HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viljandi valla lasteaia „Päikesekiir“ põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2015, 1

Viljandi valla lasteaia „Päikesekiir“ põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2015 nr 65
jõustumine 01.07.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Koolieelse lasteasutuse liik, nimetus ja asukoht

 (1) Koolieelse lasteasutuse liik on lasteaed kuni seitsmeaastastele lastele, mis on moodustatud Päri Lasteaia, Pärsti Lasteaia ja Puiatu Lasteaed-Kooli ümberkujundamise käigus.

 (2) Lasteaia nimetus on Viljandi valla lasteaed „Päikesekiir“ (edaspidi lasteaed „Päikesekiir“).

 (3) Lasteaia „Päikesekiir“ juriidiline aadress on Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald, 71023 Viljandimaa.

 (4) Lasteaed "Päikesekiir" töötab kolmes eraldi õppekohas, mille nimetused ja asukohad on:
 1) Päri lasteaed: Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald, 71023 Viljandimaa;
 2) Pärsti lasteaed: Pärsti küla, Viljandi vald, 71103 Viljandimaa;
 3) Puiatu lasteaed: Kooli tee 5/1, Puiatu küla, Viljandi vald, 71104 Viljandimaa.

§ 2.  Õiguslikud alused

 (1) Lasteaed „Päikesekiir“ on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Viljandi Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (2) Lasteaed „Päikesekiir“ juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest (edaspidi KELS), kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, sealhulgas käesolevast põhimäärusest ning talle laienevad teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus.

 (3) Lasteaed „Päikesekiir“ töötab volikogu otsuse ja haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on antud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks koolieelses lasteasutuses.

§ 3.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Lasteaial „Päikesekiir“ on oma nimetusega pitsat.

 (2) Lasteaed „Päikesekiir“ võib omada ja kasutada vallavalitsuse poolt kooskõlastatud sümboolikat.

§ 4.  Keel ja asjaajamine

 (1) Lasteaia „Päikesekiir“ asjaajamine ning õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

 (2) Lasteaed „Päikesekiir“ juhindub vallavalitsuse poolt kehtestatud asjaajamiskorrast ning õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente peetakse vastavalt Haridus- ja teadusministri 31.08.2011 määrusele nr 44 “Koolieelse lasteasutuste õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord”.

§ 5.  Vara ja eelarve

 (1) Lasteaed „Päikesekiir“ valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Lasteaial „Päikesekiir“ on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR 

§ 6.  Rühmad

 (1) Lasteaia „Päikesekiir“ direktor (edaspidi direktor) moodustab KELSi alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime-, ja lasteaiarühmad.

 (2) Sõimerühmas on pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed.

 (3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
 1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
 2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

 (4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem vastavas käändes). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

§ 7.  Laste arv rühmas

 (1) Rühma registreeritud laste arv on järgmine:
 1) sõimerühmas kuni 14 last;
 2) lasteaiarühmas kuni 20 last.

 (2) Liitrühmas kuni 18 last.

 (3) Lasteaia „Päikesekiir“ hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra ja liitrühmas kuni kahe lapse võrra ning lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra. Otsus tehakse sõimerühma ja iga liitrühma kohta eraldi.

§ 8.  Teeninduspiirkond

 (1) Lasteaia „Päikesekiir“ teeninduspiirkonna kinnitab volikogu.

 (2) Lasteaeda „ Päikesekiir“ laste vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korra kohaselt.

 (3) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

 (4) Vallavalitsus võtab kõigepealt lasteaeda „Päikesekiir“ vastu lasteaia teeninduspiirkonnas elava lapse, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda „ Päikesekiir“ lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.  Õppekava

 (1) Lasteaia „Päikesekiir“ õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia „Päikesekiir“ õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaia „Päikesekiir“ õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 (4) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.

§ 10.  Lasteaia töökorraldus

 (1) Lasteaial „Päikesekiir“ on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (2) Lasteaia „Päikesekiir“ õppekohtade lahtioleku ajad kinnitab ja muudab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (3) Lasteaia „Päikesekiir“ õppekohtade aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

 (4) Kui valla territooriumil on ajutiselt vajadus lasteaia koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, loob vallavalitsus kõikidele soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht.

§ 11.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias „Päikesekiir“ viiakse läbi sisehindamine, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia „Päikesekiir“ sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

 (2) Lasteaia „Päikesekiir“ sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

 (3) Lasteaed „Päikesekiir“ koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia „Päikesekiir“ tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia „Päikesekiir“ hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab direktor.

 (4) Lasteaia „Päikesekiir“ nõustamine sisehindamise küsimustes toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 12.  Arengukava

 (1) Lasteaia „Päikesekiir“ järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.

 (2) Lasteaia arengukava koostamine, kinnitamine ja uuendamine toimub volikogu kehtestatud korra kohaselt.

 (3) Arengukava avalikustatakse lasteaia „Päikesekiir“ veebilehel.

4. peatükk JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 13.  Personal

 (1) Lasteaia „Päikesekiir“ töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja, lasteaia majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Personali koosseisu määrab direktor lähtuvalt valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud miinimumkoosseisudest.

 (3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (4) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 (5) Lasteaia personali töökorraldus lähtub põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse ja liitrühmas kuni üheksa lapse kohta.

 (6) Kui käesoleva põhimääruse § 7 lõike 3 alusel on laste arvu rühmas suurendatud, siis võib õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja olla sõimerühmas kuni kaheksa lapse ja liitrühmas kuni kümne lapse kohta.

 (7) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 14.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks direktori kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

 (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

 (3) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (4) Pedagoogidel on õigus:
 1) kuuluda oma valdkonna töögruppidesse;
 2) osaleda lasteaia arendustegevuses;
 3) arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

§ 15.  Direktor

 (1) Lasteaeda „Päikesekiir“ juhib direktor, kelle ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

 (2) Direktor on lasteaia „Päikesekiir“ kõigi õppekohtade seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (3) Direktoril on oma ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia „Päikesekiir“ varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

 (4) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (5) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest.

 (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (7) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 16.  Hoolekogu

 (1) Lasteaia hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab volikogu.

 (2) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia „Päikesekiir“ õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia „Päikesekiir“ eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi läbiviimise korra;
 5) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 6) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 7) otsustab teisi KELS või volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (4) Hoolekogu liikmete volitused kehtivad kuni uue hoolekogu moodustamiseni.

§ 17.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Lasteaias „Päikesekiir“ töötab pedagoogiline nõukogu, mille liikmeteks on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

 (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille käik protokollitakse.

5. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 18.  Laste õigused

  Vastavalt oma ealistele, soolistele, individuaalsetele vajadustele ja iseärasustele on lastel õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
 2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 19.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

 (2) Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) tasuma esitatud arvete alusel igakuiselt toiduraha ja osalustasu vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia „Päikesekiir“ põhimääruse kinnitamine ja muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 21.  Määruse rakendamine

 (1) Määrus jõustub 1. juulist 2015.

 (2) Käesoleva põhimääruse § 7 lg 3 ja § 13 lg 5 ja 6 jõustuvad 2015.aasta 1. septembril.

§ 22.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Pärsti Vallavolikogu 16. märtsi 2011 määrus nr 30 „Päri Lasteaia põhimäärus“;
 2) Pärsti Vallavolikogu 18. aprilli 2012 määrus nr 57 „Pärsti Lasteaia põhimäärus“;
 3) Pärsti Vallavolikogu 19. jaanuari 2011 määrus nr 25 „Puiatu Lasteaed- Kooli põhimäärus“.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees