Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 8
RT IV, 09.02.2018, 11
jõustumine 12.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.11.2019RT IV, 05.12.2019, 508.12.2019

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 2 ja 13 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega täpsustatakse korruptsiooni ennetamise korraldust Tori vallas, sealhulgas määratakse kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseis.

§ 2.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavalitsuse liige;
  3) valla ametiasutuse juht;
  4) valla ametiasutuse hallatava asutuse (v.a muuseum, huvikool) juht;
[RT IV, 05.12.2019, 5 - jõust. 08.12.2019]
  5) valla valitseva mõju all oleva äriühingu juhtorgani liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab käesoleva määruse §-s 3 nimetatud isik.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsiooni registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 3.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 4.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadust mööda ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) volikogu esimees;
  2) revisjonikomisjoni esimees;
  3) vallasekretär.

  (3) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu ning deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (4) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (5) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, edastab komisjon deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 5.   Seotud isikute andmete esitamise kohustus

  (1) Seotud isikute andmeid on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige, valla ametiasutuse juht, valla ametiasutuse hallatava asutuse (v.a muuseum, huvikool) juht ning vallavalitsuse valitseva mõju all oleva äriühingu juhtorgani liige.
[RT IV, 05.12.2019, 5 - jõust. 08.12.2019]

  (2) Seotud isikud on defineeritud korruptsioonivastase seaduse § 7.

  (3) Seotud isikute andmed esitatakse vallavalitsuse raamatupidamisse iga aasta 1. märtsiks.

  (4) Isikut teavitatakse viivitamata seotud isikute andmete esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel ja täiendavalt iga aasta 31. jaanuariks.

  (5) Seotud isikute andmed tuleb esitada määruse lisana kehtestatud vormil.

§ 6.   Vallavanema ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  (1) Vallavanem tagab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

  (2) Iga aasta 30. septembriks esitab vallavanem Tori Vallavolikogu esimehele ülevaate käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmise kohta. Tori Vallavolikogu esimees esitab kokkuvõtliku ülevaate Tori Vallavolikogule.

§ 7.   Vallavolikogu esimehe ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  (1) Vallavolikogu esimees tagab:
  1) volikogu liikmete korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et volikogu liige ei oleks kohustatud tegema otsust iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

  (2) Iga aasta 30. septembriks esitab vallavolikogu esimees ülevaate volikogule käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmise kohta.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Seotud isikute andmete esitamise vorm

/otsingu_soovitused.json