Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Jõelähtme valla hankekord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2018, 8

Jõelähtme valla hankekord

Vastu võetud 04.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 alusel, arvestades riigihangete seaduse § 9 lõikes 4 sätestatut.

§ 1.   Mõisted

  (1) Asutus on vallvalitsus ametiasutusena või tema hallatav asutus.

  (2) Alalise hankekomisjoni moodustab Jõelähtme Vallavalitsus oma korraldusega ja selle pädevuses on riigihangete seaduse tähenduses lihthanke piirmäära ületavate riigihangete läbiviimine. Vajadusel kaasab alaline komisjon puudutatud asutuse juhi või muu esindaja.

  (3) Hankekomisjon käesoleva määruse tähenduses on vähemalt kahest teenistujast koosnev kollegiaalne üksus, mis moodustatakse käesoleva määruse alusel ja selles ettenähtud korras ning pädevusega. Lisaks määruses nimetatud alalisele komisjonile võib moodustada ajutisi komisjone või töörühmi tulenevalt asjaomase riigihanke eseme keerukusest ja iseloomust.

  (4) Hankeplaani sisend sisaldab järgmiseid andmeid:
  1) riigihanke nimetus,
  2) kas riigihange ületab lihthanke piirmäära riigihangete seaduse tähenduses,
  3) kavandatav riigihanke alustamise aeg,
  4) riigihanget korraldav asutus,
  5) riigihanke dokumentatsiooni koostamise ja riigihanke läbiviimise eest vastutav isik,
  6) hankelepingu sõlmimise (vajadusel muutmise, ülesütlemise) ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik ning
  7) asjaolu, kas tegemist on sotsiaal- või eriteenuste riigihankega.

  (5) Iseseisev hankeüksus käesoleva määruse tähenduses on asutus, mis on oma riigihangete eest iseseisvalt vastutav iseseisvalt tegutsev üksus riigihangete seaduse tähenduses. Iseseisev hankeüksus on käesoleva paragrahvi lg 1 nimetatud asutus.

  (6) Kääbushange on riigihange, mille eeldatav maksumus jääb alla riigihangete seaduses sätestatud lihthanke piirmäära.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Hankekorra kehtestamise eesmärk on sätestada kohustuslikud reeglid riigihangete korraldamisel Jõelähtme Vallavalitsuses ametiasutusena ja vallavalitsuse hallatavates asutustes.

  (2) Jõelähtme valla nimel korraldab riigihanke Jõelähtme Vallavalitsus ametiasutusena või vallavalitsuse hallatav asutus, mille seadusest või vallavolikogu poolt pandud ülesannetest lähtuvalt on riigihanke korraldamine vajalik ning mille eelarves on vastava tegevuse jaoks vajalikud vahendid kavandatud, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (3) Riigihanke õiguspärase ja õigeaegse korraldamise eest vastutab vallavalitsuse ametiasutuse juht (vallavanem) või vallavalitsuse hallatava asutuse juht (direktor). Iseisesva hankeüksuse riigihanke korraldamise eest vastutab iseseisva hankeüksuse juht.

§ 3.   Jõelähtme valla hankeplaan

  (1) Asutuse juht planeerib ühe kalendrikuu jooksul pärast eelarve või lisaeelarve vastuvõtmist või muude asjaolude selgumist kavandatavad riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära riigihangete seaduse tähenduses. Planeerimisel näidatakse käesoleva määruse § 1 lg-s 4 sätestatud andmed.

  (2) Asutuse juht esitab hankeplaani sisendi vallavalitsuse finantsjuhile hiljemalt eelarveaasta novembrikuu lõpus. Vallavalitsuse finantsjuht koondab hankeplaani sisendid, koostab hankeplaani ja korraldab selle avalikustamise valla veebilehel kuu aja jooksul valla aastaeelarve või lisaeelarve vastuvõtmisest. Hankeplaani kaasajastatakse vastavalt vajadusele.

  (3) Asutuse juht informeerib viivitamatult pärast riigihangete planeerimist vallavalitsuse finantsosakonda ja valdkonna abivallavanemat kavandatavatest riigihangetest, millega kaasnevad kohustused tulevasteks eelarveaastateks, näidates ära riigihanke eseme, hankelepingu kavandatava tähtaja ja riigihanke eeldatava maksumuse.

§ 4.   Riigihanke korraldamise keskkond

  (1) Riigihange, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära riigihangete seaduse tähenduses, korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Riigihangete registris koostatud dokumente ei registreerita ega reeglina dubleerita asutuse dokumendiregistris.

  (2) Kui riigihanget ei korraldata riigihangete registris elektroonilise menetlusena, laetakse riigihankega seotud dokumendid asutuse dokumendiregistrisse.

§ 5.   Riigihanke korraldamine

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud teostama kõiki riigihangete seaduses nimetatud vajalikke toiminguid seoses riigihanke läbiviimise ja lõppemisega, sh koostab riigihanke alusdokumendid ja teeb kõik riigihanke korraldamisel vajalikud riigihangete registri toimingud, esitab riigihankega seotud aruanded jm, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Pakkuja kõrvaldamise, kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuse vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise või pakkumuse edukaks tunnistamise otsused, samuti hankelepingu sõlmimise otsuse teeb Jõelähtme Vallavalitsus.

