Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Järva valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 37

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Järva valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 28.06.2018 nr 24
RT IV, 10.07.2018, 3
jõustumine 13.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2019RT IV, 05.12.2019, 408.12.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Järva valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koosmõjus riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada vallas heakord ja puhtus.

  (2) Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile Järva valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla jäätmehooldus-, kaevetööde-, koerte ja kasside pidamise, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja ning raieloa andmise tingimuste ja korraga.
[RT IV, 05.12.2019, 4 - jõust. 08.12.2019]

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus, kasutusvaldus, korteriomand, korterihoonestusõigus, muud võimalikud seadusjärgsed kasutused, samuti katastriüksus ja reformimata riigimaa. Samuti võrdsustub mõistetega maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja maatüki olulised osad;
  2) risustamine on igasugune materjalide, jäätmete või muu kinnistule ebakorrapäraselt laiali laotamine ehk olukord, mis erineb piirkonna üldisest heakorrastatusest;
  3) omanik on võrdsustatud mõistetega kinnistu valdaja või kinnistut lepingu alusel kasutav isik;
  4) avalik koht on koht korrakaitseseaduses toodud tähenduses;
  5) kõnnitee on tee liiklusseaduses toodud tähenduses;
  6) haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, samuti avamaataimkattega ala asulates, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef ja taimestik ning vastavafunktsioonilised rajatised;
  7) heakorratööd on tolmu, liiva, peenkillustiku, prahi, okste, lume, jää jm koristamine, heki pügamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede ja tuulemurru koristamine;
  8) eriolukord on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine, kui esinevad majandus- ja taristuministri määruses „Tee seisundinõuded“ toodud rasked ilmaolud;
  9) romusõiduk on sõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab asula esteetilist väljanägemist ja rikub visuaalselt valla puhtust ja heakorda;
  10) asula on lahkmejoontega piiratud haja- või tiheasustusega ala. Asulateks on külad, alevid ja alevikud;
  11) illegaalne grafiti on omaniku ja kohaliku omavalitsuse loata ehitisele ja selle olulistele osadele (näiteks seintele-, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele) kantud kritseldused ja joonised;
  12) muruna käsitletakse käesoleva määruse tähenduses lõigatud rohtu ja rohuala. Rohuna käsitletakse käesoleva määruse tähenduses rohumaad, rohustut, samuti mõistetakse rohu all heintaimede üldnimetust ja rohttaimedest taimkatet;
  13) tuleohtlik aeg on Päästeameti peadirektori vastavas õigusaktis sätestatud periood, mil keelatakse küttekoldevälise tule tegemine.

§ 3.   Valla kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorraalast tööd korraldab Järva Vallavalitsus ametiasutusena (edaspidi ametiasutus).

  (2) Heakorra tagamisel ametiasutus:
  1) korraldab ja koordineerib valla haljastus- ja heakorratöid haljasaladel, supluskohtades ja mujal valla avalikes kohtades, korraldab valla omanduses olevate laste mänguväljakute hooldust ja vastavust tehnilistele nõuetele;
  2) teostab heakorratöid kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates, parkides ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist) ning haljasaladega külgnevatel kõnniteedel;
  3) teostab heakorratöid vallale kuuluvates ühissõiduki peatustes ja ootepaviljonides, sh paigaldab jäätmemahutid;
  4) korraldab sadeveekraavide ja truupide puhastamise valla teedel;
  5) haldab valla avalikke tualette;
  6) paigaldab ja hooldab pinke, prügikaste, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja mängurajatisi valla avalikes kohtades;
  7) paigaldab avalikus kasutuses olevate teede (v.a riigimaantee) algusesse, lõppu ja ristmikele teenimega silte või viitasid;
  8) tagab üldkasutatavates supluskohtades heakorra ja vajaliku rannainventari olemasolu suveperioodil (juunist septembrini);
  9) paigaldab ja tühjendab regulaarselt üldkasutatavates parkides, haljasaladel ning rannas vajalikul hulgal jäätmemahuteid;
  10) tagab avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Avalikus kasutuses olevate hoonete ümbruses tuleb lumi ja jää koristada ning libedustõrje teostada hommikul kella 7:00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb avalikku kohta puhastada ka päeva jooksul, et tagada heakord.

