Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr 55 „Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 3

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr 55 „Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 28.11.2019 nr 114

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 43 „Alutaguse valla põhimäärus" § 105 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruses nr 55 „Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 11 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Hoolekogu on vähemalt 9-liikmeline. Hoolekogu koosseisu kuuluvad üks vallavalitsuse esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, kolm põhikooliõpilaste vanemate esindajat ja kaks gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajat, üks õpilasesinduse esindaja, üks gümnaasiumiõpilaste esindaja ning üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.“
  2) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:
„(61) Keskharidust omandava õpilase koolist väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruses ning kooli kodukorras sätestatud tingimustel ja korras.“
  3) paragrahvi 34 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Õpilasesindus annab arvamuse kooli põhimäärusele, arengukavale, õppekavale, kodukorrale ja õpilaskodu kodukorrale ning kooli tegevuse ümberkorraldamisele ja lõpetamisele.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json