  (3) Pakkuja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuse vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise või pakkumuse edukaks tunnistamise otsused, samuti hankelepingu sõlmimise otsuse teeb asutuse juht, kui edukaks osutunud hinnapakkumus ilma käibemaksuta jääb alla 20 000 euro.

  (4) Kääbus- või lihthangete, aga ka sotsiaal- ja eriteenuste riigihankemenetluste läbiviimisel tohib kasutada riigihangete seaduse seletuskirja tähenduses pööratud menetlust, millisel juhul viidatakse sellise võimaluse kasutamisele asjaomase riigihanke alusdokumentides (kääbushanke läbiviimisel ei pea selle võimaluse kasutamisele eraldi viitama).

§ 6.   Hankelepingu sõlmimine

  Hankelepingu sõlmib riigihanke korraldanud asutuse juht, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

§ 7.   Hankelepingu muutmine

  (1) Hankelepingu muutmine on lubatav üksnes riigihangete seaduses nimetatud juhtudel.

  (2) Kui hankelepingu muutmine toob Jõelähtme vallale kaasa täiendava rahalise kulu ning kulu, mis ületab 20 000 eurot ilma käibemaksuta, või ei ole täiendava rahalise kulutuse tegemiseks vahendeid eelarvesse kavandatud, otsustab hankelepingu muutmise lubamise vallavalitsus.

  (3) Kui hankelepingu muutmisega ei kaasne Jõelähtme vallale võrreldes hankelepingu esialgse maksumusega täiendavaid rahalisi kulusid või ei ületa nimetatud kulud 20 000 eurot ilma käibemaksuta ja täiendavad vahendid on eelarves olemas, otsustab hankelepingu muutmise hankelepingu täitmise eest vastutava asutuse juht.

§ 8.   Kääbushangete korraldamine

  (1) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 eurost ilma käibemaksuta kuni 30 000 euroni ilma käibemaksuta, ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 eurot ilma käibemaksuta kuni 60 000 eurot ilma käibemaksuta, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, tehes selleks ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule:
  1) kui esinevad asjaolud, mis tagavad reaalse konkurentsi ära kasutamise, eeskätt kui on kontrollitud, et selliselt saadud pakkumuse maksumus ei ületa oluliselt turuhinda (nt sama valdkonna teiste võimalike pakkujate veebilehtedel olevate hinnakirjade võrdlemisel või varasemate hinnapäringute tulemusel). Põhjendus teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ainult ühele isikule tuleb ära näidata riigihankega seotud dokumentatsioonis, mis säilitatakse dokumendiregistris või
  2) kui esineb mõni alus, mille korral on lubatud väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetluse korraldamine lihthanke või hankemenetluse korral.

  (3) Asjade ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro ilma käibemaksuta ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui on kontrollitud, et selliselt saadud pakkumuse maksumus ei ületa oluliselt turuhinda (nt sama valdkonna teise võimalike pakkujate veebilehtedel olevate hinnakirjade võrdlemisel või varasemate hinnapäringute tulemusel).

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada tehniline kirjeldus riigihanke eseme kohta ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriume (v.a juhul kui kasutatakse ainult odavaima hinna kriteeriumi). Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (5) Ilma riigihanke eseme kohta tehnilist kirjeldust koostamata on lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks juhul kui pakkujaid kohustatakse eelnevalt tutvuma riigihanke objektiga kohapeal.

§ 9.   Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimise kord

  (1) Sotsiaalteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 5000 eurost ilma käibemaksuta kuni 300 000 euroni ilma käibemaksuta, ja eriteenuste puhul 5000 eurost ilma käibemaksuta kuni 60 000 euroni ilma käibemaksuta, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, tehes selleks ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub reaalne konkurents. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind ei tohi oluliselt ületada sarnase teenuse hinda sarnase turusituatsiooniga kohalikus omavalitsuses või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, juhul kui puudub sellise valdkonna teenuse reaalne konkurents Eestis.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro ilma käibemaksuta, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind ei tohi oluliselt ületada sarnase teenuse hinda sarnase turusituatsiooniga kohalikus omavalitsuses või mõnes muus EL liikmesriigis, juhul kui puudub sellise valdkonna teenuse reaalne konkurents Eestis.

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriume (v.a juhul kui kasutatakse ainult odavaima hinna kriteeriumi). Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

§ 10.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav asutuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud jälgima, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti. Riigihankes otsuste tegemisel tuleb hankekomisjoni liikmel või riigihanke läbiviimise eest vastutaval isikul kinnitada, et temal ei esine huvide konflikti (enesedeklaratsioon).

  (2) Riigihanke korraldamise eest vastutav asutuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti. Huvide konflikti tuvastamisel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

  (3) Asutuse juht korraldab vastavalt vajadusele regulaarseid koolitusi huvide konflikti ennetamise, äratundmise ja seljatamise kohta.

  (4) Asutuse juht korraldab pistelist kontrolli hankekomisjoni liikmete või muude riigihangete planeerimises või läbiviimises osalevate teenistujate osaluse kohta Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslike juriidiliste isikute kapitalis või juhtorganites.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Jõelähtme Vallavalitsuse 17.03.2011 määrus nr 3 "Riigihangete korraldamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Umboja
vallavanem

Leho Kure
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json