Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Alutaguse valla arengudokumentide koostamise ja menetlemise kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 8

Alutaguse valla arengudokumentide koostamise ja menetlemise kord

Vastu võetud 28.11.2019 nr 116

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuste finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Alutaguse valla (edaspidi vald) arengudokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, menetlemise, ülevaatamise ja muutmise korra ning vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaja ja korra.

  (2) Selliste arengudokumentide puhul, mille koostamine on reguleeritud seaduse või seaduse alusel antud õigusaktiga, kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid niivõrd, kuivõrd seaduse või seaduse alusel antud õigusaktiga ei ole ette nähtud teisiti.

§ 2.   Arengudokumentide liigid ja nendevahelised seosed

  (1) Valla arengudokumendid on:
  1) valla arengukava;
  2) valla eelarvestrateegia;
  3) valdkonna arengukava;
  4) valla territooriumi osa (edaspidi küla) arengukava;
  5) Alutaguse Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatava asutuse arengukava.

  (2) Valla arengukava peab arvestama maakonna arengustrateegiat ja valla üldplaneeringut.

  (3) Valdkonna ja küla arengukava peavad arvestama maakonna arengustrateegiat ja olema kooskõlas valla arengukava ja eelarvestrateegiaga.

  (4) Ametiasutuse hallatava asutuse (edaspidi hallatav asutus) arengukava peab olema kooskõlas valla arengukava ja eelarvestrateegiaga.

  (5) Arengukavades kavandatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulutused ja nende finantseerimine kajastatakse valla eelarvestrateegias (edaspidi eelarvestrateegia).

  (6) Valla arengukava koos eelarvestrateegiaga on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisel ja koordineerimisel, valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (7) Kui valla arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju valla eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

  (8) Ametiasutus võib sõlmida lepinguid valla arengukava ja valdkonna arengukavade koostamiseks või koostamise konsulteerimiseks.

§ 3.   Mõisted

  (1) Valla arengukava on valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Eelarvestrateegia on valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument.

  (3) Valdkonna arengukava on ühe konkreetse tegevusvaldkonna kohta koostatav arengudokument, milles täpsustatakse või täiendatakse valla arengukava eesmärke ja kavandatakse nende saavutamiseks tegevusi.

  (4) Küla arengukava käsitleb vallas asuva küla või külade tegevust, püstitatud eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste määramist ja korraldamist.

  (5) Hallatava asutuse arengukava on hallatava asutuse arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (6) Mõistet vallast sõltuv üksus kasutatakse käesolevas määruses kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud tähenduses.

2. peatükk VALLA ARENGUKAVA JA EELARVESTRATEEGIA 

§ 4.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia periood

  Valla arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

§ 5.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude koostamine

  (1) Valla arengukava koostamise algatab Alutaguse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) oma otsusega Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul või omal algatusel.

  (2) Valla arengukava koostamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 37-372 nõuetest ning eelarvestrateegia koostamisel kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 nõuetest.

  (3) Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise või muutmise eelnõu valmistab ette ametiasutus.

  (4) Valla arengukava eelnõu koostamist koordineerib majandus- ja arenguteenistus ning eelarvestrateegia eelnõu koostamist koordineerib finantsteenistus.

  (5) Valla arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise juhtivkomisjon on vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon.

  (6) Vallavalitsus kinnitab vajadusel valla arengukava koostamise ajakava ja koostamise täpsema korralduse. Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamise menetluses võib vajaduse korral kasutada asutuseväliseid eksperte ja spetsialiste.

  (7) Vallast sõltuv üksus esitab eelarvestrateegia koostamiseks ülevaate oma majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks vastavalt rahandusministri kehtestatud vormile, finantsteenistusele iga aasta 1. aprilliks.

  (8) Hallatav asutus ja vallast sõltuv üksus on kohustatud esitama vallavalitsusele arengukava koostamiseks vajaliku informatsiooni.

§ 6.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude sisunõuded

  (1) Valla arengukavas esitatakse vähemalt:
  1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
  2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
  3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
  4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

  (2) Eelarvestrateegia peab sisaldama kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud andmeid.

§ 7.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikule väljapanekule vallavalitsus korraldusega, milles määratakse avaliku väljapaneku toimumise ja ettepanekute esitamise aeg ja koht ning kirjalike ettepanekute laekumisel avaliku arutelu toimumise aeg ja koht.

  (2) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat. Teade eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse valla veebilehel.

