SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2018, 8

Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord

Vastu võetud 31.01.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Kadrina valla (edaspidi vald) poolt korraldatavad sotsiaalteenused ning nende osutamise tingimused ja korra.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  2) puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel;
  3) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
  4) rehabilitatsiooniplaan on rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele ning tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused;
  5) hooldusplaan on isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tervislikule seisundile ja kõrvalabi vajadusele ning määratakse kindlaks toimingud isiku toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks;
  6) tegevuskava on valdkonna spetsialisti poolt ja isiku aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument isiku sotsiaalseks rehabiliteerimiseks eesmärgiga parandada isiku toimetulekuvõimet ja resotsialiseerida teda kogukonda.

  (3) Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime
toetamisele ning nende elukvaliteedi säilimisele.

  (4) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning taotluste menetlemise kord laieneb üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või sotsiaalministeeriumi kodulehel või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

  (5) Käesolevast korrast lähtuvalt kehtestab Kadrina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vallavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad.

  (6) Käesoleva korraga vallavalitsusele pandud ülesanded, mis ei sisalda avaliku võimu teostamise elemente, võib vallavalitsus delegeerida muudele sotsiaalteenust osutavatele isikutele või asutustele.

§ 2.   Kadrina valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused

  Kadrina valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused on järgnevad:
  1) koduteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus;
  3) eluruumi tagamine;
  4) väljapool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  5) tugiisikuteenus;
  6) võlanõustamisteenus;
  7) varjupaigateenus;
  8) turvakoduteenus;
  9) isikliku abistaja teenus;
  10) täisealise isiku hooldus;
  11) asendus- ja järelhooldusteenus;
  12) vältimatu sotsiaalabi.

§ 3.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja võimalusel parandades elukvaliteeti.

  (2) Koduteenused on:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine;
  2) abistamine vajadusel toidu valmistamisel ja toidunõude pesemisel;
  3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juurde;
  4) ravimite ostmine, abistamine esmaabi- ja invaabivahendite soetamisel;
  5) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  6) kaugkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
  7) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
  8) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
  9) vajaliku teabe edastamine, isiku ära kuulamine;
  10) pesupesemise teenuse korraldamine;
  11) saunateenuse korraldamine;
  12) muude vajalike tugiteenuste korraldamine;
  13) vajadusel eluruumi (toa ja köögi) esmane koristamine isikule kuuluvate vahenditega üks kord nädalas või selle korraldamine.

  (3) Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele tööealistele isikutele ja lamajatele haigetele, kes vajavad igapäevast täielikku kõrvalabi ja hooldust.

  (4) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada koduteenuse otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 4.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada sotsiaaltransporditeenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Sotsiaaltransporditeenuse eest tasu võtmise kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

  (3) Vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutusele andmise kord reguleeritakse Kadrina Vallavolikogu määrusega.

§ 6.   Väljapool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljapool isiku kodu osutatav üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline püsivalt iseseisvalt toime tulema kodustes tingimustes ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil.

  (2) Üldhoolekandeteenust vajavat isikut, kes ei ole suuteline teenuse saamist ise korraldama ja kellel puuduvad seadusejärgsed ülalpidamiskohustusega isikud, abistab vallavalitsus teenuse saamiseks.

  (3) Üldhooldusteenust ei korralda vallavalitsus, kui teenuse vajaja või tema seadusejärgsed ülalpidamiskohustusega isikud on võimelised hoolekandeasutuses hooldamise korraldama või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele).

  (4) Valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord reguleeritakse Kadrina Vallavolikogu määrusega.

§ 7.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada sotsiaaltransporditeenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, valla hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Tugiisikuteenus määratakse vallavalitsuse korraldusega, lastele rehabilitatsiooniplaani alusel.