  (2) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.

  (3) Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja.

  (4) Väljaspool oma kinnistut tohib avalikku kohta lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, hekki, vitriini või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme, sh välireklaam, paigaldada ametiasutuse vastava ametniku kooskõlastusel. Nende korrashoid ja hooldus on väikevormi omaniku kohustus. Ilma loata avalikku kohta paigaldatud väikevormi kõrvaldab ametiasutus.

  (5) Veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest tuleb teatada koheselt Päästeametile, tee kahjustamisest tee valdajale.

  (6) Mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama mänguvahendite ja inventari regulaarse hooldamise ning vajadusel kohese remondi. Mänguväljaku kasutajatele ohtlikud mänguvahendid ja inventar tuleb viivitamatult eemaldada või tagada nende ohutus muul viisil. Vajadusel tuleb vahetada liivakastis liiva.

  (7) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (8) Heakorratöid tuleb teostada aastaringselt. Liikumist segavad ja ohtlikud esemed tuleb koristada viivitamata.

  (9) Tänavapuhastamist seganud parkiva sõiduki kasutajal tuleb koristada sõiduki ümbrus lumest, jääst ja puistematerjalist parkimise tõttu puhastamata jäänud alal.

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras ehitised ja nende juurde kuuluvad elemendid ning ehitusprojekti kohaselt viimistletud hoonete fassaadid (sh krohvikahjustused). Fassaadielemendid (aknad, uksed) peavad olema terved ja tagama, et ehitistesse ei ole võõrastel isikutel juurdepääsu. Fassaadile on keelatud paigaldada elemente või tehnilisi seadmeid, mis ei vasta ehitusprojektile.
  3) tiheasustusalal tagama suletud ehitiste avade ühtlase visuaalse lahenduse ja sulgude korrasoleku; välisviimistluse, vihmaveetorude, piirete jms lagunemisel, lõhkumisel või määrdumisel tagama nende korrastamise;
  4) tiheasustusalal puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema kinnistu piiresse;
  5) tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu;
  6) niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendi, takistavad jalakäija, jalgratturi või sõiduki liiklust;
  7) tiheasustusalal pühkima kinnistu piires oleva kõnnitee ja koristama prahi;
  8) tiheasustusalal koristama varisenud puulehed kõnniteelt, alevis ja alevikus haljasaladelt;
  9) korraldama maadel sihtotstarbega: elamumaa, sotsiaalmaa (alaliigiga üldkasutatav maa ja ühiskondlike ehitiste maa), ärimaa, tootmismaa, riigikaitsemaa ja kaitsealune maa (v.a looduskaitse all olevad maad) rohu niitmise õuemaa kõlviku ulatuses selliselt, et rohu kõrgus ei ületa 15 cm;
  10) niitma maatulundusmaa ja sihtotstarbeta maa kinnistutel rohtu vähemalt üks kord aastas pärast jaanipäeva, kuid hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks, et vältida kulu tekkimist ja hoida ära tuleohtu;
  11) omama kinnistul jäätmete paigutamiseks nõuetele vastavat prügikonteinerit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise ja väljaveo selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfitseerima seda;
  12) hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja hoidma juurdepääsuteed nendeni vabad;
  13) tiheasustusalal tagama hoone aadressikoha õige tähistuse;
  14) tiheasustusalal kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise;
  15) paigaldama korterinumbritega või aadressandmetega varustatud postkastid ja hoidma postkaste ning nende stendi korras;
  16) tiheasustusalal tagama televisioonivastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse hoonetel;
  17) tagama reovee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise ning pidama kinni valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja nõuetest;
  18) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt viimase kahe aasta kohta;
  19) tiheasustusalal kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna. Pärast töö lõpetamist tuleb heakorrastada ümbrus;
  20) tiheasustusalal kasutama libedatõrje teostamisel peent killustikku;
  21) tiheasustusalal hoidma kõnniteed, trepid ja läbipääsud puhtad prahist, lumest ja jääst ning vajadusel teostama libedusetõrjet. Lumetõrje teostamisel ei tohi loopida lund sõiduteele;
  22) tiheasustusalal hoidma tehniliselt korras parklad, kõnniteed, trepid ja läbipääsud ning vajadusel teostama parendustöid (nt aukude parandus, plaatide kinnitamine jms);
  23) tiheasustusalal tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ning puhastustööde ajal mehhanismide ja abiseadmete kasutamise korral tänaval ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdega. Piirded paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Pärast töö lõpetamist tuleb heakorrastada ümbrus;
  24) tagama kasutusel mitteoleva ehitise hooldamise lähtuvalt käesoleva eeskirja nõuetest, sh tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva kinnistu heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja kinnistule;
  25) tiheasustusalal taotlema projekteerimistingimused või algatama detailplaneeringu ning koostama ehitusprojekti (sh haljastusprojekt) vastaval alal ja ulatuses, kui kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muudetakse;
  26) tiheasustusalal teostama töid projekti või kooskõlastuse alusel, kui kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muudetakse ja sellega kaasneb sadevete režiimi muutumine;
  27) tiheasustusalal kooskõlastama kõigi teekaitsevööndis asuvate tänavakujunduselementide (sildid, viidad, piirded, varikatused jne) paigaldamise tee omanikuga;
  28) tiheasustusalal ehitiseta kinnistu hooldamisel lähtuma samuti käesoleva eeskirja nõuetest;
  29) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik;
  30) teavitama keskkonnaohtliku reostuse korral viivitamatult Päästeametit;
  31) taotlema tiheasustusalal puu raieks luba vastavalt valla raieloa andmise tingimustele ja korrale;
  32) vältima kinnistult igasuguse materjali (sh savi, killustik, liiv, freespuru, muld jms), pori ja jäätmete kandumist kõnni- ja sõiduteele ning naaberkinnistule;
  33) tiheasustusalal kõrvaldama ehitistelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jms.

