HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 7

Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.11.2019 nr 115

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 43 „Alutaguse valla põhimäärus“ § 105 lõigete 3 ja 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Alutaguse Huvikeskuse (edaspidi huvikeskus) põhimäärus sätestab huvikeskuse eesmärgid ja ülesanded, tegevusvaldkonnad, struktuuri ja juhtimise põhimõtted, huvikeskuse majandamise ja asjaajamise alused, järelevalve teostamise ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Huvikeskuse õiguslik seisund

  (1) Alutaguse Huvikeskus on Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis koordineerib Alutaguse valla territooriumil olevate rahvamajade, seltsimajade, kogukonnamajade, raamatukogude ning noortekeskuste tegevust.

  (2) Huvikeskus tegutseb vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenistuse haldusalas.

  (3) Huvikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, kultuuripärandi kaitse rahvusvahelistest lepingutest, teistest rahvusvahelistest õigusaktidest ja suunisdokumentidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Nimi ja teeninduspiirkond

  (1) Huvikeskuse ametlik nimetus on Alutaguse Huvikeskus.

  (2) Huvikeskuse teeninduspiirkond on Alutaguse vald (edaspidi vald).

§ 4.   Huvikeskuse asukoht ja struktuuriüksused

  (1) Huvikeskus asub Mäetaguse alevikus ning postiaadress on Kooli tn 21, Mäetaguse alevik 41301, Alutaguse vald, Ida-Virumaa.

  (2) Huvikeskus tegutseb struktuuriüksuste kaudu. Huvikeskuse struktuuriüksusteks on kultuurikeskused, raamatukogud ja noortekeskused.

  (3) Kultuurikeskused on:
  1) Alajõe kogukonnamaja;
  2) Iisaku rahvamaja;
  3) Kiikla rahvamaja;
  4) Mäetaguse rahvamaja;
  5) Kurtna seltsimaja;
  6) Pagari seltsimaja;
  7) Tudulinna kogukonnamaja;
  8) Tudulinna rahvamaja.

  (4) Raamatukogud on:
  1) Alajõe raamatukogu;
  2) Iisaku raamatukogu;
  3) Kuremäe raamatukogu;
  4) Kurtna raamatukogu;
  5) Kiikla raamatukogu;
  6) Mäetaguse raamatukogu;
  7) Pagari raamatukogu;
  8) Tudulinna raamatukogu.

  (5) Noortekeskused on:
  1) Iisaku noortekeskus;
  2) Kurtna noortekeskus;
  3) Mäetaguse noortekeskus.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Huvikeskusel on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (2) Huvikeskuse logo on neljavärviline (roheline, kollane, sinine, roosa) kaheksakand.

  (3) Pitsati jäljend on ringikujuline, sinist värvi, mille keskel on huvikeskuse logo. Pitsati jäljendil on kiri: ülal „Alutaguse vald“ ja all „Alutaguse Huvikeskus“.

§ 6.   Asjaajamise alused

  Huvikeskus korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Huvikeskuse tegevuse eesmärk

  Huvikeskuse tegevuse eesmärk on kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, valla elanikele sisukate vaba aja veetmise võimaluste loomine rahvakultuuri ja meelelahutuse vallas, tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks ning vaba juurdepääsu võimaldamine informatsioonile, teadmistele ja kultuurile.

§ 8.   Huvikeskuse põhiülesanded

  Huvikeskuse põhiülesanded on:
  1) valla kultuurielu korraldamine ning vaba aja veetmise võimaluste loomine;
  2) valla infolehe (edaspidi vallaleht) väljaandmine;
  3) avatud noorsootöö korraldamine;
  4) raamatukogu põhiteenuste osutamine vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ja kasutamise eeskirjadele;
  5) kohaliku elu edendamiseks tasuliste eriteenuste osutamine: ruumide rent, majutus- ja toitlustusteenused, postiteenused ja postitarvikute jaemüük, paljundustööd, tasulised kultuuriüritused, tasulised taidlus- ja huviringid jm.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖTAJAD 

§ 9.   Huvikeskuse juhataja

  (1) Huvikeskust juhib ja huvikeskuse tööd korraldab juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (3) Juhatajaga sõlmib, muudab ning ütleb üles töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (4) Juhataja täidab Alutaguse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) tagab huvikeskuse põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust huvikeskuse arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) esindab valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib, muudab ja ütleb üles huvikeskuse töötajatega töölepingud;
  3) esitab vallavalitsusele kehtestatud tähtaegadel ja korras huvikeskuse eelarve eelnõu ja tagab eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  4) esindab valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud huvikeskuse ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
  5) annab huvikeskuse töö korraldamiseks käskkirju;
  6) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks huvikeskuse töötajate koosseisu, kinnitab huvikeskuse töötajate palgad tuginedes vallavolikogu poolt kehtestatud töötasustamise alustele ja huvikeskuse eelarvele;
  7) kinnitab huvikeskuse töökorralduse reeglid ja muud huvikeskuse sisesed eeskirjad ja teeb need teatavaks;
  8) koostab huvikeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõud ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks vallavalitsusele või vallavolikogule;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid valla kultuuri-, noorsootöö ja raamatukogunduse valdkondade parendamiseks, huvikeskuse tulemuslikumaks tööks, täiskasvanute, noorte ja laste vaba aja veetmise korraldamiseks ning vastavate tingimuste loomiseks muudes huvitegevusega seotud küsimustes.

