Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 37

Sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 23.11.2018 nr 63
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Valga valla eelarvest Valga vallas tegutsevatele spordiklubidele ja sportlike tegevusi arendavatele ühingutele sporditegevuse korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

  (2) Määruse eesmärk on tagada Valga vallas spordiga tegelemise järjepidevus, propageerida tervislikke eluviise, luua võimalusi võistlustel osalemiseks ja toetada harrastusspordiga tegelevate ning sportlike tegevusi arendavate ühingute tegevust.

  (3) Määruses käsitletakse spordiklubina ja sportlike tegevusi arendava ühinguna sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, seltsi või muud ühingut.

  (4) Määruses käsitletakse noorena kuni 21-aastast isikut, kes on Valga vallas tegutseva spordiklubi treeningrühma liige ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Valga vald või kes õpib Valga vallas tegutsevas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

  (5) Toetust saavad spordiklubid on kohustatud esindama Valga valda maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel.

2. peatükk Toetused ja nende liigid 

§ 2.   Toetuste liigid

  (1) Treenerite tasustamise toetus

  (2) Pearaha

  (3) Tegevustoetus

  (4) Spordiürituste korraldustoetus

  (5) Projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu toetus

§ 3.   Treenerite tasustamise toetus

  (1) Treenerite tasustamise toetust eraldatakse spordiklubidele, kellel on noorte treeningrühmad ning kelle treeneritena tegutsevad kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

  (2) Treenerite tasustamise toetus on ette nähtud treenerite tööjõukulude katmiseks.

  (3) Treeneri kutsekvalifikatsiooni aste peab olema kajastatud Eesti Spordiregistris. Mitte Eesti kodanikust treener, kellel ei ole Eesti Spordiregistris kvalifikatsiooni tase kajastatud, peab esitama toetuse saamiseks vastava tunnistuse kutsekvalifikatsiooni omamise kohta.

  (4) Treeneri keskmine tunnihind arvutatakse järgmiselt:
Y=X: ((N1 x 1 x T) + (N2 x 1,05 x T) + (N3 x 1,1 x T) + (N4 x 1,2 xT))
Y – treeneri keskmine tunnihind
T – vastava kutsekvalifikatsiooniga treenerite treeningtunnid kokku
X – Valga valla eelarves treenerite tasustamise toetuse üldsumma
N1 – Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (edaspidi EKR) 3-4
N2 – EKR 5
N3 – EKR 6
N4 – EKR 7

  (5) Treeneri kutsekvalifikatsiooni tasemed ja koefitsiendid:
  1) EKR 3-4 – koefitsient 1,0
  2) EKR 5 – koefitsient 1,05
  3) EKR 6 – koefitsient 1,1
  4) EKR 7 – koefitsient 1,2

  (6) Järgmise kalendriaasta treenerite toetuse taotlus esitatakse Valga Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) 1. detsembriks.

§ 4.   Pearaha

  (1) Pearaha eraldatakse spordiklubidele, kellel on noorte treeningrühmad ning kelle treeneritena tegutsevad kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

  (2) Pearaha eraldatakse spordiklubile kindla summana igapäevases õppetreeningprotsessis osaleva noore kohta, kelle eest makstakse noore või tema seadusliku esindaja poolt osalustasu.

  (3) Pearaha eraldatakse igapäevast treeningtegevust toetavate kulude katmiseks.

  (4) Osalustasu minimaalne suurus on vähemalt 5 (viis) eurot ühes kalendrikuus.

  (5) Pearaha eraldamiseks esitab spordiklubi Vallavalitsusele taotluse 10. juuniks (treeningperiood jaanuar kuni juuni) ja 10. detsembriks (treeningperiood juuli kuni detsember).

  (6) Vallavalitsusel on õigus kehtestada pearaha suurus ühes kalendrikuus kahel korral aastas.

§ 5.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust eraldatakse spordiklubide tegevuse aktiviseerimiseks ja Valga valla elanike aktiivseks kaasamiseks sportlikku tegevusse.

  (2) Tegevustoetust eraldatakse Valga vallas tegutsevatele harrastusspordiklubidele, kellel ei ole noorte treeningrühmi.

  (3) Tegevustoetust saavad spordiklubid on kohustatud tegevustoetust kasutama ainult põhikirjaliseks tegevuseks.

  (4) Järgmise kalendriaasta tegevustoetuse eraldamiseks esitab spordiklubi Vallavalitsusele taotluse 1. detsembriks.

§ 6.   Spordiürituste korraldustoetus

  (1) Spordiürituste korraldustoetust eraldatakse spordiklubidele ja sportlike tegevusi arendavatele ühingutele spordiürituste korraldamiseks.

  (2) Spordiürituste korraldustoetuse taotlused esitatakse Vallavalitsusele 20. veebruariks (II kvartal), 20. maiks (III kvartal), 20. augustiks (IV kvartal) ja 20. novembriks (I kvartal).

