2) Lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Palupera Vallavolikogu 12.04.2005. a määrus nr 1-1/05/8 „Hooldajatoetuse ja puudega inimese täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Palupera Vallavalitsuse korraldusega varem seatud hooldused ja hooldaja määramised kehtivad kuni neis märgitud tähtajani.

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Hooldusvajaduse hindamisinstrument