§ 8.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (4) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

§ 9.   Varjupaigateenus

  Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

§ 10.   Turvakoduteenus

  Turvakoduteenuse eesmärk on tagada lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja/või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda, ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

§ 11.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

§ 12.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Täisealise isiku hoolduse eesmärk on seada isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, hooldus. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

  (2) Hooldust teostab vallavalitsuse poolt määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

§ 13.   Asendus- ja järelhooldusteenus

  (1) Asendushooldusteenuse eesmärk on pika-või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Järelhooldusteenuse eemärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

  (3) Järelhooldamist osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

§ 14.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 15.   Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsus korraldab võimalusel isikule tema abivajadusest lähtuvalt muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust abivajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

  (2) Omasteta, surnud isiku tuhastamise ja matmise korraldab vallavalitsus.

  (3) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse isiku taotluse alusel ning sotsiaalala töötaja (edaspidi sotsiaaltöötaja) ettepanekul.

  (4) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt määrates selles muuhulgas kindlaks teenuse kirjelduse, üldised juhised ja finantseerimine.

  (5) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse tasu kinnitab teenuse osutaja.

§ 16.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 17.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kelle rahvastikuregistri järgne aadress on Kadrina vald ja kelle tegelik elukoht on Kadrina vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks abi. Sotsiaalteenust võib taotleda ka abi vajava isiku pereliige, lähedane või muu isik.

  (2) Põhjendatud erakorralistel juhtudel osutatakse teenust isikutele, kes ajutiselt viibivad valla territooriumil.

  (3) Sotsiaalteenuste osutamisel järgib vallavalitsus sotsiaalseadustiku üldosa seadusest tulenevat põhimõtet, et abi andmine peab olema korraldatud tervikliku süsteemina, mis põhineb isiku ja tema perekonna omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval teenuste sihitatud andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal kasutamisel.

  (4) Sotsiaalteenuse saamiseks esitab isik kirjaliku taotluse (lisa 1) vallavalitsusele. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjendus.

  (5) Taotlust menetlemisel on sotsiaaltöötajal õigus nõuda täiendavaid dokumente (otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms).

  (6) Vajadusel külastab sotsiaaltöötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi-või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks. Sotsiaaltöötaja võib olukorra hindamisele kaasata ka teisi erialaspetsialiste.

§ 18.   Sotsiaalteenusele suunamine

  (1) Sotsiaaltöötaja selgitab välja teenuse saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Teenuse võimaldamisel isikule võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet, vajaduspõhise teenuse vajadust konkreetsele isikule ning teisi isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

  (4) Teenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsustamisel võib sotsiaaltöötaja kaasata oma töösse teisi erialaspetsialiste või küsida neilt eksperthinnanguid ja arvamusi, samuti võib teenuse vajaduse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutaja.

  (5) Vältimatut abi vajavale isikule toimub teenuse osutamine kokkuleppel isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.

  (6) Sotsiaalteenuse võimaldamisest keeldumine peab olema põhjendatud ning see otsus tehakse isikule, kellele teenust taotleti, teatavaks.

§ 19.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  (1) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada vallavalitsus või valla hallatav asutus, eraõiguslik isik. Teistest omavalitsusüksustest pärit isikute korral teavitab Kadrina Vallavalitsus abivajava isiku elukohajärgset kohalikku omavalitsust.

  (2) Juhul, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult valla eelarvest, on teenuse osutamise aluseks haldusakt.

  (3) Haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

  (4) Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib sotsiaaltöötaja ettepanekul osutada isikule talle hädavajalikku sotsiaalteenust ilma haldusaktita.

§ 20.   Sotsiaalteenuste finantseerimine, sotsiaalteenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

  (2) Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse kehtestab vallavalitsus.

  (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (4) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat vara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

§ 21.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgivad ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendavad vallavalitsuse sotsiaaltöötajad, kaasates vajaduse korral vastava teenuse ala asjatundjaid.

  (2) Tõsiste puuduste korral osutatavate teenuste kvaliteedis võib vallavalitsus lõpetada teenuse tellimise sellelt sotsiaalteenuse osutajalt.

§ 22.   Lõppsätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 30.03.2016. a määrus „Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus Kadrina valla eelarvest sotsiaalteenuse taotlemiseks

/otsingu_soovitused.json