Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2020, 1

Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti põhimäärus

Vastu võetud 26.11.2020 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

  (1) Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

  (2) Ameti nimetuse ametlik tõlge on:
  1) inglise keeles Tallinn Culture and Sports Department;
  2) vene keeles Таллиннский департамент kультуры и cпорта.

§ 2.  Asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadressid avalikustatakse linna veebilehel.

§ 3.  Sümbolid

  Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma ametliku nimetusega pitsat ja õigusaktide dokumendiplangid ning linna logoga kirjaplangid. Ameti struktuuriüksusel võib olla linna ühtsest visuaalsest identiteedist lähtuv logo ja pitsat.

§ 4.  Eelarvevahendid

  Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 5.  Moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning aruandekohustus

  (1) Ameti moodustab ja korraldab ümber, tema tegevuse lõpetab, põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

  (2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes juhib ja koordineerib tema tegevust ning teeb tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

2. peatükk ÜLESANDED JA STRUKTUUR 

§ 6.  Ameti tegevuse eesmärk ja põhiülesanded

  (1) Ameti tegevuse eesmärk on luua võimalused kultuuritegevuseks, vaba aja veetmiseks, sportimiseks, liikumisharrastuseks ning säilitada ja tutvustada kultuuri- ja spordipärandit.

  (2) Ameti põhiülesanded on:
  1) loovust väärtustava ja aktiivse ühiskonna kujundamine; 
  2) mitmekesise kultuuri- ja spordiruumi arendamine;
  3) kultuuri- ja sporditaristu ja -teenuste analüüs ja arendamine;
  4) kultuuri- ja spordipärandi säilitamine, väärtustamine ja tutvustamine;
  5) linnaelanike aktiivse eluviisi soodustamine;
  6) koostöö arendamine kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate isikutega ja nende tegevuse koordineerimine;
  7) ameti hallatavate asutuste nõustamine ja arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks ja ümberkorraldamiseks ning nende tegevuse lõpetamiseks;
  8) riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes;
  9) kultuuri- ja spordivaldkonda puudutavate Tallinna õigusaktide, arengukavade ja muude strateegiliste dokumentide koostamine ja elluviimine ning investeeringute kavandamine ja tegemine;
  10) linnavara säästlik ja tõhus valitsemine;
  11) osalemine kultuuri- ja spordiobjektide hoonestusalade üld- ja detailplaneeringute koostamises; 
  12) järelevalve tegemine ameti määratud toetuste kasutamise üle; 
  13) riiklikes ja rahvusvahelistes projektides osalemine ja nende projektide koordineerimine; 
  14) kultuuri- ja spordiprojektide algatamine ja korraldamine.

  (3) Amet täidab muid ülesandeid, mis tulenevad Tallinna õigusaktidest ja on seotud ameti tegevuse eesmärgiga.

  (4) Amet võib osutada oma valdkonnas teenuseid linna osalusega juriidilistele isikutele nendega sõlmitud lepingute alusel.

  (5) Oma ülesannete täitmisel ja tehingute tegemisel esindab amet Tallinna linna.

§ 7.  Ülesanded kultuurivaldkonnas

  Kultuurivaldkonnas täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) võimaluste loomine kultuuritegevuseks Tallinnas;
  2) kultuuritegevuse kavandamine ja elluviimine;
  3) linna kultuuriasutuste ja teiste linna asutuste kultuurivaldkonna tegevuste koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
  4) Tallinna kultuuriloolise eripära, rahvuskultuuri ning vaimse ja materiaalse pärandi kaitsmine ja tutvustamine.

§ 8.  Ülesanded spordivaldkonnas

  Spordivaldkonnas täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) võimaluste loomine sportimiseks ja liikumisharrastuseks;
  2) linna mitmekülgse sportimisvõimaluste ja liikumisharrastuse kavandamine ja elluviimine;
  3) linna spordiasutuste ja teiste linna asutuste spordivaldkonna tegevuste koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
  4) spordiorganisatsioonide koostöö soodustamine.

