SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2023, 12

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 21.12.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Häädemeeste valla elanikele ja vältimatu abina isikutele, kes ajutiselt viibivad Häädemeeste valla territooriumil, Häädemeeste valla eelarve vahenditest ja riigi eelarve vahenditest osutatavate ja korraldatavate sotsiaalteenuste ja makstavate sotsiaaltoetuste kirjeldus, rahastamine ning nende taotlemise tingimused ja kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  (1) Määrust kohaldatakse kooskõlas sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, haldusmenetluse seaduse ja teiste sotsiaalkaitse tagamist reguleerivate seaduste ja riiklike määrustega.

  (2) Isik määruse mõistes füüsiline isik.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on isikule makstav rahaline hüvitis.

  (3) Sotsiaalteenus (edaspidi teenus) on isikule osutatav mitterahaline hüvitis.

  (4) Toimetulekupiir käesoleva korra tähenduses on Riigikogu poolt riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir.

  (5) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

  (6) Pereabikomisjon on Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt moodustatud alaline komisjon, kes tegutseb vallavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Häädemeeste vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

  (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Häädemeeste vallas.

  (3) Vältimatut abi on õigus taotleda isikul kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Häädemeeste vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

  (4) Ajutiselt Eestis viibivale välismaalasele korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist vallavalitsus, kui isik abi vajamise ajal viibib Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

§ 5.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku abivajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  6) vältimatu sotsiaalabi korras tagatakse isikule vähemalt toit, riietus ja ajutine majutus.
  7) abimeetmed isikule tagatakse võimalikult kättesaadaval moel.

§ 6.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

  (1) Teenuse või toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele taotluse.

  (2) Abivajava isiku huvidest lähtuvalt võib taotluse esitada isiku eestkostja, hooldaja, valdkonna sotsiaalametnik (edaspidi ametnik) või muu isik, kellel on andmeid vallas elava abi vajava isiku kohta. Kui abivajadusest saadakse teada muul viisil, selgitab taotlust menetlev ametnik välja isiku tahte ja abivajaduse.

  (3) Üldjuhul on taotluse esitamine vormivaba. Vallavalitsus koostab taotlemise lihtsustamiseks kirjalikke ja elektroonilisi taotluste näidiseid.

  (4) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlusele tuleb taotlejal lisada andmed tema perekonnaliikmete eelneva kuu sissetulekute ning lisadokumendid tehtud kulude kohta.

  (5) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus küsida taotleja enda ja tema ülalpidamiskohuslaste sissetulekut ja varalist seisu tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid. Ametnikul on põhjendatud vajaduse korral õigus teha päringuid andmete saamiseks läbi sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri ja muude infosüsteemide.

§ 7.   Abivajaduse hindamine

  (1) Abi saamiseks vallavalitsuse poole pöördunud või abivajadusest teadasaamisel selgitab valdkonna ametnik välja isiku abivajaduse.

  (2) Taotlust menetlev ametnik hindab abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid. Abivajaduse muutumisel tuleb läbi viia kordushindamine.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi ja mis hõlmab ka vajadust koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel, rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste pakkumisel lähtutakse edaspidi juhtumiplaanist.

  (4) Vajadusel külastab ametnik teenust või toetust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ja abi- või hooldusvajaduse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima abi väljaselgitamiseks.

  (5) Teenuse ja toetuse määramisel arvestatakse taotleja vajadusi ja teenuse maksumust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikku olukorda abivajaduse hindamise alusel.

§ 8.   Teenuse või toetuse andmise otsustamine

  (1) Teenuste ja toetuste taotlusi menetleb ametnik. Abi andmise otsustab vallavalitsus või vallavalitsuselt vastavad volitused saanud valla pereabikomisjon või ametnik.

  (2) Teenuse osutamine või toetuse maksmine või sellest keeldumise otsused teeb ametnik haldusaktiga arvestades valla pereabikomisjoni ettepanekutega, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti.

  (3) Ametnik otsustab haldusaktiga teenuse või toetuse saamise õigust omavale isikule teenuse või toetuse:
  1) andmise;
  2) osalise andmise;
  3) andmisest keeldumise;
  4) andmise muutmise või jätkamise;
  5) andmise peatamise või lõpetamise.

  (4) Teenuse või toetuse saamise õiguse peatumisel katkeb teenuse või toetuse andmine peatumise aluse tekkimisele järgnevast päevast kuni aluse äralangemise päevani või käesolevas määruses sätestatud muu tingimuse saabumiseni.

