SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Matusetoetuse maksmise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2018, 2

Matusetoetuse maksmise kord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 2
, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2018.a

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab Saarde valla eelarvest matusetoetuse saamise tingimused ning määramise ja maksmise korra.

§ 2.  Vallaeelarvest makstav matusetoetus ja selle saamise õigus

 (1) Matusetoetus on Saarde valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus (edaspidi: matusetoetus) matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle viimane elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Saarde vald.

 (3) Matusetoetust ei maksta teadmata kadunud isiku surnuks tunnistamise korral.

§ 3.  Matusetoetuse taotlemine

 (1) Matusetoetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud (matusekorraldaja).

 (2) Matusetoetuse saamiseks esitab matusekorraldaja Saarde Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) kirjaliku taotluse.

 (3) Matusekorraldaja on kohustatud lisaks taotlusele esitama vallavalitsusele:
 1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) registreeritud surma tõendi või isiku surma tõendava dokumendi koopia, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit, või arstliku surmateatise koopia, kui isik sündis surnult;
 3) vajadusel muud asjakohased dokumendid.

§ 4.  Matusetoetuse määr

  Matusetoetust makstakse alljärgnevalt:
 1) matusetoetuse suurus on 200 eurot;
 2) vallavalitsus võib erandjuhtudel maksta matusetoetust kuni 300 eurot seoses matusekorraldaja raske majandusliku olukorraga (isik peab esitama varalist seisu ja sissetulekut tõendavad dokumendid);
 3) seadusjärgse ülalpidaja või testamendijärgse pärija puudumisel katab matuse korraldamisega seotud kulud vallavalitsus.

§ 5.  Matusetoetuse määramine

 (1) Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kahe kuu jooksul surma registreerimisest arvates.

 (2) Otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb volitatud isik hiljemalt matusetoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevale järgneval tööpäeval.

 (3) Matusetoetuse määramata jätmisest teatatakse matusetoetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

§ 6.  Matusetoetuse määramata jätmise alused

  Matusetoetust ei määrata, kui:
 1) käesoleva määrusega kehtestatud nõuded ei ole täidetud;
 2) käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud.

§ 7.  Matusetoetuse maksmine

  Matusetoetus kantakse matusekorraldaja pangakontole või taotluses märgitud kolmanda isiku/asutuse pangakontole või makstakse erandkorras välja sularahas kolme tööpäeva jooksul matusetoetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

§ 8.  Vaidluste lahendamine

  Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsusele.

§ 9.  Matusetoetuse tagasinõudmine

  Matusetoetust saanud isiku poolt teadlikult valeandmete esitamise tõttu alusetult makstud matusetoetus nõutakse tagasi vallavalitsuse põhjendatud otsuse alusel. Otsusest teavitatakse viie päeva jooksul matusetoetust saanud isikut ning tehakse ettepanek alusetult makstud toetusesumma tagasimaksmiseks. Kui kokkuleppele ei jõuta, on vallavalitsusel õigus täitemenetluse korras teadlikult valeandmeid esitanud isikult talle alusetult makstud matusetoetuse summa tagasi nõuda.

§ 10.  Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 23.03.2016 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” § 12.

§ 11.  Määruse jõustumine

 (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2018.a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees