Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 27

Üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.11.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, looduskaitseseaduse § 45 ning Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 9 „Otsustusõiguse delegeerimine” p 17 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrus reguleerib Vinni valla tiheasustusaladel (määratud üldplaneeringuga) kasvavate üksikpuude (va kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) raiet.

§ 2.   Mõisted

  (1) Üksikpuu, käesoleva korra tähenduses on kõrghaljastuse element, mille tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt on 15 cm.

  (2) Raie on puu langetamine ning üle 50 % võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine (va kuivanud okste kõrvaldamine).

  (3) Raieluba on luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused.

  (4) Raierahu periood on ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada.

§ 3.   Tingimused raieloa andmiseks

  (1) Raiuda on lubatud üksikpuid:
  1) mis on haigestunud, kuivanud või väärkasvuga;
  2) mis vähendavad eluaseme kvaliteeti või ohustavad elanikke, keskkonda või materiaalseid väärtusi;
  3) mille kõrvaldamine on ette nähtud detailplaneeringu või haljastuskavaga;
  4) mille asemele soovitakse istutada uus puu.

  (2) Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha:
  1) kinnistu omanik;
  2) riigimaa valitseja;
  3) volitatud esindaja lihtkirjaliku taotluse alusel.

  (2) Naaberkinnistule ulatuvate puude ja põõsaste juurte, okste ja viljade osas on õigused ja kohustused reguleeritud asjaõigusseaduse paragrahviga 149.

  (3) Raieloa taotlemiseks esitatakse Vinni Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) paberkandjal või elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatud) taotlus.

  (4) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) omandisuhe puu kasvukohaga;
  3) puu kasvukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu number);
  4) raiutava puu liik, rinnasdiameeter, arv;
  5) põhjendus puu raieks (nt kuivanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav puu jne);
  6) puu raiumise orienteeruv aeg;
  7) kinnitus, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse raiejärgselt heakord.
  8) taotluse täitmise kuupäeva ja taotleja allkiri;

  (5) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) omandiõigust tõendav dokument;
  2) volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument;
  3) asendiplaan, millel on näidatud raiutava puu asukoht;
  4) ühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvava puu raieks;
  5) kooskõlastus töötsoonis asuva naaberkinnistu, elektriliini, sideliini ja tee vms omanikuga;
  6) kaitseala valitseja nõusolek, kui luba taotletakse looduskaitse seaduse § 4 lõike 1 mõistes kaitstaval loodusobjektil kasvava puu raieks;
  7) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raieluba taotletakse kinnismälestisel kasvava puu raieks vastavalt muinsuskaitseseaduse § 24 lõike 1 punktile 9;
  8) Keskkonnaameti nõusolek, kui raieluba taotletakse veekaitsevööndis.

§ 5.   Raieloa taotluse menetlemine, väljastamine, kehtivus

  (1) Raieloa väljastab ametiasutuse keskkonnaküsimustega tegelev ametnik (edaspidi raieloa andja).

  (2) Raieloa andja:
  1) kontrollib taotluses esitatud andemete õigsust ja puu raiumise põhjendatust ning võib põhjendatud vajadusel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogiline hinnang, haljastusprojekt vms) ja selgitusi. Annab täiendavate dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  2) teostab vajadusel raiumist taotletava puu ülevaatuse;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  4) vajadusel kooskõlastab raieloa väljastamise Vinni Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus);
  5) väljastab raieloa 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse laekumisest;
  6) vormistab raieloa kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse loa taotlejale, teine jääb ametiasutusele või vormistab raieloa elektroonselt, digitaalselt allkirjastatuna;
  7) vajadusel märgistab raiumisele kuuluva puu looduses;
  8) kooskõlastab munitsipaalomandis olevas pargis või haljasalal kasvava puu raiumise.
  9) korraldab jätkuvalt riigi omandis oleval alal kasvava puu raiumise kooskõlastamise puu raiumise ala haldajaga.

  (3) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (4) Raieluba kehtib kolm kuud. Kui tööd ei ole selleks ajaks lõpetatud, siis tuleb taotleda raieloa pikendamist. Vajadusel võib raieloale määrata pikema tähtaja.

§ 6.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa andja võib raieloa väljastamisest keelduda, kui:
  1) raieloa taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) raieloa taotluse ei vasta § 4 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks nähtud aja jooksul;
  3) määruse § 4 lõike 5 punktides 5-8 nimetatud asutused ei kooskõlasta taotlust;
  4) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  5) puu on terve ja elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  6) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
  7) tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga, erimoelise või muul moel väärtusliku puuga;
  8) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastike, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga;

  (2) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitatakse raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

§ 7.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  Raieloa andjal on õigus raieluba peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) ilmneb, et rikutakse raierahu perioodi;
  3) ilmneb, et läbiviidav raie ei vasta väljastatud loa tingimustele.

§ 8.   Erisused raieloa taotlemisel

  Ametiasutuse hallatava asutuse territooriumil kasvava puu raiumiseks esitab raieloa taotluse asutuse juht.

§ 9.   Raietööde teostamine

  (1) Raietööd teostab raieloa taotleja või tema määratud isik.

  (2) Raietööde teostamisel tuleb tagada materiaalsete väärtuste säilimine ja inimeste ohutus.

  (3) Raierahu ajal võib keelata raietegevuse, kui raiutaval alal on tuvastatud pesitsevaid linde.

§ 10.   Vastutus

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks korrastamise eest vastutab isik, kellele väljastati raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

  (2) Raiekoha korrastamata jätmisel on õigus raieloa andjal teha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (3) Määruses ning selle alusel väljastatud raielubades ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste rikkumise menetlus toimub vastavalt looduskaitseseaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 11.   Järelevalve teostaja

  Järelevalvet teostab raieloa andja.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistatakse

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavalitsuse 28.09.2010 määrus nr 14 „Üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord“.

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json