Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Sõmeru Vallavalitsuse hallatavates asutustes teenistusliku järelevalve läbiviimise kord

Väljaandja:Sõmeru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2014, 19

Sõmeru Vallavalitsuse hallatavates asutustes teenistusliku järelevalve läbiviimise kord

Vastu võetud 04.04.2005 nr 2
jõustumine 08.04.2005

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 661 alusel.


1.Teenistusliku järelevalve läbiviimise korra eesmärgiks on määratleda teenistusliku järelevalve korraldamise protseduurireeglid Sõmeru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavates asutustes (edaspidi asutus).


2.Teenistusliku järelevalve eesmärk on tagada vallavalitsuse asutuste tegevuse seaduslikkus ja otstarbekus.


3. Eesmärgist tulenevalt on teenistuslikul järelevalvel järgmised ülesanded:


3.1. analüüsida juhtimise seaduslikkust ja otstarbekust;


3.2. kontrollida õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist;


3.3. kontrollida vallaeelarvest asutusele eraldatud vahendite ning asutuse kasutuses või valduses oleva vallavara kasutamise seaduslikkust ja otstarbekust.


4. Oma ülesannete täitmiseks on teenistusliku järelevalve teostajatel õigus:


4.1. tutvuda kõikide asutuse tegevust reguleerivate dokumentidega;


4.2. kontrollida asutuse praktilist töökorraldust;


4.3. teha asutuse juhatajale/direktorile ettepanekuid asutuse tegevuse parendamiseks ja ettekirjutusi esinevate puuduste kõrvaldamiseks;


4.4. teha asutuse juhatajale/direktorile ettekirjutusi tema poolt antud ja seadusega vastuolus olevate õigusaktide kooskõlla viimiseks kehtivate seadustega;


4.5. teha asutuse juhatajale/direktorile ettekirjutisi ja ettepanekuid vallaeelarvest asutusele eraldatud vahendite ning asutuse kasutuses või valduses oleva vallavara seaduslikuks ja otstarbekaks kasutamiseks;


4.6. kaasata teenistusliku järelevalve teostamiseks eksperte.


5. Oma ülesannete täitmisel on teenistusliku järelevalve teostajad kohustatud olema oma hinnangutes erapooletud, tuginema oma otsustustes õigusaktidele ja usaldusväärsele teabele.


6. Teenistusliku järelevalve toimumise aja, järelevalvet teostavad ametnikud ja järelevalve eest vastutava isiku kinnitab vallavanem käskkirjaga.


7. Kontrollimise kestus ei tohi ületada kümmet tööpäeva.


8. Teenistusliku järelevalve teostajad võivad asutusest välja nõuda dokumente, võtta asutuse juhatajalt/direktorilt seletusi ja arvamusi. Asutus on kohustatud esitama nimetatud dokumendid ning seletuse ja arvamuse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul, kui teenistusliku järelevalve teostaja ei ole määranud pikemat tähtaega.


9. Teenistusliku järelevalve tulemused vormistatakse õiendiga kümne (10) tööpäeva jooksul arvates teenistusliku järelevalve lõppemise päevast.


10. Teenistusliku järelevalve õiendi projekti tutvustatakse asutuse juhatajale/direktorile (järelevalve objekti eest vastutavale isikule), kellega arutatakse läbi järelevalve tulemused ja kellel on õigus anda selgitusi ja esitada vastulauseid kolme (3) tööpäeva jooksul. Asutuse juhataja/direktor esitab muuhulgas ka täpsustused õiendi projektis sisalduvate tähelepanekute ja soovituste rakendamisaja ja vastutajate ringi osas.


Kommentaarid lisatakse õiendile. Vastulause tuleb alati esitada kirjalikult ning see lisatakse järelevalve toimikusse.
11. Täpsustatud ja allkirjastatud õiendi, viidetega soovituste rakendamise ajale ja vastutavale ametnikule, esitab teenistusliku järelevalve eest vastutav ametnik vallavalitsusele kinnitamiseks.


12. Kinnitatud teenistusliku järelevalve õiendile annavad allkirja kõik teenistusliku järelevalvet teostanud ametnikud, millega nad tõendavad, et nende esitatud andmed on õiged.


13. Teenistusliku järelevalve objekti eest vastutav isik allkirjastab kinnitatud õiendi, tõendamaks, et ta on sellega tutvunud ja võtnud vastu ühe originaaleksemplari.


14. Teenistusliku järelevalve õiendis tehtud ettekirjutused ja ettepanekud on asutuse juhatajale/direktorile täitmiseks kohustuslikud.


15. Vallavalitsuse korralduse ja kinnitatud õiendiga mittenõustumisel on asutuse juhatajal/direktoril õigus vaidlustada vallavalitsuse korraldus ja kinnitatud õiend Jõhvi Halduskohtus (Jaama tn 26, Jõhvi 41532) 30 päeva jooksul arvates vallavalitsuse korralduse ja kinnitatud õiendi teatavakstegemisest.


16. Teenistusliku järelevalve teostajatel on õigus teha vallavanemale ettepanekuid asutuse juhataja/direktori distsiplinaarkorras karistamiseks.


17. Kontrolli teenistusliku järelevalve õiendis välja toodud ettepanekute ja ettekirjutuste üle teostab vallavalitsuse vastava haldusala eest vastutav spetsialist.


18. Teenistusliku järelevalve tulemused on avalikud.


19. Määrus jõustub 08. aprill 2005. a.

Peep Vassiljev
Vallavanem

Helja Roosi
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json