  (5) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid juhataja käskkirjaga määratud isik.

  (6) Juhataja peab huvikeskuse sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et juhataja ülesannete täitmine ning huvikeskuse esindamine on tagatud ajal, mil juhatajal ei ole õigust või juhataja ei saa juhataja ülesandeid täita ning huvikeskust esindada.

§ 10.   Huvikeskuse struktuur ja töötajad

  (1) Huvikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (2) Huviringide koosseisu otsustab juhataja, arvestades vallaeelarve võimalusi, valla elanike huve ja huviringi vajalikkust. Huviringe juhivad ringijuhid.

4. peatükk NÕUKOGU 

§ 11.   Huvikeskuse nõukogu

  (1) Kultuuri-, noorsootöö ja raamatukogunduse valdkondade arendamiseks, vallalehe kolleegiumi ülesannete täitmiseks ning vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekute tegemiseks moodustatakse kuni viieliikmeline huvikeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus vähemalt üheks aastaks.

  (3) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (4) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

§ 12.   Nõukogu pädevus

  Nõukogu pädevus ja ülesanded:
  1) ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja vallavolikogule kõigis huvikeskuse tööd puudutavates küsimustes;
  2) huvikeskuse tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine juhatajale ja vallavalitsusele;
  3) huvikeskuse üldiste pikemaajaliste arengusuundade väljatöötamisele kaasaaitamine;
  4) vallalehe väljaandmise koordineerimine ja järelevalve teostamine vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 13.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 3 liiget.

  (2) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (3) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokoll peab vastama haldusdokumentidele esitatavatele nõuetele ja nende säilitamise korraldab juhataja. Protokoll peab olema vormistatud 10 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

  (4) Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku juhataja, edaspidi nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukogu kokkukutsumiseks võib ettepaneku teha ka juhataja või vallavalitsus.

  (5) Juhataja osaleb nõukogu istungitel, kuid ta ei või olla nõukogu liige.

  (6) Nõukogu töös osalemine on üldjuhul tasuta, hüvitatakse nõukogu tööga seotud tegelikud kulud.

5. peatükk KULTUURIKESKUS 

§ 14.   Kultuurikeskuse tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Rahvamaja, seltsimaja ja kogukonnamaja (edaspidi kultuurikeskus) tegevuse põhieesmärgiks on rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamine ja edendamine, valla elanikele vaba aja veetmiseks, huvitegevuse harrastamiseks ja aktiivseks puhkuseks võimaluste loomine.

  (2) Kultuurikeskuse põhiülesanded on:
  1) valla kultuurielu ning kultuuriürituste korraldamine;
  2) taidlusringide ja huvitegevuse korraldamine ning edendamine;
  3) kohaliku elu edendamiseks tasuliste eriteenuste osutamine: ruumide rent, majutus- ja toitlustusteenused, paljundustööd, tasulised kultuuriüritused, tasulised taidlus- ja huvialaringid jm vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele;
  4) külaliikumise toetamine ning koostöö arendamine vabaühendustega;
  5) täiskasvanute huvihariduse ja tervisespordi toetamine;
  6) õppe- ja enesetäiendamisvõimaluste pakkumine ja vahendamine (kursused, õpperingid, koolitused jm);
  7) projektikonkurssidel osalemine;
  8) valla kultuuriajaloo kogumine, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide järjepidevuse tagamine ning erinevate piirkondade kultuurilise eripära hoidmine;
  9) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  10) koostöö tegemine kultuuri-, spordi ja haridusasutuste, seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, ettevõtete ning teiste omavalitsustega;
  11) valla ühtse kultuurikalendri koostamine ning avalikkuse teavitamine toimuvatest sündmustest.

  (3) Kultuurikeskuse lahtiolekuajad kinnitab juhataja käskkirjaga.