§ 9.  Ameti volitused

  (1) Ametil on õigus ülesannete täitmisel:
  1) esitada linnavalitsusele õigusaktide eelnõusid;
  2) anda kultuuri- ja spordivaldkonnas linna asutustele ja linna osalusega juriidilistele isikutele juhiseid töö korraldamiseks, sealhulgas kehtestada eeskirju ja kordasid, teha nende täitmise üle järelevalvet ja teha pädevuse piires ettekirjutusi;
  3) sõlmida lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) moodustada komisjone ja töörühmi ning kaasata vajaduse korral komisjoni töösse spetsialiste väljastpoolt ametit;
  5) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid ja müüa kaupu;
  6) rakendada muid õigusaktides ametile antud volitusi;
  7) esindada linna õigusaktides kehtestatud korras;
  8) saada linna asutustelt ja linna eraõiguslikelt isikutelt oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente.

  (2) Ameti volitusi rakendavad ameti juhataja, ameti juhataja asetäitja(d) ja ameti struktuuriüksused oma tegevusvaldkonna ülesannete täitmiseks, arvestades õigusaktides sätestatut.

§ 10.  Ameti struktuuriüksused

  (1) Amet täidab oma ülesandeid struktuuriüksuste kaudu, mille tegevuse eesmärk, ülesanded ja pädevus määratakse kindlaks linna õigusaktides ning põhimääruses.

  (2) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kehtestab Tallinna Linnavolikogu.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 11.  Ameti juhataja

  (1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud asjaomase valdkonna linnavalitsuse liikmele.

  (2) Juhataja:
  1) juhib ametit ja tagab selle eesmärkide saavutamise ning ülesannete täitmise;
  2) teeb linnapeale ettepanekuid ameti ülesannete, struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;
  3) annab ameti töö korraldamiseks käskkirju;
  4) korraldab ameti struktuuriüksuste tegevust;
  5) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  6) kinnitab ameti asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;
  7) kinnitab ameti struktuuriüksuste põhimäärused ja teenistujate ametijuhendid;
  8) teostab tööandja õigusi ja kohustusi, sh nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid;
  9) sõlmib lepinguid ameti ülesannete täitmiseks ametile linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;
  10) korraldab ameti valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
  11) korraldab ameti eelarve ja majandusaasta aruande (sh tegevusaruande) projektide koostamise, esitab eelarve ja vajadusel selle muutmise ettepanekud, jälgib ameti eelarve täitmist ning tagab ameti eelarvest kinnipidamise;
  12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktides.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 6-10 sätestatud ülesannete täitmise ning õigusaktidega ametile pandud muude ülesannete täitmise võib ameti juhataja delegeerida struktuuriüksuse juhile või muule teenistujale.

  (4) Teenistujal, kellele on delegeeritud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ülesanne, on õigus anda käskkirju talle delegeeritud pädevuse piires.

  (5) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja määratud ametnik. Ameti juhataja asendajal on kõik ameti juhataja õigused ja kohustused.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:
  1) 17. juuni 2010 määrus nr 38 „Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimäärus“;
  2) 28. jaanuari 2016 määrus nr 3 „Tallinna Kultuuriameti põhimäärus“.

§ 13.  Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti moodustamine ning Tallinna Kultuuriameti ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tegevuse lõpetamine

  (1)  Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet moodustatakse 10. detsembrist 2020.

  (2) Tallinna Kultuuriameti ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tegevus lõpetatakse 31. detsembril 2020. Tallinna Kultuuri-ja Spordiamet alustab tegevust 1. jaanuarist 2021.

§ 14.  Määruse jõustumine

  (1)  Määrus jõustub 10. detsembril 2020.

  (2) Määruse § 12 jõustub 1. jaanuaril 2021.

Mart Luik
Aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json