  (3) Ettepanekuid valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõusse võivad esitada kõik huvitatud isikud. Kirjalikud ettepanekud esitatakse avalikustamise ajal.

  (4) Kirjalike ettepanekute arutamiseks korraldab ametiasutus avaliku arutelu, mille järel kujundab vallavalitsus oma seisukoha ettepanekute osas.

§ 8.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ja avaldamine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu esitatakse vallavolikogule koos avalikustamise ajal tehtud ettepanekutega, vallavalitsuse seisukohtadega ja arutelu tulemustega.

  (2) Valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmise otsustab vallavolikogu määrusega.

  (3) Ametiasutus esitab andmed Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

  (4) Valla arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid valla arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel.

§ 9.   Valla arengukava ülevaatamine

  (1) Valla arengukava ülevaatamine on arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab ametiasutus ning mis toimub eelneva kalendriaasta kohta.

  (2) Valla arengukava vaadatakse üle igal aastal ja tehakse majandusaasta aruande tegevusaruandes kokkuvõte arengukava täitmise kohta.

  (3) Valla arengukava ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava ja sellest tulenevalt ka eelarvestrateegia muutmise vajadus.

  (4) Vallavalitsus esitab valla arengukava täitmise aruande majandusaasta aruande koosseisus vallavolikogule kinnitamiseks. Vallavolikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

§ 10.   Eelarvestrateegia ülevaatamine

  (1) Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal, uuendamise käigus lisatakse ühe aasta prognoos ja täpsustatakse olemasolevate aastate prognoose, vastavalt majanduskeskkonna muutustele.

  (2) Eelarvestrateegia ülevaatamisel:
  1) hinnatakse eelarvestrateegia täitmist eelneva eelarveaasta ja jooksva eelarveaasta eeldatava täitmise osas;
  2) vaadatakse üle nelja järgneva eelarveaasta strateegia;
  3) kavandatakse strateegia neljandaks aastaks.

  (3) Ametiasutus selgitab välja ametiasutuse ja hallatavate asutuste vajadused eelarvestrateegia osas ning määrab tähtaja andmete esitamiseks. Saadud andmete alusel koostab finantsteenistus eelarvestrateegia eelnõu, milles on tagatud vastavus kehtiva arengukavaga, ja esitab eelnõu vallavalitsusele heakskiitmiseks.

§ 11.   Valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine

  (1) Kui valla arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, toimub valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine samadel alustel nende koostamise ja vastuvõtmisega.

  (2) Valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmisel koostatakse valla arengukava ja eelarvestrateegia uues redaktsioonis.

  (3) Valla arengukava ja eelarvestrateegia uue redaktsiooni kinnitamise ning kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

3. peatükk VALDKONNA ARENGUKAVA 

§ 12.   Valdkonna arengukava koostamine

  (1) Valdkonna arengukava koostatakse, kui selle koostamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist või kui vald peab valdkonna arengukava koostamist vajalikuks.

  (2) Valdkonna arengukava koostamise vajaduse määrab vallavalitsus, informeerides sellest vallavolikogu.

  (3) Valdkonna arengukava eelnõu koostamist korraldab ametiasutuse teenistus, kes täidab vastava valdkonna ülesandeid.

  (4) Valdkonna arengukava koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks, kui seaduses ei ole sätestatud muud tähtaega.

  (5) Valdkonna arengukava koostamine, muutmine ja vastuvõtmine toimub käesolevas määruses sätestatud korras, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (6) Kui valdkonna arengukava koostamise on vallavolikogu andnud vallavalitsuse pädevusse, korraldab vallavalitsus selle koostamise ja otsustab kinnitamise arvestades käesolevas määruses sätestatut.

  (7) Valdkonna arengukava vaadatakse üle kord aastas samaaegselt valla arengukava ülevaatamisega, kui seadusest ei tulene teisiti.

4. peatükk KÜLA ARENGUKAVA 

§ 13.   Küla arengukava koostamine

  (1) Küla arengukava koostamise vajaduse määrab ja koostamist korraldab külaliikumisega tegelev mittetulundusühing, külaselts või muu konkreetses piirkonnas tegutsev kohaliku kogukonna ühendus ja/või külavanem.

  (2) Küla arengukava koostamisel peab olema arvestatud külaelanike huvidega ja tagatud huvigruppide kaasamiseks piisav teavitus.

