ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2018, 4

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 24.01.2018 nr 3
, rakendatakse alates 01. veebruarist 2018.a.

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5, 6 ja 6¹ ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Saarde vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ainult need kulud, mille kohta esitatakse kuludokumendid.

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud normpinnaga eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Piirmäärad

  Kehtestada piirmäärad alljärgnevas suuruses:
  1) üür kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 18 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojus-, elektrienergia või kütuse maksumus kuni 25 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (puu-, gaasi-, elektri – või muu küttega) kuni 8 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 700 eurot aastas;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 35 eurot kvartalis perekonna kohta;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,50 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 10 eurot iga pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Asjaajamiskord

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad tegelikud eluasemekulud neid tõendavate dokumentide alusel, sh nii tasumisele kuuluvad arved kui maksekviitungid.

  (2) Juhul, kui paragrahvis 2 nimetatud kulusid tõendaval dokumendil kajastuvad kulud, mis jaotuvad tulevastele kuudele, võetakse nimetatud kulud kehtestatud piimäärade ulatuses arvesse esmakordse kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavolikogu 20.05.2015 määrus nr 5 „Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ (RT IV, 18.03.2016, 20);
  2) Surju Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 8 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" (RT IV, 30.03.2016, 39).

  (2) Määrust rakendatakse 01. veebruarist 2018.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json