Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Avinurme Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2022, 3

Avinurme Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 03.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus“ § 45 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Avinurme Kultuurikeskuse põhimäärus sätestab asutuse ametliku nimetuse ja asukoha, tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja käsutamise korra, finantseerimise alused, ümberkorraldamise ja lõpetamise ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimetus

  (1) Asutuse nimetus on Avinurme Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus), ametlik lühend puudub.

  (2) Inglise keeles on kultuurikeskuse nimetus Avinurme Culture Centre.

§ 3.   Kultuurikeskuse tegevuspiirkond, asukoht ja aadress

  (1) Kultuurikeskuse aadress on Võidu tänav 9, Avinurme alevik, Mustvee vald, 42101 Jõgeva maakond.

  (2) Kultuurikeskuse tegevuspiirkond on Mustvee valla Avinurme piirkond.

§ 4.   Kultuurikeskuse õiguslik seisund

  (1) Kultuurikeskus on Mustvee Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab Mustvee Vallavolikogu ja tegevust korraldab õigusaktidega sätestatud korras vallavalitsus.

  (2) Kultuurikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

  (3) Kultuurikeskus omab tööandja õigusi. Kultuurikeskuse töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab kultuurikeskuse juhataja eelnevalt kooskõlastades selle vallavalitsusega.

  (4) Kultuurikeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

§ 5.   Asjaajamise alused ja eelarve

  (1) Kultuurikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurikeskus teabehaldust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Kultuurikeskuse asjaajamiskorra kinnitab juhataja käskkirjaga.

  (4) Kultuurikeskusel on Mustvee valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 6.   Sümboolika

  (1) Kultuurikeskusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurikeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Mustvee Vallavalitsusega (täitevorganiga).

§ 7.   Arengukava

  (1) Kultuurikeskus koostab vähemalt kolmeks aastaks arengukava ja igaks aastaks tegevuskava, mille kinnitab vallavalitsus.

  (2) Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatuste ettevalmistamise algatab juhataja. Arengukava muutmine toimub arengukavas sätestatud korras ja selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

2. peatükk KULTUURIKESKUSE EESMÄRK, TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 8.   Tegevuse eesmärk

  Kultuurikeskuse tegevuse eesmärk on:
  1) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  2) säilitada ja arendada rahvakultuuri;
  3) pakkuda eeskätt Avinurme piirkonna elanikele kultuuriteenust osalemise ja tarbimise kaudu;
  4) vahendada professionaalset kultuuri;
  5) edendada kohalikku kultuuri ja kultuuritegevust;
  6) jäädvustada piirkonna kultuuriline tegevus sõnas ja pildis.

§ 9.   Tegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskus korraldab põhiülesande täitmiseks ise või tellib kultuuriüritusi ning loob isikute huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt huviringide tegutsemiseks.

  (2) Huviringid igaks hooajaks lepib juhendajatega kokku ning kinnitab käskkirjaga juhataja. Huviringid tegutsevad üldjuhul 1. oktoobrist 30. maini, kui kultuurikeskuse juhataja käskkirjaga ei ole huviringi tegutsemiseks määratud teist tähtaega. Huviringi juhendamiseks sõlmib kultuurikeskuse juhataja huviringi juhendajaga töö- või käsunduslepingu.

  (3) Kultuurikeskus võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid:
  1) Kultuurikeskusel on õigus võtta tasu sündmuste (kontserdid, etendused, konverentsid, koosolekud, tähtpäevad, esitlus- ja reklaamüritused, nõupidamised) korraldamise ja sündmuste teenindamise eest;
  2) kultuurikeskuse ruumide kasutusele andmisel;
  3) garderoobiteenuse ning valgus- ja helitehnika teenuse kasutamise ja osutamise eest.

  (4) Tasuliste teenuste loetelu ja teenuste hinnad kehtestab Mustvee Vallavalitsus.

