SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2013, 64

Hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 30.01.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2 ja § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev “Hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord” (edaspidi kord) reguleerib kõigi füüsiliste isikute Kihelkonna Hooldekodusse (edaspidi hooldekodu) elama asumist ja sealt lahkumist.

 (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hooldekodu – vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabili- tatsiooniks loodud asutus, kus viibivad isikud, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 2) hooldekodus hooldamine – ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute hooldamine, järelvalve, põetus, esmatasandi arstiabi korraldamine ja teiste Kihelkonna Hooldekodu põhimäärusest tulenevate põhiülesannete täitmine;
 3) hooldekodu kohamaks – hooldekodus hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa, mis kinnitatakse igaks eelarveaastaks Kihelkonna Vallavalitsuse määrusega;
 4) klient – hooldekodus elav hooldusvajadusega isik;
 5) seadusjärgne ülalpidaja - ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse mõistes (ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased);
 6) seaduslik esindaja - kohtumääruse alusel tegutsev isiku eestkostja.

§ 2.  Hooldekodusse vastuvõtmine

 (1) Hooldekodusse klientide vastuvõtmine toimub registreeritud järjekorra alusel.

 (2) Eelisjärjekorras võetakse hooldekodusse hooldusele rahvastikuregistri andmetel
Kihelkonna valla elanikuna registreeritud isikud. Vabade kohtade olemasolul võib ajutiselt hooldekodusse võtta isikuid teistest omavalitsustest tähtajalise lepinguga.

 (3) Hooldekodu teenust taotleval isikul on õigus vabal tahtel teha hoolduskulude katmiseks oma isikliku vara kohta notariaalne kinkeleping Kihelkonna valla kasuks.

 (4) Seadusjärgsete ülalpidajateta isiku pärija või kinkesaaja olemasolul kaasatakse pärija või kinkesaaja kui teenuse taotleja vahendite arvelt kasu saaja hooldusteenuse taotleja ülalpidamisprotsessi.

 (5) Hooldekodusse võetakse kliendi või seadusjärgse ülalpidaja avalduse alusel.
Hooldekodusse võib alalisele või ajutisele hooldamisele võtta eestkostja avalduse alusel:
 1) kui kliendil puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui viimati nimetatu ei suuda
täita talle perekonnaseadusega pandud kohustusi;
 2) kui hooldamise kulude tasumise garanteerib elukohajärgne kohalik omavalitsus.

 (6) Hooldekodusse ei võeta isikuid:
 1) kes põevad nakkushaigusi;
 2) kes on enesele või teistele ohtlikud oma psüühika –ja käitumishäirete tõttu.

§ 3.  Hooldekodusse vastuvõtmiseks esitatavad dokumendid

  Hooldekodusse vastuvõtmiseks esitatakse Kihelkonna Hooldekodu juhatajale
järgmised dokumendid:
 1) kliendi või tema esindaja sooviavaldus hooldekodusse paigutamiseks (lisa 1);
 2) hooldekodusse paigutatava kliendi isikut tõendava dokumendi koopia, välismaalastel ka elamisloa koopia;
 3) arstitõend kliendi tervisliku seisundi kohta;
 4) kliendi igapäevase tegevusvõime küsimustik (lisa 2);
 5) hooldusvahendite nimekiri (lisa 3);
 6) kliendi varade vastuvõtmise ja üleandmise akt (lisa 4;
 7) tõend kliendi kinnis-ja vallasvara olemasolu või puudumise kohta, teistest omavalitsustest pärit klientidel omavalitsuse garantiikiri puuduoleva summa maksmise kohta (tõendid vajalikud maksuraskuste korral);
 8) isiku või tema esindaja kinnitus testamendis või kinkelepingus fikseeritud ülalpidamiskohustuse, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta.

§ 4.  Õigused ja kohustused

 (1) Hooldekodusse vastuvõtmisel klient või tema esindaja on kohustatud sõlmima hooldekodu juhatajaga kirjaliku lepingu kliendi hooldekodus viibimise tingimuste, kliendile osutatavate teenuste ja nende osutamiseks tehtud kulutuste tasumise määra ja korra kohta (lisatud).

 (2) Hooldekodusse elama asumisel võtab klient või tema esindaja endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult ülalpidamiskulud hooldekodus;
 1) Hooldekodu kohamaksumuse puudujääv osa tasutakse lepingus sätestatud korras.

 (3) Hooldekodul on õigus lõpetada leping ühepoolselt, kui võlgnevus ületab hoolduslepingu ühe kuu kohamaksumuse.

 (4) Klient, kes on sunnitud haiglas oleku tõttu ajutiselt eemal viibima, tasub viie päeva ulatuses täismahus kohamaksu, millest arvestatakse maha toiduraha. Järgmiste päevade eest tasu ei võeta. Kui klient lahkub hooldekodust mingiks perioodiks, soovides kohta säilitada, tasub ta äraoleku aja eest 30% hooldekodu kohamaksust.

 (5) Hooldekodul on õigus hoolduslepingujärgsed kliendi võlgnevused sisse nõuda kohtu kaudu, kaasates kaaskostjatena hooldatava esindajad.

§ 5.  Lahkumine ja väljaarvamine

 (1) Klient võib hooldekodust lahkuda:
 1) isikliku avalduse alusel;
 2) seadusjärgse ülalpidaja või eestkostja avalduse alusel;
 3) kui klient ei täida lepinguga endale võetud kohustusi või ei pea kinni kehtestatud kodukorrast;
 4) kui klient paigutatakse teise hooldusasutusse;
 5) tema surma korral.

 (2) Kliendi alaliselt hooldekodust väljaarvamine toimub hooldekodu juhataja käskkirja alusel.

§ 6.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kihelkonna Vallavolikogu 29. mai 2006.a määrus nr 18 „Kihelkonna Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ning hooldusteenuse eest tasumise kord”

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 04. veebruaril 2013.a.

Rene Reinsoo
Kihelkonna Vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 1 avalduse vorm;

Lisa Lisa 2 kliendi igapäevase tegevusvõime küsimustik

Lisa Lisa 3 hooldusvahendite nimekiri

Lisa Lisa 4 kliendi varade vastuvõtmise ja üleandmise akt

Lisa Lisa hoolduslepingu vorm