§ 6.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  Küttekoldevälise tule tegemisel lähtutakse tuleohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetest.

§ 7.   Nõuded loomapidamisel

  (1) Loomapidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes ja sellekohast kasutusluba omavates hoonetes nii, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal. Omanik on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt.

  (3) Igapäevasel karjaajamisel on karjateena keelatud kasutada avalikke teid, välja arvatud vältimatud ülekäigukohad, mille kasutamisel tagatakse liiklusohutus ja -korraldus vastavalt liiklusseadusele.

  (4) Loomapidamisega tekkinud reostus tuleb likvideerida koheselt, reostamisega tekitatud kahju peab korvama looma omanik.

  (5) Tiheasustusalal kohustub loomapidaja korraldama oma looma (sealhulgas mesilaste) pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi. Muuhulgas kohustub loomapidaja võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahti pääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

§ 8.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) müügikoha ümbruse puhtuse tagamiseks paigaldama vajalikud jäätmemahutid ning tühjendama neid ületäitumise vältimiseks regulaarselt;
  2) korrastama müügikoha pärast müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed (letid, kastid, pakendid, jäätmemahutid jms).

§ 9.   Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:
  1) vältima ehitus- või kaevealalt (edaspidi tööala) pori, prahi ja tolmu kandumise teedele ning naaberkinnistutele, paigaldades selleks tööalale vajalikud katted;
  2) hoidma korras ja puhastama ehitusobjekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras ametiasutuse väljastatud kirjaliku kooskõlastuse alusel;
  3) tagama ja hoidma korras tööala ohutuspiirded;
  4) paigaldama olulise avaliku huviga ehitise või rajatise ehitamise lähedusse teabetahvli, millel on kajastatud informatsioon ehitustööde objekti, ehitaja, tööde kestvuse ja lubade kohta ning kõikide osapoolte (sh järelevalve teostaja) kontaktandmed;
  5) pärast töö lõpetamist heakorrastama tööala ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse.

§ 10.   Põllumajandus-, metsandus- ja veoettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  Vastavaid töid teostavad isikud on kohustatud:
  1) vältima puiste, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele;
  2) likvideerima koheselt nende poolt tekitatud reostuse, tagades sealjuures liiklusohutuse.

