HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2022, 10

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord

Vastu võetud 28.11.2019 nr 24
RT IV, 05.12.2019, 42
jõustumine 08.12.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2022RT IV, 26.02.2022, 401.03.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise korraga kehtestatakse Narva linnaeelarvest antava huvihariduse ja huvitegevuse edasiarendamiseks ja uute huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste käivitamiseks toetuse taotlemise, menetlemise, andmise ja andmisest keeldumise, toetuse kasutamise ning aruandluse esitamise kord.

  (2) Huvitegevuse ja huvihariduse toetus on antud korra mõistes noorsootöö seaduse § 151 lõike 1 alusel riigieelarvest Narva linnale määratud täiendav toetus 7-19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saavad taotleda Narva linna ametiasutuste hallatavad asutused, juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes pakuvad Narva linnas noortele (vanuses 7-19 aastat) huvihariduse ja/või huvitegevuse teenust.

  (2) Taotlusi ei saa esitada Narva linna ametiasutuste hallatavad asutused, juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on taotlemisele eelneva kuu seisuga võlgnevus Narva linna ees (sh linnavara kasutamisega seotud võlgnevus) ja/või riiklike maksude võlg või tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg maksukorralduse seaduse tähenduses.

  (3) Taotlusi saab esitada nende tegevuste finantseerimiseks, mis hakkavad pakkuma Narva noortele vanuses 7-19 aastat plaanipärase ja noorte vajadustele vastava huvihariduse või huvitegevuse teenust ning toetavad Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava täitmist.

  (4) Toetuse saamiseks esitab taotleja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale (edaspidi Kultuuriosakond) vormikohase taotluse (Lisa 1). Taotluste esitamise tähtajast antakse teada linna kodulehel ja linna massimeedias. Taotluse esitamise tähtaeg ei või olla lühem, kui 20 päeva alates linna kodulehel taotluste esitamise tähtajast teada andmise kuupäevast.

  (5) Toetust saab taotleda vastavalt käesolevas korras kehtestatud tingimustele taotluses seatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate kulude katteks, välja arvatud:
  1) kinnisvara ja sõiduvahendite omandamise või kasutusse võtmise kulud;
  2) hoonete ja rajatiste ehitamise kulud;
  3) kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.

  (6) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse vastavust käesoleva korra nõuetele.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Narva Linnavalitsus moodustab taotluste läbivaatamiseks ja toetuste andmise otsuse langetamiseks taotluste hindamise vähemalt 7-liikmelist komisjoni (edaspidi Komisjon), mille koosseisu kuuluvad sealhulgas Narva Linnavolikogu noorsookomisjoni, hariduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja spordikomisjoni esindajad ning noorsoo, hariduse, kultuuri ja spordi eest vastutav Narva Linnavalitsuse liige.
[RT IV, 26.02.2022, 4 - jõust. 01.03.2022]

  (2) Taotlused vaadatakse läbi komisjoni istungil, mis protokollitakse. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt 2/3 Komisjoni liikmetest.

  (3) Komisjon vaatab 2 kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast esitatud taotlused läbi ja hindab nende vastavust toetuse andmise põhimõtetele ning tingimustele.
[RT IV, 26.02.2022, 4 - jõust. 01.03.2022]

  (4) Komisjonil on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ning dokumente.

  (5) Toetuse määramisel lähtub Komisjon käesolevast korrast ning Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kavast.

  (6) Eelarve võimalustest lähtuvalt võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

  (7) Komisjon langetab 2 kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast otsuse Toetuse andmise ja toetuse suuruse või andmisest keeldumise kohta. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.
[RT IV, 26.02.2022, 4 - jõust. 01.03.2022]

  (8) Komisjonil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata juhul, kui:
  1) taotleja ja/või taotlus ei vasta esitatavatele nõuetele;
  2) taotleja ei esita varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet ja dokumente või esitab valeandmeid;
  3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) taotleja ei kasutanud eesmärgipäraselt varem saadud toetust.

  (9) Peale Komisjoni otsuse vastuvõtmist kinnitatakse Toetuse andmine ja selle suurused Narva Linnavalitsuse korraldusega.

  (10) Kultuuriosakond teavitab taotlejaid toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest 30 päeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud korralduse vastuvõtmisest.

  (11) Kultuuriosakond sõlmib 30 päeva jooksul alates Narva Linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest taotlejaga, kellele antakse toetus, lepingu, millega sätestatakse toetuse andmise, kasutamise ja aruandluse esitamise tingimused.

§ 4.   Järelevalve

  Kultuuriosakond teostab kontrolli antud toetuse kasutamise ning esitatud andmete õigsuse kohta vastavalt sõlmitud lepingu tingimustele.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Lisa 1 Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json