  (5) Teenuse või toetuse saamise õiguse lõppemisel lõpeb teenuse või toetuse andmine lõppemise aluseks oleva asjaolu ilmnemisele järgnevast päevast, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti. Perioodiliselt makstav rahaline toetus makstakse välja perioodi eest, mille kestel isikul oli õigus toetusele.

  (6) Teenuseid osutatakse üldjuhul peale haldusakti väljaandmist lepingu alusel, mille sõlmib vallavalitsus ja/või teenuse osutaja.

§ 9.   Teenuse või toetuse andmise või andmisest keeldumise haldusakt või haldusleping

  (1) Teenuse või toetuse andmise aluseks olevas haldusaktis või halduslepingus märgitakse vähemalt:
  1) isiku taotluse kokkuvõte, kui teenuse või toetuse saamiseks on esitatud taotlus;
  2) rahalise toetuse korral selle arvestuse alused ja suurus ning vastavalt toetuse liigile maksmise algus- ja lõpptähtaeg, samuti toetuse suuruse muutumine;
  3) teenuse osutamise korral teenuse andmise tähtajad, tingimused ja kord (nt hooldaja ja tugiisiku määramine, ülesanded, teenuse sisu jne);
  4) vaidlustamisviide;
  5) muud käesolevas määruses sätestatud andmed.

  (2) Teenuse või toetuse andmisest keeldumise haldusaktis märgib ametnik vähemalt:
  1) isiku taotluse kokkuvõtte, kui teenuse või toetuse saamiseks on esitatud taotlus;
  2) abivajaduse hinnang;
  3) teenuse või toetuse andmisest keeldumise põhjenduse;
  4) vaidlustamisviite;
  5) muud seaduses sätestatud andmed.

  (3) Ametnik võib teenuse või toetuse andmise või andmisest keeldumise haldusakti anda elektroonilises vormis isiku tuvastamist võimaldava infosüsteemi kaudu.

§ 10.   Teenuse ja toetuse eest võetava tasu suurus

  (1) Teenusele kehtestab hinna teenuse osutaja. Vallavalitsuse ja valla¬valitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavatele teenustele kehtestab hinna vallavalitsus.

  (2) Isikult võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (3) Tasu võtmise ja selle suuruse otsustab vallavalitsus, ametnik või komisjon kellele vallavalitsus selle pädevuse on andnud.

  (4) Isikule, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Häädemeeste vallas, kuid kasutab valla poolt osutatavat teenust, vald tasu osas soodustusi ei tee.

  (5) Sotsiaalhoolekandelise abi osutamisega seotud kulud kaetakse vallaeelarvest toetusteks ja teenusteks ettenähtud vahenditest.

§ 11.   Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

  (1) Volitatud ametnik otsustab sotsiaalhoolekandelise abi andmise või keeldumise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest või muu sotsiaal¬hoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates. Abi osutamiseks täiendavate oluliste andmete väljaselgitamise vajaduse korral teavitatakse isikut taotluse menetlemise aja pikenemisest.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema seaduslikule esindajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-s 27 sätestatud korras.

§ 12.   Toetuse maksmine

  (1) Vallavalitsus maksab toetuse välja kümne kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti.

  (2) Osadena või perioodiliselt makstav rahaline toetus makstakse välja käesolevas määruses sätestatud tähtaegadel.

  (3) Toetus makstakse isiku taotluses näidatud arvelduskontole Eestis vallavalitsuse kulul, sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku taotluse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis vallavalitsuse kulul.

§ 13.   Haldusmenetlus

  Teenuste ja toetuste määramisel kohaldatakse haldusmenetluse seadust, võttes arvesse sotsiaalseadustikus sätestatud erisusi.

2. peatükk Sotsiaalteenused 

1. jagu Üldsätted 

§ 14.   Teenuste loetelu

  (1) Häädemeeste valla poolt korraldatavad või osutatavad teenused:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine;
  10) võlanõustamine;
  11) lapsehoiuteenus;
  12) asendushooldusteenus;
  13) järelhooldusteenus.
  14) Muud tugiteenused.

  (2) Haldusakti või halduslepinguga võib vallavalitsus volitada teenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, ametiasutuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

2. jagu Koduteenus 

§ 15.   Koduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Koduteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

3. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 16.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on vallavalitsuse poolt korraldatav teenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Teenuse osutamisel tagab teenuse osutaja teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis. Teenuse osutamisel ööpäevaringselt tagab teenuse osutaja lisaks eeltoodule ka majutamise ja toitlustamise.