§ 11.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse ja ohutuse.

  (2) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb omanikul likvideerida ning heakord taastada mõistliku aja jooksul.

§ 12.   Heakorranõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms, määrida ja kritseldada või joonistada (sealhulgas teha illegaalset graffitit) hoone seintele, piirdeaiale, mänguväljakule, prügikastile, pingile, teele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooniehitisele, ühistranspordi sõidukile või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud inventari (jäätmemahuti, lillevaas, pink, bussiootepaviljon, liikluskorraldusvahend, valgusti vms);
  3) kahjustada haljasala, muud roheala ja selle rajatisi;
  4) vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma ametiasutuse kooskõlastuseta;
  6) kinnitada puude külge tarasid, traate, silte jm;
  7) parkida mootorsõidukit või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  8) parkida romusõidukit avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema ühistu üldkoosoleku luba;
  9) pesta sõidukit valla siseveekogudes või reostada veekogu muul moel;
  10) sõita spordirajatistel (sh suusa-, jooksu- ja terviseradadel) mootorsõidukitega (v.a raja või rajatise hoolduseks tehtavad sõidud);
  11) sõita pinnatud ja asfaltkattega teedel roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega ning kahjustada avalikult kasutatava tee teekatet ja katendit mis tahes viisil;
  12) põletada jäätmeid ja kulu ning kütta koldeid ohtliku või õhku saastava küttega;
  13) teha lõket avalikus kohas või selleks mitteettenähtud kohas ning Päästeameti kooskõlastuseta. Kooskõlastus peab sisaldama lõkke tegemise asukohta ning vastutava isiku kontaktandmeid;
  14) võtta kaasa lemmiklooma kalmistutele, kauplustesse, toitlustusasutustesse, turule, spordi- ja laste mänguväljakutele, avalikesse supluskohtadesse, noorsootöö- ja haridusasutuste territooriumile, muuseumidesse ning muudesse rahvarohketesse paikadesse või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei kehti selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtade või vastavate ürituste ning vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes;
  15) lasta reovett sademevee kraavi või -kanalisatsiooni ning reostada või risustada neid muul viisil, samuti ajada sademevee kraav kinni või paigutada torusse ilma ametiasutuse kooskõlastuseta;
  16) kasutada liiva, tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kergliiklusteedel;
  17) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele;
  18) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti parki, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  19) telkida või ööbida avalikel haljasaladel ning parkides jm selleks tähistamata kohtades;
  20) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  21) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  22) paigaldada või ümber tõsta pinke, tõkkepiirdeid, teadetetahvleid, viitasid, vitriine ja muid väikevorme avalikus ruumis ilma ametiasutuse kooskõlastuseta;
  23) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul. Avalikes kohtades ehitusmaterjali ladustamine peab olema ametiasutusega kooskõlastatud;
  24) paigaldada prüginõusid, -konteinereid, küttepuid ja ehitusmaterjale väljaspool kinnistu piire, kui see pole kooskõlastatud maavaldaja või ametiasutusega. Samuti on keelatud paigutada neid õues korratult, laduda vastu kasvavaid puid ja piirdeaedu;
  25) paigutada avalikku prüginõusse või -konteinerisse selleks sobimatuid esemeid, nagu näiteks vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka ja radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, samuti jätta sulgemata prüginõu või -konteineri kaas;
  26) kasutada mürkainet ja pestitsiide kasutuseeskirja ja ohutuseeskirja vastaselt;
  27) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  28) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitteettenähtud avalikku kohta.

  (2) Üldkasutatavates supluskohtades on keelatud:
  1) kasutada ujumiseks või suplemiseks vahendeid, mis ei ole selleks ette nähtud;
  2) suitsetada rannaalal;
  3) risustada ja reostada rannaala ning rikkuda tehnilisi hoiatusmärke (poid, lipud);
  4) viibida lemmikoomaga või ujutada lemmiklooma selleks keelatud alal.

§ 13.   Heakorraeeskirja rikkumine

  (1) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Eeskirjas sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (3) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 14.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad ametiasutus, Keskkonnainspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine


[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json