Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Viljandi vallas

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2018, 11

Tunnustamise kord Viljandi vallas

Vastu võetud 20.12.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Tunnustamise korraga reguleeritakse Viljandi vallas tunnustusavalduste andmist.

§ 2.  Tunnustusavalduste liigid

 (1) Viljandi valla tunnustusavaldused on:
 1) aunimetus „Viljandi valla Aukodanik“;
 2) Viljandi valla teenetemärk;
 3) Viljandi valla aukiri;
 4) Viljandi valla tänukiri.

 (2) Aunimetuse „Viljandi valla Aukodanik“ tunnistuse teksti ja teenetemärgi kirjelduse kinnitab Viljandi Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus).

§ 3.  Aunimetuse "Viljandi valla Aukodanik"

 (1) Viljandi valla kõrgeima tunnustuse „Viljandi valla Aukodanik“ (edaspidi Aukodanik) aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest ettevõtluse-, majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

 (2) Aukodaniku aunimetus antakse üldjuhul Viljandi valla kodanikule, kuid erandina võib esitada kandidaadiks inimesi väljastpoolt Viljandi valda, kellel on Viljandi valla ees silmapaistvaid teeneid.

 (3) Aukodaniku aunimetus antakse üks kord aastas ja selleks võib nimetada aastas ühe inimese. Aukodaniku aunimetus võidakse jätta välja andmata nõuetele vastavate kandidaatide puudumisel.

 (4) Aukodaniku nimetuse andmise taotlust võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

 (5) Aukodaniku nimetuse taotlused koos teenete kirjeldusega esitatakse vallavalitsusele.

 (6) Aukodaniku nimetus omistatakse vallavolikogu otsusega.

 (7) Aukodaniku aunimetusega kaasneb vastav tunnistus, ordenilindiga Viljandi valla teenetemärk, Viljandi valla aukiri.

 (8) Aukodaniku aunimetuse andmise otsuse alusel tehakse vastav kanne Viljandi valla auraamatusse.

 (9) Aunimetus „Viljandi valla Aukodanik“ antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul tähistamisel.

§ 4.  Viljandi valla teenetemärgi andmine

 (1) Viljandi valla teenetemärgil on kaks klassi:
 1) Ordenilindiga teenetemärk;
 2) Ordenilindita teenetemärk.

 (2) Ordenilindiga Viljandi valla teenetemärk antakse aunimetuse „Viljandi valla Aukodanik“ saanud isikule.

 (3) Ordenilindita Viljandi valla teenetemärk antakse pikka aega vallas olulist osa etendanud füüsilise isikule kes on töötanud pikka aega Viljandi valla asutuses või kelle töö, looming või panus on toonud märgatavat kasu majanduse või muu valdkonna arendamisele Viljandi vallas.

 (4) Viljandi valla teenetemärgi andmise taotlust võivad esitada kõik füüsilised-ja juriidilised isikud.

 (5) Viljandi valla teenetemärgi andmise taotlused koos teenete kirjeldusega esitatakse vallavalitsusele.

 (6) Viljandi valla teenetemärgi andmise otsustab vallavalitsuse ettepaneku alusel vallavolikogu.

 (7) Koos Viljandi valla teenetemärgiga antakse isikule tunnistus.

 (8) Viljandi valla teenetemärk koos tunnistusega antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul tähistamisel.

§ 5.  Viljandi valla aukirja andmine

 (1) Viljandi valla aukiri (edaspidi Aukiri) antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö või tegevus on aastate jooksul silma paistnud ning kaasa aidanud Viljandi valla maine kujundamisele.

 (2) Aukiri antakse välja vallavalitsuse korraldusega v.a. Aukodaniku aunimetuse puhul ja teenetemärgi puhul kui aukiri kaasneb vastava tunnustusega.

 (3) Aukirja taotlus esitatakse vallavalitsuse ametiasutuse kantseleile vähemalt 10 tööpäeva enne soovitavat aukirja üleandmise päeva. Aukirja andmise ja Viljandi valla tänukirja taotluses võib ära märkida ürituse, kus soovitakse aukirja üleandmist.

 (4) Aukirjale kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem.

§ 6.  Viljandi valla tänukirja andmine

 (1) Viljandi valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse tänuavaldusena Viljandi Vallavalitsuse teenistujale või vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse töötajale kauaaegse ja kohusetundliku teenistuse ning töötamise eest, füüsilisele või juriidilisele isikule koostöö eest Viljandi vallaga, Viljandi valla organiseeritud üritust toetanud isikule ja organisatsioonile või muudel juhtudel vastavalt vallavanema otsusele.

 (2) Tänukirja andmise taotlus tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne soovitavat üleandmist Vallavalitsuse ametiasutuse kantseleile.

 (3) Tänukirja andmise otsustab ja allkirjastab vallavanem.

 (4) Tänukirja annab üle vallavanem või vallavanema volitatud isik pidulikul sündmusel.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01.01.2018.

 (2) Arvestust Aukodaniku aunimetuse ja teenetemärgi andmise kohta peetakse vallavalitsuse ametiasutuse kantseleis.

 (3) Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 19.10.2016 määrus nr 124 „Tunnustamise kord Viljandi vallas“.

 (4) Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavolikogu 24.04.2013 määrus nr 12 „Tarvastu valla Aukodaniku statuut“.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees