Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Järva valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 15

Järva valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 28.11.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Järva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) juures tegutsev Järva valla noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Järva valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on volikogule ja Järva Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (4) Volikogu ja vallavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse käesoleva põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Järva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärkideks on esindada noorte huve, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  3) teeb koostööd volikogu, vallavalitsuse ja teiste noortevolikogudega;
  4) esindab Järva valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Järva valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid volikogule ja vallavalitsusele;
  2) esitada ettepanekuid volikogu vastavale komisjonile volikogu menetluses olevate noorte huve puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning osaleda ettepanekute arutelul;
  3) algatada noorteprojekte.

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada Järva valla noorte ettepanekuid;
  2) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) teha koostööd valla koolide õpilasesindustega ning noortekeskustega;
  4) olla informatsiooni vahendajaks volikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) esitada kord aastas volikogu istungil ülevaade oma tegevusest;
  6) järgida ja olla valla noortele eeskujuks tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega.

§ 4.   Noortevolikogu liikmete ja asendusliikmete arv

  (1) Noortevolikogus on kuni 15 liiget, kes on valitud Järva vallas elavate ja õppivate noorte hulgast.

  (2) Igal liikmel on üks asendusliige.

§ 5.   Hääletamis- ja kandideerimisõigus

  (1) Hääletamisõigus on Järva valla 12–26-aastasel noorel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Järva vald või kes õpib Järva valla koolis.

  (2) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 12-26-aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Järva vald või kes õpib Järva valla koolis.

§ 6.   Noortevolikogu liikme ja asendusliikme valimine

  (1) Noortevolikogu liikmed ja asendusliikmed valitakse kolmeks aastaks.

  (2) Noortevolikogu liikmete ja asendusliikmete valimised korraldavad asutusesiseselt Albu Põhikool, Aravete Keskkool, Ambla-Aravete Kool, Imavere Põhikool, Järva-Jaani Gümnaasium, Koeru Keskkool, Koigi Kool, Peetri Kool (edaspidi koolid), Albu Noortekeskus, Aravete Noortekeskus, Ambla Noortekeskus, Järva-Jaani Avatud Noortekeskus, Koigi Noortekeskus, Imavere Valla Avatud Noortekeskus ja Koeru Noortemaja (edaspidi noortekeskused).

  (3) Iga kool ja noortekeskus valib noortevolikogusse ühe liikme ja ühe asendusliikme.

  (4) Koolides korraldab ja viib noortevolikogu liikme ja asendusliikme valimised läbi õpilasesindus, kes avalikustab valimiste korraldamise asutuse veebilehel ja muul infokandjal.

  (5) Noortekeskustes korraldab ja viib noortevolikogu liikme ja asendusliikme valimised läbi asutuse juht, noortekeskuse juhendaja või noorsootöötaja, kes avalikustab valimiste korraldamise asutuse veebilehel ja muul infokandjal.

  (6) Valimised on salajased. Noortevolikogu liikmeks valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Pingereas teiseks jäänud kandidaat on noortevolikogu liikme asendusliige. Valimistulemused teeb kindlaks valmiste korraldaja, kes esitab tulemused Järva Vallavalitsuse noorsootöö spetsialistile (edaspidi ametnik). Ametnik koostab saadud andmete põhjal vallavalitsuse korralduse eelnõu ja esitab selle kinnitamiseks vallavalitsuse istungile.

  (7) Vallavalitsus kinnitab korraldusega noortevolikogu liikmed ja asendusliikmed.

  (8) Noortevolikogu liikmed ja asendusliikmed avalikustatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asutuste veebilehtedel, Järva valla veebilehel (edaspidi veebileht) ja valla äpis.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldavad esimees ja aseesimees.

  (2) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega mõjuval põhjusel, kui selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (3) Esimees:
  1) korraldab noortevolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab noortevolikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist;
  2) kirjutab alla noortevolikogu poolt vastu võetud otsustele ja teistele noortevolikogu dokumentidele;
  3) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna volikogule ja vallavalitsusele;
  4) täidab teisi talle noortevolikogu põhimääruse ja töökorraga pandud ülesandeid.

§ 8.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Istungi võib läbi viia sidevahendite kaudu (elektrooniliselt).

  (2) Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni ametnik. Noortevolikogu aseesimehe valimised viib läbi noortevolikogu esimees. Esimees ja aseesimees valitakse poolthäälte enamusega.

  (3) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (4) Noortevolikogu istungid on avalikud. Teade istungi toimumise aja ja koha kohta avaldatakse noortevolikogu sotsiaalmeedia kontol, veebilehel ja valla äpis.

  (5) Istungi võib vajadusel kokku kutsuda 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (6) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Kui noortevolikogu liige ei saa istungist osa võtta, siis on õigus teda istungil asendada asendusliikmel.

  (8) Noortevolikogu istungid protokollitakse, protokollid avaldatakse veebilehel. Noortevolikogu dokumendid registreeritakse ametiasutuse Järva Vallavalitsus dokumendiregistris.

  (9) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks töögruppe, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.

  (10) Noortevolikogu esitab volikogu istungil vähemalt üks kord aastas oma tegevusest ülevaate.

§ 9.   Noortevolikogu vahendid

  (1) Noortevolikogu eelarve kujuneb valla eraldatud vahenditest.

  (2) Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda finantsilist või materiaalset sponsorlust erinevatelt füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt ning korraldada tuluüritusi.

  (3) Noortevolikogu eelarve käsutamine toimub noortevolikogu esimehe otsuse alusel, mis on kooskõlastatud eelnevalt vallavalitsusega.

§ 10.   Liikme väljaarvamine ja asendamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) noortevolikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) kui liige mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
  3) isikliku avalduse alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel teeb noortevolikogu ettepaneku vallavalitsusele liikme väljaarvamise kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul esitab liige avalduse noortevolikogu esimehele, kes edastab selle ametnikule.

  (4) Noortevolikogu liikme väljaarvamisel astub noortevolikogu liikme asemele tema asendusliige.

  (5) Vallavalitsus vormistab liikme väljaarvamise ja asendusliikme volituste algamise noortevolikogu liikmena korraldusega.

§ 11.   Tegutsemisvõimetus

  (1) Noortevolikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta:
  1) pole pidanud otsustusvõimelisi istungeid vähemalt neli korda aastas;
  2) pole kolmel korral kalendriaasta jooksul andnud volikogule või vallavalitsusele tähtaegselt kooskõlastust või arvamust talle kooskõlastamiseks või arvamuse andmiseks esitatud valla õigusakti eelnõu kohta;
  3) ei esita kord aastas vallavolikogu istungil ülevaadet oma tegevusest.

  (2) Kui noortevolikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuvad asendusliikmed.

  (3) Vallavalitsus vormistab noortevolikogu liikmete volituste lõppemise ja asendusliikmete volituste algamise korraldusega.

  (4) Sellisel juhul kutsub noortevolikogu istungi kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni ametnik.

§ 12.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 13.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab volikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Imavere Vallavolikogu 24.03.2011 määrus nr 3 „Imavere Noortevolikogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Koeru Vallavolikogu 30.10.2014 määrus nr 22 „Koeru valla noortevolikogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json