SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puudega lapse hoolduse korraldamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2021, 5

Puudega lapse hoolduse korraldamise kord

Vastu võetud 29.12.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Puudega lapse hoolduse korraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib hoolduse seadmist Põlva vallas elavale raske või sügava puudega lapsele, hooldajatoetuse määramist, maksmist ja maksmise lõpetamist.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Hooldaja

  Hooldaja on käesoleva korra mõistes vanem, last kasvatava vanema abikaasa, vanemaga vabaabielus olev isik (edaspidi elukaaslane), eestkostja või hoolduspere lepingu alusel last hooldav isik, kellel ei ole sügavat puuet ning kes on võimeline puudega last vajalikul moel hooldama.

§ 3.   Puudega laps

  Puudega laps käesoleva korra mõistes on kuni 18-aastane isik, kellele on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud raske või sügav puue ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põlva vald.

§ 4.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus puudega lapse hooldamise eest.

  (2) Kui isik on määratud mitme puudega lapse hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga puudega lapse hooldamise eest.

§ 5.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise taotlemine

  (1) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Põlva vald, puudega lapse hooldamise eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põlva vald.

  (2) Erandkorras võib hooldajaks määrata isiku, kelle elukohana rahvastikuregistrisse on kantud muu kohaliku omavalitsuse üksus.

  (3) Hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks esitab käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud isik taotluse Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) hooldatava ja hooldaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) hooldatava ja hooldaja elukoht;
  3) hooldaja kontaktandmed (telefon, elektronposti aadress);
  4) hooldamise vajaduse põhjendus;
  5) hoolduse seadmise periood;
  6) pangakonto number, kuhu kanda hooldajatoetus ja konto omaniku nimi.

  (4) Taotlusele lisatakse olemasolul koopia:
  1) puude määramise otsusest;
  2) puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist;
  3) eestkostjaks määramise kohtuotsusest või hoolduspere lepingust, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem.

  (5) Kui hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist taotleb last kasvatava vanema abikaasa või elukaaslane, lisatakse taotlusele vanema kirjalik nõusolek.

§ 6.   Hooldusvajadus ja selle hindamine

  (1) Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamine või järelevalve.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistuja selgitab hindamismetoodika alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse, hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks ja puudest tingitud lisakulutuste ulatuse.

§ 7.   Hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse:
  1) määratud puude lõpptähtajani;
  2) puudega lapse täisealiseks saamiseni;
  3) seatud eestkoste või hooldusperelepingu lõpptähtajani.

  (2) Otsuse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse maksmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalabikomisjoni ettepanekul sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (3) Kui tähtajaliselt seatud hoolduse lõppemisel jätkub hoolduse vajadus ning hooldaja vastab käesoleva määruse § 2 ja hooldatav § 3 esitatud tingimustele ning hooldaja määramise taotlus on esitatud hiljemalt hoolduse lõppemise kalendrikuule järgneval kalendrikuul, jätkub hooldus, hooldaja õigused ja kohustused ning hooldajatoetuse maksmine katkematult.

§ 8.   Hoolduse seadmisest ja hooldajatoetuse maksmisest keeldumine

  Hoolduse seadmisest, hooldaja määramisest ja hooldajatoetuse maksmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud otsuse tegemisel;
  2) taotleja ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel, sealhulgas ei võimalda läbi viia käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud hooldusvajaduse hindamist;
  3) hooldusvajadus on võimalik katta teiste toetuste või teenustega;
  4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata otsust mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  5) esinevad muud asjaolud.

§ 9.   Hooldajatoetuse maksmine ja toetuse määr

  (1) Hooldajatoetust makstakse perioodiliste maksetena igakuiselt alates otsuse tegemisest kuni hoolduse seadmise lõpptähtajani.

  (2) Hooldajatoetus makstakse välja hooldaja arvelduskontole või erandjuhul sularahas hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.

  (3) Hooldajatoetus makstakse välja juhul, kui sama kalendrikuu eest ei ole puudega lapse hooldamise eest saadud hooldajatoetust teisest kohalikust omavalitsusest.

  (4) Toetuse võib kanda kolmanda isiku arvelduskontole hooldaja kirjaliku taotluse alusel.

  (5) Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavalitsus.

§ 10.   Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse sotsiaalosakonna juhataja või teda asendava ametniku otsusega taotluse alusel, hoolduse seadmise aluse äralangemisel või haldusorgani algatusel, kui:
  1) hooldatav ja/või hooldaja asub elama teise omavalitsuse territooriumile;
  2) hooldaja ei suuda hooldust tagada;
  3) hooldaja ei täida hooldaja määramise korraldusega talle pandud kohustusi või loobub nende täitmisest;
  4) kui vallavalitsusele on esitatud teadvalt valeandmeid või on varjatud hoolduse seadmisel tähtsust omavaid asjaolusid;
  5) esinevad muud asjaolud.

  (2) Hoolduse lõpetamine on hooldajatoetuse maksmise lõpetamise aluseks. Hooldajatoetuse maksmine lõpeb otsuse tegemise kalendrikuul.

  (3) Hooldaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust, kuid mitte hiljem kui kümne päeva jooksul, asjaoludest, mis toovad või võivad kaasa tuua hoolduse lõpetamise.

§ 11.   Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine

  Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine toimub vastavalt seadusandlusele.

§ 12.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrus nr 4 "Puudega lapse hoolduse korraldamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise otsused kehtivad korralduses märgitud kuupäevani või uue otsuse tegemiseni.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, rakendatakse alates 01.01.2021.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json