6. peatükk RAAMATUKOGU 

§ 15.   Raamatukogu tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu tegevuse eesmärk on tagada valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu põhiülesanded:
  1) lugejale vajalike teavikute kogumine, säilitamine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine;
  2) lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuste osutamine (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine avalikule teabele);
  3) lugejale raamatukogu eriteenuste osutamine (koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmekandjale informatsiooni salvestamine, andmebaaside kasutamine, tõlketööd, interneti kasutus jm) ja vajadusel koduteeninduse korraldamine. Raamatukogu eriteenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kooskõlastab raamatukogude juht juhatajaga ning teenused ja nende hinnad kehtestab vallavalitsus;
  4) raamatukogust puuduvate teavikute tellimise korraldamine raamatukogude vahelise laenutuse kaudu lugeja soovil ja kulul;
  5) teatme- ja teabeteeninduse tagamine;
  6) raamatukogu kogude komplekteerimine, nende täiendamine ning fondide kohta arvestuse pidamine õigusaktidega sätestatud korras, kindlustades nende säilimise;
  7) koostöö tegemine teiste raamatukogudega ja huvikeskuse struktuuriüksustega;
  8) raamatukogu ja kirjandust tutvustavate ürituste, näituste ja väljapanekute ning lugejale individuaalsete kasutajakoolituste korraldamine.

§ 16.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile, raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele vastava valdkonna õigusaktidele.

  (2) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab juhataja käskkirjaga.

§ 17.   Raamatukogutöötajad

  (1) Raamatukoguteenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsenõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

  (2) Raamatukogutöötajad on: raamatukogude juht, raamatukoguhoidjad ja muud töötajad.

  (3) Raamatukoguhoidja peab vastama kultuuriministri kehtestatud kutsenõuetele.

  (4) Raamatukogude tegevust juhib ja korraldab raamatukogude juht, kellega sõlmib töölepingu juhataja.

  (5) Raamatukogude juhi kvalifikatsioon peab vastama rahvaraamatukogu seaduses sätestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (6) Raamatukogude juht koordineerib teeninduspiirkonnas olevate raamatukogude tööd.

§ 18.   Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid. Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Igal raamatukogul on oma kogu, mille komplekteerib raamatukoguhoidja koostöös raamatukogude juhiga. Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

7. peatükk NOORTEKESKUS 

§ 19.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel ning on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele.

  (2) Noortekeskus kaasab aktiivselt noori tegevuse algatamisse ja arendamisse, võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise.

  (3) Noortekeskus loob tingimusi mitteformaalseks õppimiseks ja kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu.

  (4) Noortekeskuse tegevuse eesmärk on valla noortele sisuka vaba aja veetmise võimaluste loomine vähemalt 20 tundi nädalas.

  (5) Noortekeskuse põhiülesanded:
  1) erinevate noorsooteenuste (info ja nõuande saamine, huvitegevuse võimaldamine) pakkumine;
  2) noorte arengu ning ühiskonnastumise toetamine;
  3) piirkondliku noorsootöö arendamine;
  4) piirkonna noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine erinevate noorteprojektide ja -programmide teostamise kaudu;
  5) koostöö tegemine huvikeskuse struktuuriüksustega ning teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega;
  6) noortekeskuse ruumide kasutada andmine lastele ja noortele koosviibimisteks ja õppimiseks.

  (6) Noortekeskusele pandud ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (7) Noortekeskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

  (8) Noortekeskuse kodukorra ja lahtiolekuajad kinnitab juhataja käskkirjaga.

  (9) Noortekeskuse valduses olevat vara kasutab noortekeskus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks.

8. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 20.   Huvikeskuse vara

  (1) Huvikeskuse kasutuses oleva vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mille vallavalitsus on huvikeskusele andnud sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks.

  (2) Huvikeskuse valduses olev vara on valla omand.

  (3) Huvikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra ja Alutaguse valla finantsjuhtimise korra järgi.

§ 21.   Huvikeskuse majandus- ja finantstegevus

  (1) Huvikeskusel on valla eelarves iseseisev eelarve, milles on arvestatud kõigi struktuuriüksuste põhiliste tegevuskuludega. Huvikeskuse majandus- ja finantstegevust korraldab juhataja vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (2) Huvikeskuse eelarve tuludeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) eraldised fondidelt projektide rahastamiseks;
  3) põhimääruses sätestatud põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  4) sihtasutuste, sihtkapitalide ja projektide laekumistest;
  5) annetustest ja muudest tuludest.

  (3) Huvikeskuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

9. peatükk JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 

§ 22.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet huvikeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Huvikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ning riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalvet huvikeskuse tegevuse üle teostab huvikeskuse nõukogu oma pädevuse piires.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 23.   Aruandlus

  Huvikeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega ettenähtud korras ja tähtaegadel, sealhulgas kultuuriministeeriumile riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta.

10. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 24.   Huvikeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Huvikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Huvikeskuse haldusalas oleva raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile ette vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

11. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 25.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  (1) Huvikeskuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu vastavalt valla põhimääruses sätestatule.

  (2) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja juhataja või ametnik, kes koordineerib huvikeskuse tegevust. Eelnõu peab enne vallavolikogule esitamist heaks kiitma vallavalitsus ja vallavolikogu vastav alatine komisjon.

12. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 7 „Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus“.

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json