Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2014, 7

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.01.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Virtsu aleviku tiheasustusalal asuvate üksikpuude raiumiseks raieloa taotlemise ning selle menetlemise ja väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Määrus ei reguleeri viljapuude raiet ning metsa raiet metsaseaduse tähenduses.

  (3) Raieluba on vaja puu või puude (edaspidi puu) raiumiseks, kui puu diameeter 1,3 meetri kõrguselt on vähemalt 8 cm.

  (4) Raieluba ei ole vaja taotleda ilmselgelt kuivanud puude ja okste ning vesivõsude kõrvaldamiseks.

§ 2.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku volitatud esindaja kirjaliku volituse alusel;
  2) Hanila valla munitsipaalmaa kasutaja või haldaja;
  3) riigimaa valitseja või tema poolt volitatud isik;
  4) maa kasutaja, kelle maakasutus on maareformi seaduses ettenähtud korras ümber vormistamata.

  (2) Taotlus (taotluse vorm määruse lisa 1) raieloa saamiseks esitatakse Hanila Vallavalitsusele. Vormikohases taotluses peavad olema märgitud järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress jms);
  2) raiekoha andmed (kinnistu aadress, nimi, number, katastritunnus, puu liik ja arv, puu asukoha täpne kirjeldus, võimalusel joonis või asendiplaan);
  3) põhjendus puu raiumiseks;
  4) selgitus raiematerjali käitlemisviisi ja käitlemiskoha kohta;
  5) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel heakord.

  (3) Taotlus kooskõlastatakse:
  1) kaitstava loodusobjekti valitsejaga, kui puu mida soovitakse raiuda, kasvab kaitstaval loodusobjektil;
  2) Muinsuskaitseametiga, kui puu kasvab kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsetsoonis;
  3) Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooniga, kui puu kasvab vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis;
  4) kinnistu kaasomanikega, kui raiutav puu kasvab kinnistul, mis on kaasomandis;
  5) naaberkinnistu omanikuga, kui raiutav puu kasvab kinnistu piiril.

  (4) Raieloa taotlusele lisatakse korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või korteriomanike üldkoosoleku otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu või korteriomandi territooriumil kasvavale puule.

  (5) Põhjendust puu raiumiseks ei ole vaja esitada, kui taotletakse luba puu raiumiseks, mis on määratud raiumisele kehtiva detailplaneeringu kohaselt.

  (6) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks antakse luba koos ehitusloaga ning raieloa taotlust esitama ei pea.

  (7) Sõltuvalt asjaoludest (naabrusõigus, avalik huvi jms) on Hanila Vallavalisusel õigus nõuda täiendavaid kooskõlastusi.

§ 3.   Raieloa taotluse menetlemine

  (1) Raieloa taotluse vaatab läbi vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

  (2) Menetluse käigus keskkonnaspetsialist:
  1) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning määrab nende esitamiseks tähtaja;
  3) kaasab vajadusel eksperte ning kuulab ära nende seisukohad;
  4) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
  5) teostab vajadusel raiekoha ülevaatuse ja kontrollib raie ohutust.

§ 4.   Raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

  (2) Keskkonnaspetsialist võib keelduda raieloa andmisest juhtudel, kui:
  1) raie ei ole põhjendatud, kuna puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
  2) taotluse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  3) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  4) taotluse esitaja ei ole määratud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  5) kui puu on riikliku või kohaliku kaitse all;
  6) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  7) soovitakse raiuda puud, mis on määratud detailplaneeringuga või ehitusprojektis
säilitatavaks;
  8) kui alal, kus soovitakse raiuda, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
  9) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadustest.

  (3) Raieloa (raieloa vorm määruse lisa 2) andmise või selle andmisest keeldumise otsustab keskkonnaspetsialist hiljemalt kahe nädala jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest, kooskõlastamise vajaduse korral aga kooskõlastuse saamisest.

  (4) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

  (5) Raieluba kehtib ühe aasta.

  (6) Raieluba koostatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse raieloa taotlejale ja teine jääb Hanila Vallavalitsusele.

§ 5.   Puude raiumine ja heakord

  (1) Puude raiumine, raiejääkide äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel.

  (2) Raiekohal tuleb töö teostada nii, et ei takistaks jalakäijate ja sõidukite liiklust ning ala tuleb koristada ja heakorrastada pärast tööde lõppu. Tööde teostamisel tuleb kinni pidada Hanila valla avaliku korra ja heakorra eeskirja nõuetest.

§ 6.   Erijuhud

  (1) Raieloata võib raiuda üksnes erakorralises olukorras olevat või erakorralise olukorra põhjustanud üksikpuud. Erakorraline on olukord, kui on tekkinud või võib tekkida oht inimeste või loomade elule või tervisele või varale või takistavad liiklust. Tekkinud olukorrast tuleb esimesel võimalusel informeerida Hanila Vallavalitsust.

  (2) Tuuleheite ja tormimurru korral ning avariiohtliku puu kõrvaldamiseks raieluba ei vormistata. Vastavalt käesoleva määruse § 2 lõikele 1 raieluba esitama õigustatud isik teatab Hanila Vallavalitsusele mahakukkunud või avariiohtlike puude asukoha, arvu, liigid ja diameetrid esimesel võimalusel.

§ 7.   Vastutus

  Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduse §-s 73 tiheasustusala puude ebaseadusliku raie eest ettenähtud karistust.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Hanila Vallavolikogu 27. oktoobri 2004 määrus nr 60 “Virtsu alevikus tiheasustusalal asuvate üksikpuude raieloa andmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

Lisa Taotlus

Lisa Raieluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json