ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenustasu reguleerimise kord

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2010
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2013, 71

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenustasu reguleerimise kord

Vastu võetud 18.03.2008 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib ühisveevärgist võetud vee ning ühiskanalisatsiooni abil heitvee ärajuhtimise teenustele (edaspidi teenus) hinna kehtestamist Vändra valla haldusterritooriumil.

§ 2.  Mõisted

  Kõik selles korras kasutatavad mõisted on samastatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirjas kasutatavate mõistetega.

§ 3.  Teenuse hind

 (1) Veevarustuse teenuse hind (edaspidi veetarbimistasu) koosneb:
 1) igakuisest vee abonenttasust;
 2) tasust võetava vee eest.

 (2) Heitvee ärajuhtimise teenuse hind (edaspidi heitveetasu) koosneb:
 1) igakuisest heitvee abonenttasust;
 2) tasust heitvee ärajuhtimise eest.

 (3) Kliendile, kes kasutab üheaegselt veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenust, kahte abonenttasu ei arvestata.

 (4) Veetarbimis- ja heitveetasu teenuse hinnad on ühesugused nii füüsilistele isikutele, korteriühistutele ja juriidilistele isikutele.

 (5) Veetarbimis- ja heitveetasu kehtestab Vändra Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 4.  Teenuse hinna kehtestamise taotlus

 (1) Teenuse hinna kehtestamise taotlus peab sisaldama:
 1) ettepaneku teenuse hinna suuruse, selle kehtestamise aja ning kehtivusperioodi kohta;
 2) teenuse hinna kalkulatsiooni ja prognoositavaid veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse mahtusid taotletava hinna kehtivusperioodi jooksul;
 3) teenuse hinna muutuse põhjendust arvestades kokkuhoiu abinõusid.

 (2) Teenuse hinna kujundamisel peab arvestama, et abonenttasust laekuv tulu on mõeldud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni korrasoleku ja nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalike püsikulude katmiseks.

 (3) Vee hind ja heitvee hind peavad tagama:
 1) põhjendatud tootmiskulude katmise,
 2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete ning keskkonnakaitse tingimuste täitmise;
 3) põhjendatud tulukuse.

 (4) Teenuse hind ei tohi olla eri klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Vändra Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada ajalehes Vändra Teataja ja valla koduleheküljel ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 14 lõikes 2 märgitud korras teenuse hindade muutmise kohta teate vähemalt 3 kuud enne kehtestamist.

 (2) Määrus jõustub avalikustamisest.

 (3) Määrus rakendatakse alates 01.juulist 2008.a.

Aime Auksmaa
Vallavolikogu aseesimees