4. jagu Tugiisikuteenus 

§ 17.   Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Tugiisikuteenus on vallavalitsuse poolt korraldatav teenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühho-loogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine koostöös last kasvatava isikuga. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonna¬liikmetega või väljaspool kodu.

5. jagu Täisealise isiku hooldus 

§ 18.   Isiku hoolduse eesmärk ja sisu

  (1) Täisealise isiku hooldus on vallavalitsuse poolt korraldatav teenus täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hooldust teostab hooldatava nõusolekul ametniku poolt määratud isik.

  (3) Hoolduse seadmisel määrab ametnik kindlaks hooldaja ja tema ülesanded.

6. jagu Isikliku abistaja teenus 

§ 19.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Isikliku abistaja teenus on vallavalitsuse poolt korraldatav teenus, mille eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

7. jagu Varjupaigateenus 

§ 20.   Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

  (1) Varjupaigateenus on vallavalitsuse poolt korraldatav teenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimis¬kohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada teenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

8. jagu Turvakoduteenus 

§ 21.   Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Turvakoduteenus on Häädemeeste valla poolt korraldatav teenus, mille eesmärk on tagada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikutele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus tagab perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks, teenuse kättesaadavuse:
  1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (3) Esmase abi raames tuleb teenuse saajale vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

9. jagu Sotsiaaltransporditeenus 

§ 22.   Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu

  (1) Sotsiaaltransporditeenus on vallavalitsuse poolt korraldatav ¬teenus, mille eesmärk on tagada transporditeenus isikule tööle, õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste (sõit pere- või eriarsti juurde, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse, ametiasutusse, ravimite ja toiduainete toomiseks jms) kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse isikutele, kes oma tervisliku seisundi või muu sotsiaalse olukorra tõttu ei ole võimelised kasutama ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit.

10. jagu Eluruumi tagamine 

§ 23.   Eluruumi tagamise teenuse eesmärk ja sisu

  Eluruumi tagamine on vallavalitsuse poolt korraldatav teenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

§ 24.   Puudega isikule eluruumi tagamine

  (1) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab kohaliku omavalitsuse üksus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

  (2) Eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas.

§ 25.   Nõuded tagatud eluruumile

  (1) Isikule kasutada antud eluruum peab vastama:
  1) ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud eluruumile esitatavatele nõuetele, välja arvatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normile;
  2) isiku ja tema perekonna põhjendatud vajadustele ning perekonna suurusele.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus võib sama eluruumi kasutamise võimalust pakkuda ainult isikutele, kes soovivad ühes eluruumis elada.

11. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 26.   Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Võlanõustamisteenus on kohaliku vallavalitsuse poolt korraldatav teenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (4) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

12. jagu Lapsehoiuteenus 

§ 27.   Lapsehoiuteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Lapsehoiuteenus on vallavalitsuse poolt korraldatav teenus, mille eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

  (2) Teenuse pakkumise koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel korraldab vallavalitsus.

13. jagu Asendus- ja järelhooldusteenus 

§ 28.   Asendus- ja järelhooldusteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Asendushooldusteenus on vallavalitsuse korraldatav teenus, mille eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Järelhooldusteenus on vallavalitsuse korraldatav teenus, mille eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

14. jagu Muud tugiteenused 

§ 29.   Muu tugiteenuse eesmärk ja sisu

  Vallavalitsus võib korraldada muid tugiteenuseid (psühholoogiline nõustamine, viipekeele tõlketeenus, perelepitusteenus, perenõustamine, erialaspetsialisti nõustamisteenus, jms), lähtudes isiku, pere või leibkonna kõrvalabi vajadusest.

3. peatükk Sotsiaaltoetused 

1. jagu Üldsätted 

§ 30.   Toetuste liigid

  Häädemeeste valla eelarvest makstavad hüvitised on isiku, perekonna või leibkonna sissetulekust mittesõltuvad, sissetulekust sõltuvad ja erakorralised toetused.

§ 31.   Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

  (1) Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Taotlust ei pea esitama eakate sünnipäevatoetuse saamiseks.

  (3) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemise õigus tekib kui isiku, pere või leibkonna sissetulek pereliikme kohta ühes kuus on alla 1,5-kordse riikliku toimetulekupiiri.

