HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 41

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Vastu võetud 23.11.2018 nr 64
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse noorsootööseaduse § 151, § 152, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Huvitegevuse toetusfondi kasutamise korraga (edaspidi Fond) kehtestatakse Valga valla eelarvest eraldatava huvihariduse ja huvitegevuse ringide edasiarendamise ja uute huvihariduse ja huvitegevuse ringide käivitamiseks toetuse taotlemise, menetlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise, toetuse kasutamise ning aruandluse esitamise kord.

  (2) Fondist on võimalik toetust taotleda Valga vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, Valga valla haridusasutustel, Valga valla allasutustel ja muudel ühingutel, kes tegelevad noortega vanuses 7 kuni 19 eluaastat.

  (3) Taotlusi saavad esitada mittetulundusühingud ja muud ühingud, millel on täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) mittetulundusühing või muu ühing tegutseb Valga vallas;
  2) mittetulundusühingul või muul ühingul on esitatud majandusaasta aruanne seadusest tulenevaks tähtajaks;
  3) mittetulundusühingul või muul ühingul ei ole äriregistri andmetel kustutamishoiatust;
  4) mittetulundusühingul või muul ühingul ei ole riiklike maksude võlga ega tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga maksukorralduse seaduse tähenduses;
  5) mittetulundusühingul või muul ühingul ei ole Valga valla ees kohalike maksude võlgnevusi ja muid võlgnevusi.

  (4) Taotlusi saavad esitada Valga vallas tegutsevad mittetulundusühingud, Valga valla haridusasutused, Valga valla allasutused ja muud ühingud, kes põhimääruse järgi tegelevad noortega või noortevaldkonnas.

  (5) Taotlusi saavad esitada Valga vallas tegutsevad mittetulundusühingud, Valga valla haridusasutused, Valga valla allasutused ja muud ühingud, kes taotlemise hetkel ei ole saanud rahastust muude tegevuste alt Valga vallas kehtivast huvihariduse ja huvitegevuse kavast.

  (6) Taotlusi saavad esitada Valga vallas tegutsevad mittetulundusühingud, Valga valla haridusasutused, Valga valla allasutused ja muud ühingud, kes on esitanud eraldatud toetuste kasutamise kohta aruanded.

  (7) Muud ühingud on käesoleva määruse mõistes ühingud, mis on asutatud mitteärilisel otstarbel.

§ 2.   Toetuse taotlus

  (1) Toetust saavad taotleda käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühingud, asutused ja muud ühingud.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Valga Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) vormikohase taotluse, mida saab esitada Vallavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel, millest antakse teada valla kodulehel.

  (3) Taotluse esitamise viimase päeva sattumisel riiklikule pühale või nädalavahetusele, on esitamise tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

  (4) Taotluste esitamisega võtab käesolevas määruse § 1 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühing, asutus või muud ühing kohustuse täita käesolevas määruses toodud tingimusi.

  (5) Toetuse taotluse vormi kehtestab Vallavalitsus.

§ 3.   Toetuse liigid

  (1) Fondist saab taotleda kahte liiki toetusi: olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks või uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks.

  (2) Olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
  1) osalustasu vähendamiseks sh vajaduspõhine toetus osalustasude kulude katmiseks;
  2) vajalike õppevahendite soetamiseks;
  3) huvialaringi laiendamiseks sh teenuse mahu kasvatamiseks;
  4) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
  5) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
  6) juhendajate tasude katmiseks.

  (3) Uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
  1) juhendajate tasude katmiseks;
  2) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
  3) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
  4) vajalike õppevahendite soetamiseks.

  (4) Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:
  1) ehitustegevuseks;
  2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
  3) sõiduvahendite ostuks;
  4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus (edaspidi kultuuri- ja haridusteenistus) vaatab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul läbi tähtajaks esitatud taotluse, kontrollib dokumentide vastavust ja õigsust, hindab taotluse vastavust toetuse eraldamise põhimõtetele ning tingimustele. Puuduste esinemisel taotluses informeerib kultuuri- ja haridusteenistus sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 3 (kolm) tööpäeva.

  (2) Eelkontrollitud dokumendid esitab kultuuri- ja haridusteenistus noorte omaalgatuslike projektide hindamise komisjonile (edaspidi Komisjon) ülevaatamiseks ja ettepaneku tegemiseks.

  (3) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks või kui Komisjon tuvastab valeandmete teadliku esitamise, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (4) Taotlused, mis ei ole esitatud Vallavalitsuse kehtestatud tähtajaks, jäetakse rahuldamata.

  (5) Kultuuri- ja haridusteenistusel on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ning dokumente.

§ 5.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab Vallavalitsus korraldusega Komisjoni ettepanekul hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Vallavalitsus teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, toetuse eraldamata jätmisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Eelarve võimalustest lähtuvalt võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus eraldamata ja nõuda makstud toetus tagasi või vähendada toetuse suurust juhul, kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid ja dokumente või esitab valeandmeid;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) muudel juhtudel, kui selgub, et toetust ei ole kasutatud eesmärgipäraselt.

§ 6.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab esitama Vallavalitsusele vormikohase aruande eelmise kalendriaasta toetuse kasutamise kohta 30. jaanuariks, kui ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Kultuuri- ja haridusteenistusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde täiendavaid selgitusi ja teisi dokumente tõendamaks toetuse eesmärgipärast kasutamist.

  (3) Aruande juurde tuleb esitada kuludokumentide koopiad ja maksekorraldused.

  (4) Aruande kinnitab/jätab kinnitamata Komisjon.

  (5) Aruande vormi kehtestab Vallavalitsus.

§ 7.   Järelevalve

  Vallavalitsusel on õigusteostada käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühingute, asutuste ja muude ühingute üle kontrolli eraldatud toetuse kasutamise ning esitatud andmete õigsuse kohta.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 29. septembri 2017 määrus nr 71 „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord”.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json