  (3) Küla arengukava kinnitab arengukava koostamise või muutmise algatanud külaliikumisega tegelev mittetulundusühing, külaselts või küla üldkoosolek kooskõlastatult eelnevalt vallavalitsusega.

  (4) Kui küla arengukava koostamise algatab vallavalitsuse ettepanekul volikogu, toimub küla arengukava menetlemine ja vastuvõtmine käesoleva määruse 2. peatükis sätestatud korras.

  (5) Küla arengukava avaldatakse valla veebilehel ja võimalusel asjakohase külaseltsi veebilehel.

5. peatükk HALLATAVA ASUTUSE ARENGUKAVA 

§ 14.   Hallatava asutuse arengukava eelnõu koostamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava eelnõu koostamise ja täiendamise algatab ning koostamist korraldab asutuse juht.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostamine on kohustuslik valla haridusasutustele. Teiste hallatavate asutuste arengukava koostamise otsustab vallavalitsus.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Hallatava asutuse arengukava täiendatakse igal aastal ühe aasta võrra, et tagada strateegilises planeerimises pidev nelja-aastane perspektiiv. Arengukava võib koostada kuni viieks aastaks.

  (4) Haridusasutuse arengukava koostamisel lähtutakse valla arengukavas määratud strateegilistest eesmärkidest, sisehindamise aruandes välja toodud asutuse tegevuse tugevustest ja parendusvaldkondadest ning teistest haridusasutuse arengut suunavatest dokumentidest.

  (5) Haridusasutuse arengukava eelnõu koostatakse koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga (pedagoogilise nõukoguga) ning ametiasutuse vastava teenistusega, mille haldusalas hallatav asutus tegutseb.

§ 15.   Nõuded hallatava asutuse arengukavale

  (1) Hallatava asutuse arengukavas esitatakse:
  1) hallatava asutuse üldandmed;
  2) hetkeolukorra analüüs;
  3) hallatava asutuse arengustrateegia;
  4) tegevuskava – tegevused püstitatud eesmärkide saavutamiseks;
  5) arengukava uuendamise kord;
  6) arengukava täitmise aruanne;
  7) valdkonda reguleerivas seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud andmed või hallatava asutuse poolt oluliseks peetav informatsioon.

  (2) Hallatava asutuse juht tagab hallatava asutuse arengukava eelnõu vastavuse eesti kirjakeele normile ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide normitehnika nõuetele.

§ 16.   Hallatava asutuse arengukava heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Hallatava asutuse juht esitab arengukava eelnõu vallavalitsusele heakskiitmiseks. Vallavalitsus suunab heakskiidetud arengukava eelnõu avalikule väljapanekule ning määrab avaliku väljapaneku toimumise aja ja koha.

  (2) Arengukava eelnõu avalikustatakse hallatava asutuse ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat. Teade eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse hallatava asutuse ja valla veebilehel.

  (3) Hallatav asutus vaatab avalikustamisel esitatud ettepanekud läbi ja täpsustab vajadusel arengukava eelnõu. Hallatav asutus esitab koostöös ametiasutuse vastava teenistusega, mille haldusalas hallatav asutus tegutseb, arengukava täpsustatud eelnõu vallavalitsusele koos kokkuvõttega ja oma seisukohaga avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta.

§ 17.   Hallatava asutuse arengukava vastuvõtmine ja avaldamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava kinnitab vallavolikogu määrusega.

  (2) Hallatava asutuse arengukava avaldatakse hallatava asutuse veebilehel.

§ 18.   Hallatava asutuse arengukava ülevaatamine ja muutmine

  (1) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle üks kord aastas, mille käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab hallatav asutus informatsiooni ülevaatamise tulemuste kohta vallavalitsusele.

  (2) Juhul kui hallatava asutuse arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta (sh tegevuskavale ühe aasta tegevusi lisada), valmistab hallatav asutus ette arengukava muutmisettepanekud.

  (3) Hallatava asutuse arengukava muutmise eelnõu menetlemisel järgitakse käesoleva määruse 5. peatükis sätestatud korda.

  (4) Hallatava asutuse arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavolikogu määrusega.

  (5) Hallatava asutuse arengukava kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Vastutus

  (1) Valla arengukava ja valdkonna arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

  (2) Hallatava asutuse arengukava täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

§ 20.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018 määrus nr 39 „Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“.

§ 21.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse jõustumise ajal kehtivate arengukavade täiendamisel või muutmisel lähtutakse käesolevast määrusest.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json