Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 29

Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 27.11.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Pärnumaa valla raamatukogu direktori (edaspidi direktor vastavas käändes) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Raamatukogu direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Konkursi kuulutab välja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Konkurss kuulutatakse välja pärast konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kinnitamist ja loetakse väljakuulutatuks vallavalitsuse ja Eesti Töötukassa veebilehel ning maakonnalehes avaldamise kuupäevast.

§ 3.   Konkursikomisjoni moodustamine

  (1) Konkursikomisjoni moodustab vallavalitsus.

  (2) Komisjon on vähemalt kolmeliikmeline ja selle koosseisu kuuluvad:
  1) vallavanem;
  2) haridus- ja kultuuriosakonna juhataja;
  3) andmekaitse- ja personalispetsialist.

  (3) Komisjoni võib kaasata eksperte.

  (4) Komisjoni esimees on vallavanem.

§ 4.   Konkursiteade

  (1) Konkursiteade avaldatakse maakondlikus ajalehes, Eesti Töötukassa ja valla veebilehtedel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kümme kalendripäeva.

  (2) Avaldatav konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) raamatukogu nimi ja aadress;
  2) direktori kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg ja koht;
  4) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

  (3) Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldused koos teiste konkursiteates avaldatud dokumentidega laekuvad komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud avalduse esitamise tähtajaks.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine ning sellel võivad osaleda ainult komisjoni liikmed ja konkursil kandideerivad isikud.

  (2) Komisjon võtab otsuseid vastu salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega.

  (3) Komisjoni koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (4) Komisjoni koosoleku kutsub kokku vallavanem.

§ 6.   Konkursi läbiviimine

  (1) Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumendivooru ja vestlusvooru.

  (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaate esitatud dokumentide alusel. Dokumendivooru tulemusena kandidaat kas lubatakse edasi vestlusvooru või mitte.

  (3) Vestlusvooru mittepääsenud kandidaadile saadetakse kirjalik teade hiljemalt otsuse tegemise kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Vestlusvooru lubatud kandidaadile saadetakse hiljemalt koosolekule järgneval tööpäeval kirjalik teade, milles märgitakse vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt nädal aega enne vestluse toimumist.

  (5) Vestlusvoorus tutvustavad kandidaadid ennast lühidalt, seejärel esitavad komisjoni liikmed neile küsimusi.

§ 7.   Konkursi tulemuste kinnitamine

  (1) Ametikohale valituks osutunud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees vallavalitsusele ettepaneku tema ametisse kinnitamiseks.

  (2) Teistele kandidaatidele saadetakse vastav kirjalik teade hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Kui konkursi tulemusena ei ole leitud kandidaati direktori ametikohale, kuulutatakse konkurss luhtunuks ja vallavalitsus otsustab, kas kuulutada välja uus konkurss või kinnitada ametisse direktori kohusetäitja, kelle valib vallavalitsus konkursil osalenud kandidaatide hulgast.

  (4) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem ühe kuu jooksul, kuid mitte enne kui viie tööpäeva möödudes komisjoni otsuse tegemise päevast.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Halinga Vallavalitsuse 16.03.2010 määrus nr 1 „Raamatukogu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ (RT IV, 20.09.2012, 17).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json