Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Surju hooldekodu „Videvik” kohamaksumuse kinnitamine

Surju hooldekodu „Videvik” kohamaksumuse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2018, 3

Surju hooldekodu „Videvik” kohamaksumuse kinnitamine

Vastu võetud 24.01.2018 nr 4
jõustumine 01.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja Surju Vallavolikogu 26.02.2015 määruse nr 4 „Surju valla hooldekodu „Videvik“ põhimääruse § 8 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kohamaksumuse kinnitamine

 (1) Kinnitada Surju hooldekodu “Videvik” kohamaksumuseks ühe hoolealuse kohta kuus:
 1) Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas elavatele hoolealustele - 560 eurot;
 2) Eesti Rahvastikuregistri andmetel väljaspool Saarde valda elavatele hoolealustele - 620 eurot.

 (2) Kinnitada Surju hooldekodu “Videvik” uue elukorpuse kohamaksumuseks ühe hoolealuse kohta kuus:
 1) Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas elavatele hoolealustele kahekohalises toas 635 eurot, ühekohalises toas 680 eurot;
 2) Eesti Rahvastikuregistri andmetel väljaspool Saarde valda elavatele hoolealustele kahekohalises toas 700 eurot, ühekohalises toas 750 eurot.

§ 2.  Kohamaksumuse maksmine

 (1) Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas elavad hoolealused tasuvad kohamaksuks vähemalt 95% pensionist.

 (2) Vallas elavad hoolealused, kelle varalisest olukorrast ei piisa kohamaksu täielikuks tasumiseks ja kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised tasuma hoolealuse puudujäävat osa, on õigus taotleda kohamaksu osalist finantseerimist Saarde valla eelarvest.

 (3) Hoolealusele vallaeelarvest finantseeritava summa suuruse otsustab Saarde Vallavalitsus korraldusega.

 (4) Hoolealusele võimaldatakse ajutiselt haiglas (va õendus-hooldusravil) või taastusravil viibitud päevade eest soodustust 50% kohamaksust.

 (5) Kohamaks tasutakse jooksva kuu 15. kuupäevaks.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 26. veebruari 2015 määrus nr 5 "Surju Valla Hooldekodu "Videvik" kohamaksumuse kinnitamine" (RT IV, 15.08.2017, 22).

 (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2018.a.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees