Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Aseri Vabaajakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 23

Aseri Vabaajakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.11.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning Viru-Nigula vallavalitsuse hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra § 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  (1) Asutuse ametlik nimetus on Aseri Vabaajakeskus (edaspidi vabaajakeskus).

  (2) Inglise keeles on vabaajakeskuse nimi Aseri Sports Centre.

§ 2.   Vabaajakeskuse aadress

  Vabaajakeskus asub aadressil Kesktänav 22, 43401 Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Vabaajakeskuse õiguslik seisund

  (1) Vabaajakeskus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid täidab ülesandeid ja kannab kohustusi Viru-Nigula valla kui avalik õigusliku juriidilise isiku nimel ning esindab ülesannete täitmisel Viru-Nigula valda.

  (2) Vabaajakeskus on kohaliku omavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus ning tema kõrgemalseisev asutus on Viru-Nigula valla ametiasutus – Viru-Nigula vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

  (3) Vabaajakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Viru-Nigula valla (edaspidi vald) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Eelarve ja sümboolika

  (1) Vabaajakeskusel on valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

  (2) Vabaajakeskusel on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt Viru-Nigula Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk VABAAJAKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Vabaajakeskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) valla elanikele mitmekülgsete sporditeenuste pakkumine, tingimuste ja võimaluste loomine tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks;
  2) inimeste tervise tugevdamine ning mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
  3) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
  4) koostöö piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega;
  5) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  6) kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine.

§ 6.   Vabaajakeskuse ülesanded ja kohustused

  (1) Vabaajakeskuse ülesanded ja kohustused on:
  1) tervisespordi, võistlusspordi ja kehalise kasvatuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks mitmesuguste ürituste korraldamine;
  2) koostöö tegemine Eesti ja välisriikide spordi-, kultuuri- ja haridusasutustega ning spordiklubide ning ettevõtjatega;
  3) vabaajakeskuse ruumide ja staadioni kasutamise võimaldamine eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks vastavalt hooaja ürituste plaanile;
  4) eelkõige valla elanike teenindamine;
  5) treeninglaagrite korraldamise võimaldamine;
  6) valla spordielu kajastavate trükiste, fotode, auhindade jms kogumine, säilitamine ja külastajatele eksponeerimine;
  7) hallatava vara korrashoidmine, parandamine ja säilitamine;
  8) vabaajakeskuse kasutajatele tasuliste ja tasuta teenuste osutamine;
  9) lisavõimaluste leidmine vabaajakeskuse müügitulu suurendamiseks;
  10) mitmepoolse koostöö arendamine kohalike ettevõtetega töötajate tervisedendamise eesmärgil;
  11) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  12) valla esindamine spordis;
  13) muudest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

  (2) Vabaajakeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt vabaajakeskuse kasutusse antud valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari;
  3) saada ametiasutuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  4) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

3. peatükk VABAAJAKESKUSE TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 7.   Vabaajakeskuse juhataja

  (1) Vabaajakeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab ametiasutus avaliku konkursi.

  (3) Juhataja kinnitatakse ametisse vallavalitsuse poolt vallavanema ettepanekul.

  (4) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib vallavanem, kes esindab töösuhetes vabaajakeskuse juhatajaga valda kui avalik õiguslikku juriidilist isikut ning vabaajakeskuse pidajat ja täidab juhataja suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse spordijuhiga.

  (5) Juhataja äraolekul või juhataja ametikoha täitmise võimatuse korral täidab tema kohuseid
vallavanema käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

§ 8.   Vabaajakeskuse juhataja ülesanded

  (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires vabaajakeskuses läbiviidavate tegevuste, vabaajakeskuse üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
  1) esindab valda tehingute tegemisel, mis on vajalikud vabaajakeskuse ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
  2) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud vabaajakeskuse töötajatega;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  4) vastutab vabaajakeskuse asjaajamise, arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest;
  5) koostab eelarve projekti ja esitab selle valla finantsjuhile;
  6) tagab eelarve täitmise;
  7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud vabaajakeskuse sisesed eeskirjad ning teeb need teatavaks;
  9) taotleb vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
  10) kinnitab iga aasta septembris hooaja treeningute ja ürituste ajakava;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid vabaajakeskuse ja valla spordialase töö paremaks korraldamiseks;
  13) komplekteerib ja korraldab võistkondade osalemise maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel;
  14) täidab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 9.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Vabaajakeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest, kelle koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Vabaajakeskuse kasutamise korraldus, klientide õigused ja kohustused sätestatakse vabaajakeskuse kodukorras, mille avalikustamise tagab vabaajakeskuse juhataja.

  (3) Vabaajakeskuse poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Vabaajakeskuse lahtioleku ajad kehtestab vallavalitsus.

§ 10.   Viru-Nigula valla spordinõukogu

  (1) Viru-Nigula valla spordiasutuste (Aseri Vabaajakeskus ja Kunda Spordikeskus) tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks, asutuste sisulise- ja majandustegevuse jälgimiseks moodustatakse kuni seitsmeliikmeline Viru-Nigula valla spordinõukogu ( edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu koosseis ja töökord on alljärgnev:
  1) nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus neljaks aastaks;
  2) nõukogusse kuuluvad volikogu ja vallavalitsuse poolt nimetatud esindajad ning ametiasutuse spordijuhi ettepanekul valdkonna spetsialistid, kes on valitud valla erinevatest piirkondadest;
  3) nõukogu valib esimesel koosolekul pärast koosseisu kinnitamist oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd;
  4) nõukogu valib ja kinnitab koosolekute protokollija;
  5) nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda;
  6) nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks (2) korda aastas;
  7) nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa ka ametiasutuse spordijuht;
  8) nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on rohkem kui pool nõukogu koosseisust;
  9) nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning protokollid säilitatakse ühtsetel alustel vabaajakeskuse dokumentidega;
  10) nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ja need on soovitusliku iseloomuga.

  (3) Nõukogu pädevuses on:
  1) vallavalitsusele ettepanekute tegemine Kunda Spordikeskuse ja Aseri Vabaajakeskuse põhimääruse, arengukava ja eelarve kinnitamise või muutmise kohta;
  2) Kunda Spordikeskuse ja Aseri Vabaajakeskuse töö hindamine, analüüsimine ja omapoolsete ettepanekute tegemine spordiasutuste juhtidele töö paremaks planeerimiseks;
  3) Kunda Spordikeskuse ja Aseri Vabaajakeskuse juhtidele ja vallavalitsusele ettepanekute tegemine rahaliste vahendite otstarbekama kasutamise ja materiaalse baasi arendamise kohta;
  4) Kunda Spordikeskuse ja Aseri Vabaajakeskuse juhtide arvamuste ära kuulamine;
  5) Kunda Spordikeskuse ja Aseri Vabaajakeskuse tegevusplaani ja tegevuskava läbivaatamine.

  (4) Nõukogu ülesannete täitmatajätmisel on vallavalitsusel õigus nõukogu laiali saata.

  (5) Tööd nõukogu liikmena ei tasustata.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Vabaajakeskuse eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Vabaajakeskuse eelarve tulu moodustavad eraldised valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt.

  (2) Vabaajakeskusel on õigus osutada tema kasutuses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Vabaajakeskuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuses.

§ 12.   Vabaajakeskuse vara

  (1) Vabaajakeskuse kasutuses oleva vara moodustavad talle Viru-Nigula vallavara valitsemise korra alusel valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hoone, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vabaajakeskuse kasutuses olev vara on valla omand.

  (3) Vabaajakeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 13.   Aruandlus

  Vabaajakeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet vabaajakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Vabaajakeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihtpärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 15.   Vabaajakeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Vabaajakeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab ametiasutus seaduses sätestatud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

§ 17.   Põhimääruse avalikustamine

  Vabaajakeskuse põhimäärus avalikustatakse valla veebilehel www.viru-nigula.ee

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Raido Tetto
majandusvaldkonna juht vallavanema ülesannetes

Krista Engelbrecht
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json