Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2020. a maamaksu määra kehtestamine Maardu linna haldusterritooriumil

2020. a maamaksu määra kehtestamine Maardu linna haldusterritooriumil - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 40

  2020. a maamaksu määra kehtestamine Maardu linna haldusterritooriumil

  Vastu võetud 26.11.2019 nr 55

  Võttes aluseks maamaksuseaduse § 5, § 8 ja § 11, rahandusministri 16.10.2014 määruse nr 38 “Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord”

  § 1.   Kehtestada 2020. aasta maamaksu määraks esimeses hinnatsoonis (HO 446001) – 2,5 %, teises hinnatsoonis (HO 446002) – 2,5 % ja kolmandas hinnatsoonis (HO 446003) – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud juhul.

  § 2.   Kehtestada 2020. aastal põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 0,1 % maa maksustamishinnast aastas.

  § 3.   Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

  § 4.   Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa selliste füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele on sellel maal asuvas hoones, 0,15 ha ulatuses, iga nimetatud tunnustele vastava hooneühistu liikme kohta.

  § 5.   Kui maa on kaasomandis, on kaasomanikud maamaksu tasumisest vabastatud paragrahvis 3 sätestatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kokku 0,15 ha ulatuses. Käesolevas lõikes sätestatu ei kohaldu korteriomandite omanike suhtes.

  § 6.   Vabastada maamaksust kuni 45,00 euro ulatuses represseeritu või represseerituga võrdsustatud isik, isiku kirjaliku avalduse alusel ühe tema kasutuses oleva elamumaa või korteriomandi osas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

  § 7.   Avaldus § 6 sätestatud ajutise maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada Maardu Linnavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks.

  § 8.   Paragrahvides 3 - 5 sätestatud maamaksuvabastust rakendatakse kõikide tingimustele vastavate isikute suhtes riiklikesse registritesse kantud andmete alusel.

  § 9.   Määrus jõustub 01.01.2020.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json