Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 25. oktoobri 2018 määruse nr 45 „Kodu soetamise toetus“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2021, 3

Türi Vallavolikogu 25. oktoobri 2018 määruse nr 45 „Kodu soetamise toetus“ muutmine

Vastu võetud 29.12.2020 nr 17

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1. Türi Vallavolikogu 25. oktoobri 2018 määrust nr 45 „Kodu soetamise toetus“ (RT IV, 17.04.2020, 24) muudetakse järgmiselt:
1) määruse § 1 lõige 1 kehtestatakse järgmiselt:
„ (1) Määruse eesmärk on aidata isikutel (peredel), kes soovivad asuda või jääda alaliselt elama Türi valda ning rajada Türi valla haldusterritooriumile oma kodu, katta osaliselt eluaseme soetamise või ehitamisega seotud kulu.“;
2) määruse § 2 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Kodutoetust makstakse kuni 20% soetatava või ehitatava kinnisvara maksumusest (hind notariaalselt sõlmitava ostu-müügi ja asjaõiguslepingu alusel ning võrdne või väiksem atesteeritud kinnisvarahindaja poolt koostatud hindamisaktis väljendatud hinnaga), kuid mitte enam kui 8000 eurot.“;
3) määruse § 5 kehtestatakse järgmiselt:
§ 5. Tingimused toetuse määramiseks, kasutamiseks ning tagasinõudeks
(1) Kodutoetuse määramiseks peab kodutoetust saama õigustatud isik esitama ja kinnitama
1) oma pere liikmete (abikaasa, elukaaslane, alaealised lapsed) koosseisu;
2) asjaolu, et temal ega ühelgi tema pere liikmetest ei ole ega ole taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul olnud Türi valla haldusterritooriumil alalise eluasemena kasutatavat kinnisvara;
3) et temal ja tema pere liikmetel on soov asuda alaliselt elama Türi valla haldusterritooriumile.
(2) Erandjuhul on kodutoetust õigus maksta juhul, kui taotlejale või tema pere liikmetele kuulub või on kuulunud viie aasta jooksul Türi vallas kinnisvara, mida ei ole kasutatud ega ole olnud võimalik eluasemena kasutada.
(3) Soetatav kinnisvara peab olema atesteeritud kinnisvara hindaja poolt eelnevalt hinnatud. Kui kinnisvara hindamise tulemusena väljendatud vara hind on madalam vara ostu-müügitehingu hinnast, võetakse toetuse määramisel aluseks hindamisaktiga määratud kinnisvara hind.
(4) Toetuse saaja peab saama toetuse abil soetatava või ehitatava eluaseme omanikuks ja kasutajaks. Lubatud on eluase soetada ja ehitada ühis- või kaasomandisse abikaasa või kooselus oleva isikuga. Ühis- ja kaasomandi puhul antakse taotlejale toetust vaid määras, mis tuleneb tema kaasomandi osa suurusest.
(5) Kodutoetuse saaja peab kodutoetuse abil soetatud eluaset kasutama enda ja oma pere alalise ja peamise elukohana vähemalt viis aastat (vara soetamise või ehitisele kasutusloa väljastamisest arvates) ning täitma rahvastikuregistri seadusega elukoha registreerimisega seotud nõuded viisil, et kodutoetuse abil soetatud elukoha aadress rahvastikuregistris on kõikide pereliikmete õigusliku tähendusega elukoha aadress.
(6) Toetuse saaja peab tõendama ostusumma tasumist müüjale (kasutades pangalaenu; kasutades notari deposiitkontot või esitades väljavõtte pangatehingust, millega on ostuhind müüjale tasutud). Toetust ei määrata, kui isik kasutab kodu soetamiseks sularahatehinguid.
(7) Türi vallal on toetuse saajalt õigustoetus tagasi nõuda, kui toetuse saaja ei täida käesoleva paragrahvi lõigetes 4-6 sätestatud tingimust või kui toetuse saaja otsustab toetuse abil soetatud kinnisvara müüa, kinkida või vahetada enne viie aasta möödumist toetuse määramisest. Toetus tuleb tagastada kogu ulatuses.
(8) Toetuse võib jätta tagasi nõudmata, kui toetuse abil soetatud eluase ei ole kasutatav (õnnetuse, pere suurenemise, lahkumineku vms asjaolude esinemisel) või pere ei kasuta toetusega soetatud korterit või maja oma eluasemena, kuid toetuse saaja jääb elama Türi valda ja täidab jätkuvalt nõuet, et viie aasta jooksul on kõikide tema pereliikmete rahvastikuregistri õigusliku tähendusega elukoha aadress Türi vallas.
(9) Toetuse tagasinõude otsustab kodutoetuse määraja.“;
4) määruse § 6 lõike 1 punkt 7 kehtestatakse järgmiselt:
„ 7) soetatava või ehitatava eluaseme maksumus;“;
5) määruse § 6 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;
6) määruse § 6 täiendatakse lõikega 4 järgmiselt:
„(4) Elumaja ehitamise või elementmaja püstitamise puhul esitatakse taotlus toetuse saamiseks hoonele kasutusloa saamisest ühe kuu jooksul.“;
7) määruse § 8 kehtestatakse järgmiselt:
§ 8. Kodutoetuse maksmine
(1) Õigustatud isikule määratud toetust ei maksta vara soetamisel isikule endale, vaid kantakse notari deposiitkontole.
(2) Elumaja ehitamise puhul kantakse toetus taotleja arvelduskontole kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.“;
8) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmiselt:
§ 81. Rakendussäte
(1) Määrust rakendatakse igal eelarveaastal vastavalt Türi valla eelarvesse kodu soetamise toetuseks määratud summa ulatuses.
(2) Määruse rakendamine peatub, kui kalendriaastas Türi valla eelarvesse planeeritud summa on toetustena välja makstud ning Türi Vallavolikogu ei ole lisaeelarvega toetussummat suurendanud.
(3) Kui vastavalt Türi valla eelarvesse kodu soetamise toetuseks planeeritud rahast ei jätku täies ulatuses viimase esitatud taotluse kogu õigustatud summas rahastamiseks, võib vallavalitsus eelarvesse planeeritud toetussumma lõppemisel viimase toetuse täies mahus maksmiseks teha täiendava eraldise Türi valla eelarve reservfondist.“;
9) määruse § 9 tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json