KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Vändra valla loomapidamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2013, 83

Vändra valla loomapidamise eeskiri

Vastu võetud 16.11.2010 nr 36

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 36 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Käesolev eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab loomade pidamise korra Vändra valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Eeskirja täidetakse koosmõjus teiste õigusaktidega.

§ 3.   Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer, kass, põllumajandusloom, kodulind või lemmikloom (edaspidi loom). Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga.

§ 4.   Loomade pidamisel ei tohi halvendada naabrite elutingimusi ning tuleb täita sanitaar- ja veterinaareeskirju.

2. peatükk Mõisted 

§ 5.   Loomapidaja on juriidiline ja füüsiline isik, kelle omandis või valduses on loom.

§ 6.   Loom

  (1) Loom on lemmikloom, põllumajandusloom ja kodulind.

  (2) Lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

§ 7.   Avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud või piiratud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

§ 8.   Ohustamine on inimeste vara, elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus.

§ 9.   Varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

3. peatükk Nõuded 

§ 10.   Loomapidamine

  (1) Looma on lubatud pidada õues piiratud territooriumil või kinnises ruumis selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidaja peab välistama looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.

  (2) Ühiskorteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

  (3) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara või teisi loomi.

  (4) Loomade omanikud on kohustatud katma tema poolt loomapidamisega tekitatud keskkonnareostuse likvideerimiseks kõik vajalikud kulutused.

  (5) Loomapidaja kannab vastutust looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhud, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

4. peatükk Loomade pidamise nõuded 

§ 11.   Koerte ja kasside omanikud on kohustatud

  (1) Varustama koerad kaelarihmaga, millel on omaniku aadress või muud kontaktandmed.

  (2) Paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatuse koera olemasolu kohta.

  (3) Kindlustama enda kinnistul postiljonide ja operatiivtöötajatele ohutu töö- ja teenistusülesannete täitmise. Selle nõude rikkumise korral on õigus antud maja ja selles elavaid inimesi mitte teenindada, teatades sellest vallavalitsusele. Tekitatud kahju eest vastutab looma omanik.

  (4) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

  (5) Jalutusrihmata võib koeraga viibida avalikus kohas, kui see osutub vajalikuks teenistusülesannete täitmiseks.

§ 12.   Loomaomanikel on keelatud

  (1) Lasta loomadel reostada trepikodasid, hoove, tänavaid ja muid avalikke kohti. Kui koerad või kassid on reostanud avalikke kohti, on loomade omanikud kohustatud need korrastama ja reostuse likvideerima.

  (2) Ujutada looma avalikus ujumiskohas.

  (3) Loomade toitmine ning pidamine korterelamu avalikes ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga.

  (4) Looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

5. peatükk Põllumajandusloomade ja kodulindude pidamise nõuded 

§ 13.   Põllumajandusloomade ja kodulindude pidajad on kohustatud

  (1) Vältima keskkonnareostust pinnase ja/või õhu kaudu.

  (2) Tänavatele, teedele ning tänava- ja teeäärtele loomade poolt tekitatud sõnniku koristama.

6. peatükk Vastutus ja järelvalve 

§ 14.   Järelvalvet teostavad

  Vändra Vallavalitsus ning politseiametnikud.

§ 15.   Kohtuvälised menetleja on

  (1) Lemmiklooma pidamise nõuete rikkumise puhul Vändra Vallavalitsus ja politseiametnikud.

  (2) Muude loomade pidamise nõuete rikkumise puhul Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet ja politseiametnikud.

§ 16.   Loomapidamiseeskirja rikkumine

  Eeskirjas sätestatud nõuete rikkumisel kohaldatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, loomakaitseseaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Vallavolikogu 21.jaanuari 2003.a. määrus nr.6 "Loomade pidamise eeskiri Vändra vallas".

  (2) Tunnistada kehtetuks Kaisma Vallavolikogu 18.märtsi 2003.a. määrus nr.5 "Kaisma valla korra eeskiri" IV peatükk "Koerte ja kasside pidamise eeskiri".

Marika Kruusmaa
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json