Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Otepää Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 6

Otepää Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 22.11.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Otepää Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille eesmärk on rahvaraamatukoguna tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu asukoht on Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn, Otepää vald, Valga maakond.

  (3) Raamatukogul on Otepää valla vapi kujutise ja oma nimega pitsat.

  (4) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Otepää vald.

  (5) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Otepää Vallavolikogu.

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Raamatukogu ülesanded

  Raamatukogu:
  1) osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu ligipääsu võimaldamine) teeninduspiirkonna elanikele ja teistele soovijatele vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale ning korraldab vastavalt vajadusele koduteeninduse;
  2) komplekteerib, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajaliku trükised, auvised ja teised teavikud ning elektroonilised avalikud andmebaasid;
  3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest kasutaja soovil ning kulul;
  4) tagab interneti tasuta kasutamise;
  5) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
  6) korraldab teatmebibliograafilist tööd ja koduloo-alast tööd, vajadusel teeb infootsinguid erinevatest allikatest ja andmebaasidest;
  7) korraldab näitusi ja muid kultuuriüritusi, tutvustab raamatuvarasid ja tegevust üldsusele;
  8) korraldab lugejakoolitusi raamatukogu infosüsteemide ja interneti kasutamiseks;
  9) toimib kogukonnakeskusena ja edastab valla infot;
  10) teeb koostööd piirkonna koolide, seltside, teiste kultuuriasutuste ja organisatsioonidega, samuti teiste Valgamaa ja Eesti raamatukogudega.

§ 3.   Raamatukogu õigused ja kohustused

  (1) Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused:
  1) esitada vallavalitsusele raamatukogu tegevust puudutavate õigusaktide eelnõusid;
  2) saada rahvaraamatukogu seaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni seda valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt;
  3) omada eelarvet valla eelarve koosseisus ja kasutada raamatukogu valduses olevat vallavara Otepää Vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  4) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetuse teel;
  5) anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke trükiseid Otepää Vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  6) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid (printimine, paljundamine jne), kasutades saadud vahendeid õigusaktidega ettenähtud korras;
  7) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

  (2) Raamatukogul on kohustus:
  1) tagada tema kasutusse antud vallavara sihtotstarbeline kasutamine ja säilimine;
  2) tagada eelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine.

§ 4.   Raamatukoguteeninduse korraldus

  Raamatukoguteeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse Otepää Vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

§ 5.   Raamatukogu struktuur

  (1) Raamatukogu koosneb Otepää linnaraamatukogust ja selle haruraamatukogudest.

  (2) Raamatukogu koosseisu kuuluvad struktuuriüksustena:
  1) Otepää linnaraamatukogu, asukohaga Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn;
  2) Keeni raamatukogu, asukohaga Keeni tee 6, Keeni küla;
  3) Kuigatsi raamatukogu, asukohaga Kuigatsi külamaja, Kuigatsi küla;
  4) Nõuni raamatukogu, asukohaga Külaraamatukogu, Nõuni küla;
  5) Puka raamatukogu, asukohaga Kooli tn 6, Puka alevik;
  6) Pühajärve raamatukogu, asukohaga Uue-Kooli, Sihva küla;
  7) Sangaste raamatukogu, asukohaga Valga mnt 7, Sangaste alevik.

  (3) Haruraamatukogul on eraldi kogu arvestus ja tempel teavikute märgistamiseks.

§ 6.   Raamatukogu direktor

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Direktori haridustase peab olema vastavuses rahvaraamatukogu seaduses sätestatuga.

  (3) Direktor:
  1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning raamatukogu valdusesse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  3) koostab raamatukogu eelarve kavandi ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  4) esindab raamatukogu ning sõlmib raamatukogu nimel lepinguid ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
  5) kinnitab kooskõlastatult raamatukogu nõukoguga raamatukogu töötajate koosseisu ning sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud;
  6) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid, tööohutusalased juhendid ja teised töökorralduslikud regulatsioonid ning annab oma pädevuse piires käskkirju;
  7) korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale õiguskorrale;
  8) täidab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja nõukogu otsustest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse kolmeliikmeline nõukogu.

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja kaks liiget.

  (3) Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele.

  (4) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks liiget.

§ 8.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara kuulub munitsipaalomandisse.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Raamatukogu poolt osutatavate eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 10.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Otepää Vallavolikogu õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavolikogu 19. novembri 2015. a määrus nr 11 „Pühajärve Raamatukogu põhimäärus“;
  2) Otepää Vallavolikogu 19. novembri 2015. a määrus nr 12 „Otepää Linnaraamatukogu põhimäärus“;
  3) Otepää Vallavolikogu 14. detsembri 2017. a määrus nr 11 „Nõuni Raamatukogu põhimäärus“;
  4) Puka Vallavolikogu 27. aprilli 2000. a määrus nr 15 „Raamatukogude teeninduspiirkondade määramine“;
  5) Puka Vallavolikogu 27. juuni 2013. a määrus nr 7 „Puka valla raamatukogude põhimäärus“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Jaanus Barkala
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json