§ 10.   Kultuurikeskuse ülesanded

  (1) Kultuurikeskuse ülesanded on:
  1) rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamise ning rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine;
  2) kultuuri- ja meelelahutuslike sündmuste korraldamine;
  3) huvi- ja seltsitegevuse korraldamine;
  4) enesetäiendamise ja õpivõimaluste pakkumine, vabahariduslike koolituste, kursuste ning õpiringide tegevuse korraldamine;
  5) koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuurielu edendamiseks;
  6) Mustvee valla esindussündmuste korraldamine koostöös ametiasutusega;
  7) avalikkuse teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmustest;
  8) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  9) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  10) professionaalse kultuuri, sh filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti vahendamine;
  11) Avinurme Kultuurikeskuse kultuurikalendri koostamine ja kultuurisündmuste koordineerimine;
  12) Avinurme piirkonna kultuuri- ja spordiürituste jäädvustamine sõnas ja pildis.

  (2) Kultuurikeskus vormistab iga avaliku ürituse kohta reklaami, mis vastab kehtivatele õigusaktidele, ning avaldab info selle kohta vastavalt avaliku teabe seadusele.

3. peatükk KULTUURIKESKUSE JUHATAJA JA PERSONAL 

§ 11.   Kultuurikeskuse juhataja

  (1) Kultuurikeskust juhib juhataja, kes:
  1) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ettenähtud eesmärkide ja ülesannete täitmise, vastutab kultuurikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab ja esitab vallavalitsusele ettepanekud kultuurikeskuse kulude ja investeeringute kohta eelarve koostamiseks vastavalt kehtivale korrale;
  3) otsib eelarveväliseid rahastamise taotlemise võimalusi ürituste korraldamiseks või vahendites (inventari) soetamiseks sihtprogrammidest, fondidest ja mujalt;
  4) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks kultuurikeskuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  5) tegutseb kultuurikeskuse nimel ja esindab suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab lepingud kultuurikeskuse töötajatega;
  7) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  8) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  9) kehtestab kultuurikeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õiguse ja dokumentide säilitamise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab arhiveerimisele kuuluvad dokumendid üle arhiivile;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  11) tagab õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  13) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

  (2) Kultuurikeskuse juhataja valitakse avaliku konkursi teel. Juhataja kinnitab ametisse, vabastab ametist vallavalitsus, töölepingu sõlmib ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem.

  (3) Juhatajat asendab tema puhkusel, töölähetuses olemise ajal või haigestumise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või juhataja käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja asendamine.

  (4) Kui juhataja ametikoht on täitmata, nimetab juhataja asendaja vallavalitsus.

§ 12.   Kultuurikeskuse personal

  (1) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab juhataja käskkirjaga, kooskõlastades personali koosseisu ja palgad eelnevalt Mustvee Vallavalitsusega.

  (2) Struktuuris vaba ametikoht täidetakse juhataja otsusel avaliku konkursi korras.

  (3) Töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud juhataja. Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kooskõlas õigusaktidega kindlaks töölepingu ja ametijuhendiga.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 13.   Kultuurikeskuse vara

  (1) Kultuurikeskuse vara on Mustvee Vallavolikogu kehtestatud korras kultuurikeskuse valdusse antud Mustvee vallale kuuluvad või teistelt isikutelt kultuurikeskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning kultuurikeskusele eraldatud raha.

  (2) Kultuurikeskuse valduses olev vara, mis ei ole antud kultuurikeskuse valdusse kasutuslepingute alusel, on Mustvee valla omand.

  (3) Kultuurikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Mustvee valla vallavara valitsemise korrale.

§ 14.   Kultuurikeskuse finantstegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskuse majandustegevust korraldatakse vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (2) Kultuurikeskuse tegevusega seotud kulu kaetakse järgmistest allikatest:
  1) Mustvee valla eelarvest;
  2) tulust tasulistelt teenustelt;
  3) piletitulust;
  4) toetustest, annetustest;
  5) juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

  (3) Kultuurikeskuse finantstegevust juhib ja jälgib juhataja.

  (4) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 15.   Aruandlus

  (1) Kultuurikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Kultuurikeskus esitab iga aasta 1. märtsiks Mustvee Vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 16.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Mustvee Vallavalitsus.

  (2) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Mustvee Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2022.

Terje Rudissaar
vallavanem

Daisy Utsar
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json