HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2015, 4

Väike-Maarja valla munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 30.12.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 30.10.2014 määrusega nr 18 kehtestatud Väike-Maarja Gümnaasiumi põhimääruse § 6 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Väike-Maarja valla munitsipaalkooli (edaspidi kool) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  Konkursi kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Väike-Maarja vallavalitsus.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade vähemalt ühes üleriigilises ajalehes, maakondlikus ajalehes ja Väike-Maarja valla koduleheküljel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate avaldamise päevast dokumentide esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (2) Konkursiteates märgitakse:
  1) kooli nimi;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) kandideerimisavalduse (edaspidi avaldus) esitamise koht, tähtaeg ja viis;
  4) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursist saab osa võtta isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

  (2) Kandidaatide dokumendid registreeritakse Väike-Maarja Vallavalitsuses vastavalt vallavalitsuse asjaajamiskorrale.

§ 5.   Konkursikomisjoni moodustamine

  Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavanem vähemalt kolmeliikmelise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) ja nimetab komisjoni esimehe.

§ 6.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud kutsub kokku ja neid juhatab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees. Komisjoni koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 7.   Kandidaatide hindamine

  (1) Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumendivooru ja vestlusvooru.

  (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaate esitatud dokumentide alusel ning kontrollitakse kandidaatide vastavust konkursitingimustes esitatud nõuetele. Dokumendivooru tulemusel otsustab komisjon, millised kandidaadid kutsutakse vestlusvooru.

  (3) Vestlusvoorus tutvustavad kandidaadid ennast lühidalt, esitavad omapoolse nägemuse kooli töö korraldamisest ning vastavad komisjoniliikmete poolt esitatud küsimustele.

  (4) Vestlusvooru tulemusena valib komisjon avalikul hääletamisel poolthäälteenamusega ühe kandidaadi.

§ 8.   Kandidaadi teavitamine

  (1) Dokumendivooru ja vestlusvooru järgselt saadetakse kirjalik teade kandidaatidele hiljemalt otsuse tegemise kuupäevale järgneval kolmandal tööpäeval.

  (2) Vestlusvooru kutsutud kandidaati teavitatakse vestluse toimumise ajast ja kohast arvestusega, et kandidaat saaks teate kätte vähemalt kaks tööpäeva enne vestluse toimumist.

§ 9.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestlusvoorus lisaks komisjoni küsitule täiendavaid selgitusi ning saada komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsusest.

  (2) Kandidaadil on õigus saada lisateavet konkursi, direktori ametikoha ja kooli kohta komisjoni esimehelt või tema määratud isikult.

§ 10.   Kooli direktori ametisse kinnitamine

  (1) Vestlusvoorus valitud kandidaadi esitab komisjon ametisse kinnitamiseks vallavanemale töölepingu sõlmimiseks

  (2) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus direktori ametikohale tööle asumast;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad asjaolud, mis välistavad esitatud kandidaadiga töölepingu sõlmimise;
  3) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi mõjuvatel põhjustel ning kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (3) Lõikes 2 nimetatud asjaolude esinemisel kutsub komisjoni esimees komisjoni uuele koosolekule. Komisjonil on õigus otsustada, kas korraldada vastavaks tunnistatud kandidaatide osas uus hääletusvoor või lugeda konkurss luhtunuks.

§ 11.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Konkursi luhtumisel on vallavanemal õigus määrata direktori kohusetäitja kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras.

  (3) Konkursi luhtumisel kuulutab Väike-Maarja vallavalitsus välja kooli direktori leidmiseks uue konkursi.

§ 12.   Vaidluste lahendamine

  (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest kaebus Väike-Maarja Vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsusel on õigusteha järgmine otsus:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) tühistada komisjoni otsus ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- ja vestlusvoor;
  3) tühistada komisjoni otsus ja kuulutada välja uus konkurss, kui dokumendi- ja vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 14.06.2011 määrus nr 7 “Väike-Maarja valla munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord”.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Peeter Rahnik
jurist-nõunik

/otsingu_soovitused.json