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 32.   Sissetulekust mittesõltuvad toetused

  Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) matusetoetus;
  2) sünnitoetus;
  3) eakate sünnipäevatoetus;
  4) toetus I klassi õppima asunud laste vanematele;
  5) jõulutoetus;
  6) hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale;
  7) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale.

§ 33.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Häädemeeste vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Matusetoetust on võimalik taotleda kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist.

  (3) Matusetoetust ei maksta teadmata kadunud isiku surnuks tunnistamise korral.

  (4) Matusetoetuse määra kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 34.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal, kui tema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on enne lapse sündi või lapsendamist vähemalt üks aasta (12 kalendrikuud) Häädemeeste vald ja laps on sünni registreerimisest alates kantud rahvastikuregistri järgi Häädemeeste valla elanikuks.

  (2) Taotlus sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul lapse sünni registreerimisest.

  (3) Lapsendamise korral makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendatud lapse elukoha määramisel lähtutakse elukoha aadressist, mis kantakse rahvastikuregistrisse peale lapsendaja kandmist vanemana lapsendatava sünniakti.

  (4) Paragrahvis 34 lõikes 1 loetud tingimustele mittevastavusel võib erandkorras mõjuvate põhjuste olemasolul toetust maksta osaliselt või täies ulatuses.

  (5) Mitmike sünni või lapsendamise korral makstakse sünnitoetust vastavalt sündinud või lapsendatud laste arvule.

  (6) Sünnitoetust makstakse lapsevanema avalduse alusel.

  (7) Mitterahalise toetusena tehtav kingitus lapsele antakse üle beebipäeval.

  (8) Toetuse määra kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 35.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Eakate sünnipäevatoetust makstakse eakatele vallaelanikele alates 75-ndast eluaastast iga viie ja nulliga lõppeva juubelisünnipäeva puhul, kui eaka rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Häädemeeste vald. Eaka tegelik elukoht võib erineda juhul, kui eakas on väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel.

  (2) Toetust ei maksta, kui vald osaleb eaka vallaelaniku kulude tasumisel hoolekandeasutuses.

  (3) Toetuse suuruse kinnitab vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 36.   Toetus I klassi õppima asunud laste vanematele

  (1) Toetust makstakse ühele lapsevanematest või lapse seaduslikule esindajale kelle laps asub õppima Häädemeeste valla kooli I klassi.

  (2) Väljaspool Häädemeeste valda asuvate koolide I klassi õppima asuva õpilase ühele vanemale või tema seaduslikule esindajale tingimusel, et tema ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas.

  (3) Toetuse määra kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 37.   Jõulutoetus

  (1) Jõulutoetust antakse kommipaki vormis kõigile Häädemeeste haridusasutustes õppivatele laste ja rahvastikuregistri järgi Häädemeeste vallas elavatele eelkooliealistele lastele.

  (2) Jõulutoetusena antava kommipaki väärtuse otsustab vallavalitsus vastavalt eelarveaastaks eraldatud vahenditele.

§ 38.   Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

  (1) Hooldajatoetust määratakse ja makstakse täisealise isiku hooldajale, kes tagab suure hooldusvajadusega isikule igapäevase kõrvalabi, juhendamise, järelevalve ning igapäevaeluks vajaliku toimetuleku, vastavalt abivajaduse hindamise tulemustele.

  (2) Hooldajatoetus määratakse hoolduse seadmise ja hooldaja seadmise perioodiks.

  (3) Toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest hiljemalt 25. kuupäevaks.

  (4) Toetust on õigus saada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast.

  (5) Toetust saav isik on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teavitama vallavalitsust asjaoludest, mis on aluseks hooldajatoetuse maksmise lõpetamisele.

  (6) Hooldajatoetuse määra kinnitab vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 39.   Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse ja makstakse kuni 18-aastase puudega lapse ühele hooldajale kes tagab puudega lapsele igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut ja arengut.

  (2) Toetust ei määrata üldjuhul kui lapse hooldamine on tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega.

  (3) Toetus määratakse tähtajaliselt lapsele määratud puude lõpptähtajani või lühemaks ajaks, kui on eeldada hooldamise tähtajalisust.

  (4) Toetust on õigus saada tagasiulatuvalt hooldajatoetuse taotluse esitamise kuupäevast.

  (5) Toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest hiljemalt 25. kuupäevaks.

