Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kadrina valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2018, 10

Kadrina valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 31.01.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71¹ lõike 1 alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja pidamise eesmärk

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Kadrina valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise põhimõtted.

  (2) Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgid on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
  3) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;
  4) Kadrina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.   Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Kadrina vald.

  (2) Registri asutaja on Kadrina Vallavolikogu.

§ 3.   Registri pidamine

  (1) Register on piiratud kasutusega register, seda peetakse infotehnoloogilise andmebaasina.

  (2) Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja/või riigi registrite baasil.

§ 4.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kadrina Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  4) annab vastutava töötleja registripidajale kohustuslikke juhiseid;
  5) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.   Registripidaja

  (1) Registripidaja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud töötaja (edaspidi registripidaja).

  (2) Registripidaja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

  (3) Registripidaja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

§ 6.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse ametnikele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registripidajale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp (füüsiline isik või juriidiline isik);
  2) jäätmevaldaja nimi, isikukood või registrikood;
  3) jäätmevaldaja elukoha või asukoha aadress;
  4) telefon, e-posti aadress;
  5) seos jäätmetekkekohaga (omanik või valduse muu õiguslik alus).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) aadress, piirkond, asustusüksus, katastritunnus;
  2) jäätmetekkekoha tüüp;
  3) korterite arv;
  4) liitumise staatus;
  5) ajutine vabastus;
  6) vabastuse ajavahemik ja vabastuse aluseks oleva otsuse kuupäev ja number;
  7) otsuse link, fail(id);
  8) unikaalne tunnus (EVALDI-i ID);
  9) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit);
  10) muutmise kuupäev.

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) lepingu andmed;
  2) vedu;
  3) lepingupoolte nimed ja kontaktanded;
  4) viimane andmete muutmise kuupäev;
  5) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

  (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
  1) teenindusperiood;
  2) konteineri tüüp;
  3) jäätmeliik;
  4) teenindussagedus päevades;
  5) omandistaatus;
  6) maht liitrites;
  7) arv.

  (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) majanumber;
  4) täpsustav aadress;
  5) postiindeks;
  6) asustusüksus.

  (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on võimalik märkida kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 8.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedajad esitavad 1 kord kvartalis vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile jäätmevaldajate kaupa andmed jäätmevaldaja poolt prügilasse üle antud jäätmekoguste kohta.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 9.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) registripidaja poolt jäätmevaldaja esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel registripidaja poolt vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registripidaja, kes informeerib vajadusel muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 10.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registripidaja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 11.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turvaklass on K1T1S1 ja turbeaste (L).

  (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (3) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (4) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse 7 aastat. Seejärel isikuandmed hävitatakse kustutamise teel.

§ 12.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Kadrina Vallavolikogu.

  (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Kadrina Vallavolikogu 28.03.2007 määrus nr 43 „Kadrina valla jäätmevaldajate registri asutamise ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json