HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pedagoogide töötasustamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2018, 19

Pedagoogide töötasustamise kord

Vastu võetud 26.03.2015 nr 6
RT IV, 08.04.2015, 5
jõustumine 11.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.09.2016RT IV, 23.09.2016, 901.01.2017
15.12.2016RT IV, 28.12.2016, 201.01.2017
10.08.2017RT IV, 18.08.2017, 701.09.2017
21.12.2017RT IV, 06.01.2018, 409.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riigieelarvest töötasu saavate Narva munitsipaalsete üldhariduskoolide direktorite ja õppealajuhatajate töötasustamise kord ja kuutöötasu määrad.

  (2) Määrusega kehtestatakse üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide linna põhieelarvest töötasu saavate pedagoogide töötasustamise kord ja kuutöötasu määrad.

§ 2.   Üldhariduskoolide juhtide kuutöötasu määrad

  (1) Üldhariduskooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt koolis õppivate õpilaste arvust:
alla 251 õpilase - 885 kuni 1 160 eurot;
251-600 õpilast - 1 105 kuni 1 310 eurot;
601-800 õpilast - 1 185 kuni 1 495,00 eurot;
üle 800 õpilase - 1 279 kuni 1 610,00 eurot.
[RT IV, 28.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Direktori kuutöötasu määra määramisel lähtutakse asutuse tegelikust komplekteerimisest seisuga jooksva aasta 10. jaanuar ja 10. september.

  (3) Üldhariduskooli õppealajuhataja kuutöötasu määr kehtestatakse direktori kuutöötasu määrast kuni 15% madalam, kusjuures kuutöötasu määrade vähendamise samm on 5% ümardamisega lähima ülemise täisarvuni.

  (4) Vastavuses käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 toodud tingimustega üldhariduskooli direktori ja õppealajuhataja kuutöötasu määr kehtestatakse kooli aastaeelarves direktori ja õppealajuhatajate töötasudeks määratud summa piires. Juhul, kui riigieelarves määratud summa ei kata eeltoodud kulusid, erandjuhul võib linna põhieelarve arvelt planeerida nende katmiseks täiendavad vahendeid Narva Linnavolikogu määratud mahus.

§ 3.   Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide juhtide kuutöötasu määrad

  (1) Koolieelse lasteasutuse direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt rühmade arvust:
alla 8 rühma - 944,00 eurot;
8-11rühma - 1 003,00 eurot;
üle 11 rühma - 1 068,00 eurot.
[RT IV, 28.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Huvikooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt laste arvust:
alla 201 õpilase – 1 136,00 eurot;
201 – 400 õpilast - 1 217,00 eurot;
401 – 700 õpilast - 1 264,00 eurot;
üle 700 õpilase - 1 345,00 eurot.
[RT IV, 28.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Direktori kuutöötasu määra määramisel lähtutakse asutuse tegelikust komplekteerimisest seisuga jooksva aasta 10. jaanuar ja 10. september.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal (õppealajuhataja) kuutöötasu määr kehtestatakse direktori kuutöötasu määrast kuni 15% madalam, kusjuures kuutöötasu määrade vähendamise samm on 5% ümardamisega lähima ülemise täisarvuni.

§ 4.   Pedagoogide kuutöötasu määrad

  (1) Pedagoogidele kehtestatakse kuutöötasu määr, võttes arvesse nende vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärku:
noorempedagoog - 641,00 eurot;
pedagoog - 685,00 eurot;
vanempedagoog - 803,00 eurot;
pedagoog-metoodik - 980,00 eurot.
[RT IV, 28.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogid on järgmised:
  1) [kehtetu - RT IV, 23.09.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]
  2) üldhariduskooli kasvataja, ringijuht, huvijuht ja ujumisõpetaja;
  3) huvikooli õpetaja, treener, huvihariduse spetsialist, klaverisaatja, koreograaf.

  (3) Üldhariduskooli tugispetsialistidele ja õpiabirühma õpetajatele ning Narva Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna õpetajatele kehtib kuutöötasu määr 958,00 eurot.
[RT IV, 28.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) ja tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 978 eurot.
[RT IV, 06.01.2018, 4 - jõust. 09.01.2018]

§ 5.   Kuutöötasu määrade rakendamine

  (1) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1, paragrahvi 4 lõikes 1 toodud kuutasu määrad rakendatakse kõrgharidusega juhtide ja pedagoogide puhul.

  (2) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1 toodud keskeriharidusega juhi kuutöötasu määr ja käesoleva korra paragrahvi 4 lõikes 1 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi kuutöötasu määr on 6,5% võrra madalam sõltuvalt õpilaste samast arvust kõrgharidusega juhi kuutöötasu määrast ja sama ametijärku omava kõrgharidusega pedagoogi kuutöötasu määrast. Kuutöötasu määra ümardatakse lähima ülemise täisarvuni.

  (3) Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavatel ja pedagoogilistel ametikohtadel töötavatel isikutel (välja arvatud paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud õpetajad ja tugispetsialistid) on kuutöötasu alammäär 500 eurot.
[RT IV, 18.08.2017, 7 - jõust. 01.09.2017]

§ 6.   Töötasumäärade suurendamine
[Kehtetu - RT IV, 18.08.2017, 7 - jõust. 01.09.2017]

§ 7.   Lisatasude, toetuste ja preemiate määramine

  (1) Vahetu tööandja võib määrata juhile ja pedagoogile aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires:
  1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest, erivajadustega laste eriasutustes, mitte-eesti kasvatus- ja õppekeelega asutustes eesti keelt vähemalt C1-tasemel valdava (või haridust eesti keeles omandanud) eesti keele õpetajale või lapsi eesti keeles kasvatava või õpetava isikule ning kvalifikatsiooni ja muude tööeripära iseloomustavate näitajate alusel.
[RT IV, 18.08.2017, 7 - jõust. 01.09.2017]
  2) ühekordseid toetusi ja preemiaid, mille maksmise tingimused ja korra on kehtestatud ühtse põhimõtte alusel asutuse kõigile töötajatele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud lisatasu määr on kokku kuni 50% pedagoogi töötasust kuus, arvestades seda, et töötasu on määratud pedagoogi ametijärgule vastava kuutöötasu määra või suurendatud kuutöötasu määra alusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud ühekordsete toetuste ja preemiate määr on kuni 100% pedagoogi töötasust, arvestades seda, et põhipalk on määratud pedagoogi ametijärgule vastava kuutöötasu määra või suurendatud kuutöötasu määra alusel.

§ 8.   Aastaeelarves töötasudeks määratud summa moodustamine

  Pedagoogide töötasustamiseks nähakse ette vahendeid kuni 5% ulatuses aastaeelarves töötasudeks määratud summast asendustööde tasustamiseks, töö tasustamiseks öisel ajal ning puhkepäevadel, samuti puhkusetasu arvestamise korraga seotud lisavahenditeks.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus rakendub alates 01.03.2015. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json