SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2018, 7

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.01.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse (edaspidi ühiselt nimetatud kui teenus vastavas käändes) korraldamise ja rahastamise tingimused ja kord.

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

2. peatükk Teenuse kirjeldus 

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu (edaspidi teenuseosutaja). Asendushooldusteenuse osutaja peab vastama sotsiaalhoolekande seaduses (edaspidi lühendatult SHS) sätestatud nõuetele.

  (2) Järelhooldusteenuse osutaja on Kadrina Vallavalitsus

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Asenduskoduteenus tagatakse Kadrina valla poolt SHS § 459 lõikes 1 ja 2 nimetatud lastele ja lapse heaolu tagamiseks Kadrina Vallavalitsuse otsusel SHS § 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

  (2) Järelhooldusteenus tagatakse Kadrina valla poolt SHS § 4516 lõikes 1 nimetatud täisealistele isikutele ja isiku toimetuleku tagamiseks Kadrina Vallavalitsuse otsusel SHS § 4516 lõikes 2 nimetatud täisealistele isikutele.

3. peatükk Teenuse osutamine 

§ 6.   Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

  (1) SHS § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab Kadrina Vallavalitsus lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutaja valikut (hoolduspere, perekodu ja asenduskodu) ja põhjendab oma valikut.

  (2) SHS § 459 lõikes 3 nimetatud lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab Kadrina Vallavalitsus lapse abivajadusest ja lapse heaolust lähtuvalt teenuse osutamise vajadust ja sobivust ning suunab lapse teenusele hooldusõigusliku lapsevanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul.

  (3) SHS § 4516 lõikes 1 ja 2 nimetatud täisealise isiku järelhooldusteenusele suunamisel osutab Kadrina vald teenuseid lähtuvalt isiku juhtumiplaanis hinnatud vajadustele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 nimetatud isikute puhul teeb Kadrina vallavalitsus otsuse teenusele suunamise kohta ning kannab isikule teenuse osutamise andmed sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR) SHS § 144 lõike 1 punkt 5 alusel.

  (5) Teenuse saaja ja võimalusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

§ 7.   Teenuse rahastamise

  (1) Asendushooldusteenust SHS § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele rahastatakse Kadrina valla eelarvest ning asenduskoduteenusel oleva lapse sissetulekutest.

  (2) Asendushooldust SHS § 459 lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada Kadrina valla eelarvest ja lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.

  (3) Järelhooldusteenust rahastatakse Kadrina valla eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

  (4) Teenuse saaja isiklike kulude katteks peab Kadrina valla eelarvest iga kuu tegema kulutusi SHS § 4511 lõikes 3 nimetatud ulatuses, mille kohta Kadrina Vallavalitsus peab eraldi arvestust. Nimetatud arvestuse pidamise kohustuse võib Kadrina Vallavalitsus panna ka asendushooldusteenuse osutajale.

  (5) Asendushooldusteenuse osutamisel hooldusperes toetab Kadrina vald hoolduspere vanemat SHS § 4511 lõikes 4 nimetatud ulatuses.

  (6) Kadrina vald võib toetada teenusesaaja vajaduste rahuldamist, mis ületavad igapäevahoolduseks vajalikke kulutusi.

§ 8.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  Asendushooldus- ja järelhooldusteenusele suunamiseks annab Kadrina Vallavalitsus haldusakti, milles sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse saaja ja teenuse osutaja õigused ja kohustused, teenuse eest tasumise tingimused, muud teenuse osutamisega seotud asjaolud.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.01.2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json