Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 32

Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord

Vastu võetud 22.11.2018 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 156 lõigete 31 - 33 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks ja rahastamiseks.

§ 2.   Teenuste eesmärk

  Teenuste eesmärk on:
  1) toetada raske või sügava puudega lapse (edaspidi lapse) arengut ja igapäevaeluga toimetulekut;
  2) toetada teenustega laste vanemate, last perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldavate hooldajate (edaspidi hooldaja) või eestkostjate igapäevaeluga toimetulekut ning töötamist, vähendades lapse hooldamise koormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 3.   Teenuste sihtgrupp

  Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas rahvastikuregistri järgi elavad raske või sügava puudega lapsed ja nende vanemad, hooldajad või eestkostjad.

§ 4.   Teenuste loetelu

  (1) Lapsel on õigus järgmistele teenustele:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) isikliku abistaja teenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) sotsiaaltransporditeenus;
  5) laagriteenus;
  6) kodukohandamise teenus;
  7) muu lapse arengut ja toimetulekut toetav teenus.

  (2) Lapsel ja tema vanemal, hooldajal või eestkostjal on õigus järgmistele teenustele:
  1) nõustamisteenus (psühholoogiline nõustamine, perelepitus jne);
  2) muu toimetulekut soodustav teenus.

§ 5.   Lapsehoiuteenus

  Lapsehoiuteenus on lapsele osutatav teenus, millega tagatakse lapsehoid lapsehoiuteenuse osutaja juures või lapse kodus.

§ 6.   Isikliku abistaja teenus

  Isikliku abistaja teenus on lapsele osutatav teenus, mille raames isiklik abistaja toetab igakülgselt lapse arengut ja abistab last vajadusel hooldustoimingute sooritamisel või sooritab hooldustoiminguid.

§ 7.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenus on erivajadusega lapsele osutatav teenus, mille raames tugiisik abistab ja juhendab last õpi- ja arendusprotsessis.

  (2) Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab last liikumisel, üritustel osalemisel jmt.

§ 8.   Sotsiaaltransporditeenus lapsele

  (1) Sotsiaaltransporditeenus on lapsele osutatav teenus haridus- või rehabilitatsiooniasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada neil lastel, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist või kellel puudub isikliku sõiduki kasutamise võimalus.

§ 9.   Laagriteenus

  Laagriteenus on lapsele osutatav teenus, mis võimaldab lapsel ea- ja arengukaaslastega osaleda toimetulekuõppes, sotsialiseerumisprotsessis ning ühistegevustes.

§ 10.   Kodukohandusteenus

  Kodukohandusteenus on puudega lapse eluruumi kohandamine tema kõrvalabi vajaduse vähendamiseks, iseseisva toimetuleku ja tegevusvõime parandamiseks.

§ 11.   Täiendav rehabilitatsiooniteenus lapsele

  Täiendav rehabilitatsiooniteenus on teenus, mida laps vajab rehabilitatsiooni plaanis kajastatust suuremas mahus.

§ 12.   Nõustamisteenus

  Nõustamisteenus on lapsele, lapsevanemale, hooldajale või eestkostjale osutatav teenus, mis toetab nende igapäevaeluga toimetulekut.

§ 13.   Muud toimetulekut soodustavad teenused

  Muu teenus on lapsele, lapsevanemale, hooldajale või eestkostjale vajaduspõhiselt osutatav teenus, mis parandab abivajaja toimetulekuvõimet.

§ 14.   Teenuse taotlemine, määramine ja tasumine

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb lapse vanemal, hooldajal või eestkostjal esitada Põhja-Sakala vallavalitsuse sotsiaalosakonda (edaspidi sotsiaalosakond) järgmised dokumendid:
  1) kirjalik vormikohane taotlus (taotlemist hõlbustava taotluse vormi kehtestab vallavalitsus);
  2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) hooldusõigust omava isiku isikut tõendava dokumendi koopia;
  4) sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  5) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (olemasolu korral);
  6) eriarsti hinnang abivajaduse kohta (olemasolu korral);
  7) eestkostjaks määramise otsus või perekonnas hooldamise lepingu koopia, kui taotluse esitab last hooldav isik.

  (2) Sotsiaalosakonna teenistujal (üldjuhul lastekaitsespetsialistil) on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Lastekaitsespetsialist hindab lapse teenuse vajadust juhtumikorralduse põhimõtteid järgides ning STAR-süsteemis koostatud juhtumiplaani tegevuskava alusel teeb otsuse teenuse osutamise, tasustamise või mittetasustamise kohta 10 tööpäeva jooksul peale kõikide teenuse määramiseks vajalike dokumentide esitamist. Teenuse saamine vormistatakse sotsiaalosakonna haldusaktiga.

  (4) Teenuse tasustamise otsusesse märgitakse vähemalt teenuse andmed lapse ja teenuse osutaja kohta, rahastamisperiood, maht ja maksumus. Vajadusel on lastekaitsespetsialistil õigus kaasata otsuse tegemisse vallavalitsuse alatist sotsiaalkomisjoni.

  (5) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab lastekaitsespetsialist vajaduspõhiselt teisi teenuseid.

  (6) Teenuse osutajale maksab tasu vallavalitsus vastavalt teenuse osutajaga sõlmitud lepingule või esitatud arvele.

  (7) Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

§ 15.   Füüsilise isiku poolt isikliku abistaja-, tugiisiku-või sotsiaaltransporditeenuse osutamine lapsele

  Füüsilise isiku poolt isikliku abistaja-, tugiisiku- või sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu, milles fikseeritakse teenuse osutaja konkreetsed tööülesanded, tööaeg, teenuse osutamise koht ja tasustamise tingimused.

§ 16.   Järelevalve teostamine ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet füüsilise isiku poolt osutatud teenuse kohta teostab sotsiaalosakond.

  (2) Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle peab arvestust vallavalitsus.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Võhma Linnavolikogu 27.09.2017 määrus nr 6 „Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord“;
  2) Suure-Jaani Vallavolikogu 29.09.2017 määrus nr 75 „Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord“;
  3) Kõo Vallavolikogu 21.09.2017 määrus nr 5 „Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord“;
  4) Kõpu Vallavolikogu 15.08.2016 määrus nr 12 „Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json