Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 19

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.11.2015 nr 13
RT IV, 27.11.2015, 11
jõustumine 01.12.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT IV, 05.12.2018, 701.01.2019

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Otepää Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused.
[RT IV, 05.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogul on õigus osutada oma tööga seonduvaid tasulisi eriteenuseid (paljundamine, printimine jne). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Otepää Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Raamatukogus saab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks tasuta kasutada arvutit (edaspidi lugejaarvuti).

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba või mõni muu isikut tõendav pildiga dokument) alusel lugejate andmebaasis, kuhu kantakse järgmised andmed: nimi, isikukood, elukoht (postiaadress), telefon, e-posti aadress, lugejarühm.

  (2) Lugeja tutvub registreerimisel raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja annab selle kohta allkirja, kinnitades, et tunneb raamatukogu kasutamise eeskirja ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

  (3) Eelkooliealise lapse registreerib lugejaks tema vanem. Kuni 16-aastasele lapsele annab teavikute kojulaenutamise õiguse vanema (eestkostja) kirjalik nõusolek.

  (4) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll.

  (5) Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktis sätestatud juhul.

  (6) Isikuandmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel, meeldetuletuste ja teadete saatmiseks ning statistilisel eesmärgil.

§ 4.   Teavikute laenutamine

  (1) Raamatukogus laenutatakse teavikuid koju 30 päevaks. Teavikuid, millele on lugejate poolt samaaegne nõudlus, laenutatakse koju 14 päevaks. Koju ei laenutata teatmeteoseid ega ajalehti, samuti ajakirjade viimast numbrit.
[RT IV, 05.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 05.12.2018, 7 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Laenutused registreeritakse laenutuste andmebaasis, tagastatud teavikud kustutatakse andmebaasist.

  (4) Teaviku laenutustähtaega võib pikendada kohapeal, telefoni või e-posti teel, kui teavikut ei vaja teised lugejad.

  (5) Teavikuid, mis on välja laenutatud, saab reserveerida. Lugejat teavitatakse teaviku raamatukokku saabumisest. Reserveering kehtib kolm päeva peale teavitamist.

  (6) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu.

  (7) Elanikele, kes liikumispuude tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse raamatukogu teeninduspiirkonna piires.

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenata teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus), samuti kasutada lugejaarvutit käesolevas eeskirjas sätestatud korras.

  (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teistest raamatukogudest.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 6.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ja esitama raamatukogule uued andmed.

  (2) Lugeja on kohustatud laenatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

  (3) Lugeja kannab vastutust iga laenatud teaviku eest, kuni see on tagastatud raamatukogusse. Teaviku rikkumisest või hävimisest tuleb koheselt teavitada raamatukogu töötajat. Lugeja on kohustatud teaviku tagastama samas seisukorras, millises laenutas.

  (4) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama või samaväärse teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Teaviku samaväärsuse või hinna määrab raamatukogu.

  (5) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

  (6) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (7) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 7.   Lugejaarvuti kasutamine

  (1) Lugejaarvuti kasutamine on külastajatele tasuta. Lugejaarvutit saab kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

  (2) Kõikidest lugejaarvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest peab kasutaja viivitamatult teavitama raamatukogu töötajat.

  (3) Raamatukogu direktor võib vajadusel kehtestada lugejaarvuti kasutamise reeglid.

§ 8.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (2) Raamatukogu külastaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast või hea käitumise tavadest.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json