  (6) Toetust saav isik on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teavitama vallavalitsust asjaoludest, mis on aluseks hooldajatoetuse maksmise lõpetamisele.

  (7) Hooldajatoetuse määra kinnitab vallavalitsust igaks eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

3. jagu Sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 40.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) toidutoetus;
  2) arendavate tegevuste toetus;
  3) ühekordne toetus;
  4) hooldustoetus
  5) täiendav sotsiaaltoetus.

§ 41.   Toidutoetus

  (1) Toidutoetus määratakse koolieelses haridusasutuses käiva lapse ja üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase toidukulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Toetuse määramisel võetakse aluseks koolieelse haridusasutuse või kooli kinnitatud toidupäeva maksumus.

  (3) Toetus makstakse koolieelse haridusasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse või lapsevanema arvele.

§ 42.   Arendavate tegevuste toetus

  (1) Arendavate tegevuste toetust makstakse üldharidus- või huvikoolis õppiva Häädemeeste valla registris oleva lapse vanemale huvikoolis või kooli poolt korraldatavate last arendavate tegevustega seotud kulude hüvitamiseks kas osaliselt või täielikult.

  (2) Kui vanem ei ole esitanud taotlust toetuse saamiseks, on taotluse esitamise õigus haridusasutusel.

§ 43.   Ühekordne toetus

  (1) Ühekordset toetust makstakse toimetulekuraskustesse sattunud isikule, perekonnale või leibkonnale hädavajalike ja/või erakorraliste kulude katmiseks põhjendatud taotluse alusel, kui pere enda sissetulekutest ja muudest ressurssidest ei piisa pere toimetuleku tagamiseks.

  (2) Ühekordset toetust makstakse juhul, kui toetuse taotleja abivajadust ei ole võimalik rahuldada mõne teise toetuse või pakutava teenusega.

  (3) Ühekordset toetust määratakse:
  1) transpordikulude osaliseks või täielikus hüvitamiseks;
  2) hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks;
  3) haridusasutuses käiva kuni 18-aastase lapse prillide ostukulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks, kuludokumentide alusel üks kord aastas;
  4) toetus igapäeva toimetulekuks vajalike abivahendite hankimiseks;
  5) toetust makstakse muudel eelpool nimetamata põhjustel, mis aitavad oluliselt kaasa isiku, perekonna või leibkonna iseseisva toimetuleku säilitamisele või hoidmaks ära abituse olukorda sattumise.

  (4) Toetuse võib põhjendatul juhul toetuse maksta kolmandale isikule või otse teenuse osutajale.

§ 44.   Hooldustoetus

  (1) Eelkõige makstakse hooldustoetust seadusjärgsete ülalpidajateta Häädemeeste valla registris olevale täisealisele isikule kelle hooldusteenuse vajadus on tõendatud vastavasisuliste dokumentidega (puudeastme otsus, geriaatriline hindamine, ametniku poolt läbi viidud hooldusvajaduse hindamine vms dokument) vajaliku hooldusteenuse eest tasumiseks.

  (2) Erijuhtudel võidakse hooldustoetust maksta, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse, töötuse või majanduslike ja toimetulekuraskuste tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma või kui seadusjärgsetelt ülalpidajatelt on ülalpidamiskohustuse täitmist ebamõistlik nõuda.

  (3) Toetuse määramisel võetakse leibkonna sissetulekute arvutamisel arvesse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulekud juhul, kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud üleval pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

§ 45.   Täiendav sotsiaaltoetus

  (1) Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse tasandusfondist sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks eraldatud vahenditest.

  (2) Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine on suunatud eelkõige toimetulekutoetuse saajate toimetuleku parandamisele eesmärgiga aidata kaasa nende naasmiseks tööturule.

  (3) Vahendite piisavuse korral võib täiendavat sotsiaaltoetust maksta ka teistele abivajajatele samadel alustel sissetulekust sõltuvate toetustega.

4. peatükk Riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamine 

§ 46.   Toimetulekutoetus

  (1) Riigieelarvest valla eelarvesse laekunud toimetulekutoetuse vahenditest määrab ja maksab vallavalitsus või vallavalitsuselt vastavad volitused saanud ametnik toimetulekutoetust.

  (2) Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad eluasemekulude piirmäärad kehtestab volikogu.