  (3) Spordiürituste korraldustoetust ei eraldata taotluse esitamise hetkeks toimunud üritustele.

§ 7.   Projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu toetus

  (1) Spordiklubidel ja sporti arendavatel ühingutel on võimalik aastaringselt esitada Vallavalitsusele vabas vormis taotlus rahastuse saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks.

  (2) Toetust ei saa küsida Vallavalitsuse poolt toetust saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks.

  (3) Toetuse eraldamise otsustab Vallavalitsus arvestades valla eelarvelisi võimalusi.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 8.   Taotluste esitamine

  (1) Taotlusi saavad esitada spordiklubid ja sporti arendavad ühingud, kellel on täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) spordiklubi või sporti arendav ühing tegutseb Valga vallas;
  2) spordiklubi on Eesti Spordiregistris registreeritud ja seal nõutud andmed on esitatud ja uuendatud;
  3) spordiklubil või sporti arendaval ühingul on esitatud majandusaasta aruanne seadusest tulenevaks tähtajaks;
  4) spordiklubil või sporti arendaval ühingul ei ole äriregistri andmetel kustutamishoiatust;
  5) spordiklubil või sporti arendaval ühingul ei ole riiklike maksude võlga ega tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga maksukorralduse seaduse tähenduses;
  6) spordiklubil või sporti arendaval ühingul ei ole Valga valla ees kohalike maksude võlgnevusi ja muid võlgnevusi;
  7) spordiklubi või sporti arendav ühing on esitanud eraldatud toetuste kasutamise kohta aruanded.

  (2) Taotluse esitamise viimase päeva sattumisel riiklikule pühale või nädalavahetusele, on esitamise tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

  (3) Taotluse esitamisega võtab spordiklubi või sporti arendav ühing kohustuse täita käesolevas määruses toodud tingimusi.

  (4) Pearahade taotlemisel on kohustus esitada pangakonto väljavõte ja/või kassa sissetuleku order(id) osalustasude laekumise kohta.

  (5) Pearaha taotleja on kohustatud kehtestama minimaalse osalustasu suuruse vastavalt käesoleva määruse §4 lõikes 4 sätestatule.

§ 9.   Toetuse taotlus

  (1) Määruses sätestatud toetuste taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Vallavalitsusele. Taotluse allkirjastab taotleja seaduslik esindaja või tema poolt volitatud isik.

  (2) Taotluste vormid kehtestab Vallavalitsus.

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus (edaspidi kultuuri- ja haridusteenistus) kontrollib 10 (kümne) tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust. Puuduste esinemisel taotluses informeerib kultuuri- ja haridusteenistus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega kuni 10 (kümme) tööpäeva.

  (2) Eelkontrollitud dokumendid esitab kultuuri- ja haridusteenistus spordialaste toetuste määramise komisjonile (edaspidi Komisjon) ülevaatamiseks ja ettepaneku tegemiseks.

  (3) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks või kui Komisjon tuvastab valeandmete teadliku esitamise, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (4) Taotlused, mis ei ole esitatud käesolevas määruses toodud tähtaegadeks, jäetakse rahuldamata.

  (5) Kultuuri- ja haridusteenistusel on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

4. peatükk Toetuste eraldamine ja järelevalve 

§ 11.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab Vallavalitsus korraldusega hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist Valga Vallavolikogu poolt.

  (2) Vallavalitsus teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, toetuse eraldamata jätmisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Eelarve võimalustest lähtuvalt võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus eraldamata ja nõuda makstud toetus tagasi või vähendada toetuse suurust juhul, kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid ja dokumente või esitab valeandmeid;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) muudel juhtudel, kui selgub, et toetust ei ole kasutatud eesmärgipäraselt.

§ 12.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab esitama Vallavalitsusele vormikohase aruande eelmise kalendriaasta toetuse kasutamise kohta 30. jaanuariks, kui ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Kultuuri- ja haridusteenistusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde täiendavaid selgitusi ja teisi dokumente tõendamaks toetuse eesmärgipärast kasutamist.

  (3) Aruande juurde tuleb esitada kuludokumentide koopiad ja maksekorraldused.

  (4) Aruanded kinnitab/jätab kinnitamata Komisjon.

  (5) Spordiürituste korraldustoetuste aruanded tuleb esitada alljärgnevalt:
  1) I kvartali aruanne 20. aprilliks;
  2) II kvartali aruanne 20. juuliks;
  3) III kvartali aruanne 20. oktoobriks;
  4) IV kvartali aruanne 20. jaanuariks.

  (6) Aruande vormid kehtestab Vallavalitsus.

§ 13.   Järelevalve

  Vallavalitsusel on õigusteostada spordiklubide ja sportlike tegevusi arendavate ühingute üle kontrolli eraldatud toetuse kasutamise ning esitatud andmete õigsuse kohta.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 30. oktoobri 2015 määrus nr 35 „Sporditegevuse toetamise kord”.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json