§ 47.   Toetuste maksmiseks ja teenuste arendamise kuludeks eraldatud vahendite kasutamine

  (1) Teenuste arendamise ja täiendavate toetuste maksmiseks eraldatud vahendeid kasutab vallavalitsus alljärgnevalt:
  1) puudega laste hooldajatele hooldajatoetuse maksmiseks;
  2) puudega laste hooldajate eest sotsiaalmaksu tasumiseks;
  3) puudega laste peredele toetuste ja teenuste osutamiseks;
  4) koolituste korraldamiseks ja koolituste eest tasumiseks;
  5) teenuse osutamiseks vajalike vahendite soetamiseks;
  6) sotsiaalhoolekandega seotud projektide kaasfinantseerimiseks.

  (2) Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitiseks eraldatud vahendeid kasutab vallavalitsus alljärgnevalt:
  1) sotsiaaltöötajate koolituskuludeks;
  2) sotsiaaltöötajatele vajalike töövahendite ja inventari soetamiseks;
  3) sotsiaaltöötajate täiendavate teenistusülesannete täitmise hüvitamiseks.

  (3) Vallavalitsus võib toetuste ja -teenuste osutamise toetust kasutada ka muude teenuste arendamise ja käivitamise kuludeks, täiendavate toetuste maksmiseks ja toetuste maksmise või teenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks.

§ 48.   Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse kasutamine

  (1) Riigieelarvest Häädemeeste vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse vahendeid kasutab vallavalitsus raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate teenuste osutamiseks.

  (2) Toetavad teenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) intervallhoiuteenus;
  3) lapse tugiisiku teenus;
  4) lapse ja tema pere nõustamisteenused (psühholoogiline nõustamine jne);
  5) lapse transporditeenus (sõiduks rehabilitatsiooni-, meditsiini- või haridusasutusse);
  6) lapse rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaa˛iteenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus, logopeedi teenus, ratsutamis- ja ujumisteraapia jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  7) lapsele abivahendi rentimine;
  8) eluruumi kohandamine;
  9) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulud;
  10) muud teenused, mis aitavad parandada raske ja sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (3) 18-aastaseks saanud raske ja sügava puudega isiku puhul võib vallavalitsus riigieelarvest Häädemeeste vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust kasutada kuni selle kalendriaasta lõpuni.

§ 49.   Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise toetuse kasutamine

  Riigieelarvest Häädemeeste vallale määratud asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise toetuse vahendeid kasutab vallavalitsus asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks.

§ 50.   Matuse korraldamise kulude katmise toetuse kasutamine

  Riigieelarvest Häädemeeste vallale määratud matuse korraldamise kulude katmise toetuse vahendeid kasutab vallavalitsus:
  1) matusetoetuse maksmiseks;
  2) Häädemeeste valla omasteta isikute matuste korraldamise kulude katmiseks.

§ 51.   Riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamine arvestus

  (1) Vallavalitsus peab eraldi arvestust riigieelarvest Häädemeeste valla eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud raha kasutamise kohta.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendid kantakse samaks otstarbeks üle järgmise aasta eelarvesse.

5. peatükk Vaide esitamine ja järelevalve 

§ 52.   Vaide esitamine

  (1) Isik, kes leiab, et sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel tehtud otsuse või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vallavalitsusele põhjendatud vaide.

  (2) Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (3) Vaie esitatakse suuliselt või kirjalikult. Suuline vaie protokollitakse ning sellele võetakse esitaja allkiri.

§ 53.   Kaebuse esitamine

  (1) Isik, kes leiab, et ametniku või vallavalitsuse haldusaktiga või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, tema suhtes on jäetud haldusakt andmata või kui tema vaie jäi rahuldamata, võib pöörduda kaebusega halduskohtusse.

  (2) Kaebuse esitamine ja kaebemenetlus toimub halduskohtumenetluse seadusega sätestatud tähtaegadel ja korras.

§ 54.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet ametiasutuse ja tema ametnike tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Riiklikku ja haldusjärelevalvet sotsiaalhoolekandelise abi andmise üle teostatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses § 157 sätestatule.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 55.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Häädemeeste Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määrus nr 9 „Sotsiaal¬hoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“.
  2) Häädemeeste Vallavolikogu 31. mai 2018 määrus nr 16 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“.
  3) Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2018 määrus nr 17 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“.
  4) Häädemeeste Vallavolikogu 23.09.2021 määrus nr 7 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“.
  5) Häädemeeste Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määrus nr 36 „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord“.
  6) Häädemeeste Vallavolikogu 28. märtsi 2019 määrus nr 7 „Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord“.

§ 56.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json