Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2018, 19

Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 14.09.2010 nr 21
RT IV, 31.12.2013, 82
jõustumine 17.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2018RT IV, 06.02.2018, 1209.02.2018

Määrus kehtestatakse "Viimsi valla põhimääruse“ § 32 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Maa- ja planeerimiskomisjon (edaspidi "komisjon") on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi "vallavolikogu") moodustatud alaline komisjon, mille ülesandeks on Viimsi valla maa ja planeerimise valdkonnas küsimuste analüüs ja ettepanekute tegemine vallavolikogule ja Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi "vallavalitsus"), vajadusel vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine.

 (2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi seadusandlusest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Komisjoni tegevus lõpeb vallavolikogu otsusega või komisjoni liikmete volituste lõppemisel.

§ 2.  Komisjoni moodustamine

 (1) Komisjoni moodustab otsusega vallavolikogu vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.

 (2) Komisjoni esimehe ja vajadusel aseesimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitab komisjoni esimehe ettepanekul vallavolikogu.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesandeks on maa omandi, kasutamise, maksustamise, hindamise ja planeerimise valdkondades:
 1) selgitada välja Viimsi valla lahendamist vajavad probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
 2) vaadata läbi üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise taotlused ning esitada omapoolsed ettepanekud.
 3) töötada välja tegevuskavad;
 4) anda arvamusi ja esitada ettepanekuid komisjonile läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
 5) kontrollida vallavolikogu määruste ja otsuste täitmist;
 6) teha ettepanekuid vallavolikogu istungitel arutlusele tulevate põhiküsimuste loetelu kohta.
 7) anda seisukoht maatulundusmaa ja kaitsealuse maa sihtotstarbe muutmist puudutavatele üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamise taotlustele ning planeeringutele enne nende vastuvõtmist;
 8) jälgida valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" rakendamist;
 9) teha ettepanekuid arengukavasse;
 10) teha ettepanekuid valla üldplaneeringusse;
 11) teha ettepanekuid vallavolikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu ja sisu kohta;
 12) anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile saadetud kirjade kohta;
 13) nõustada vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisametit planeerimisega seotud küsimustes.
[RT IV, 06.02.2018, 12 - jõust. 09.02.2018]

§ 4.  Komisjoni õigused ja kohustused

 (1) Komisjonil on õigus:
 1) nõuda tutvumiseks vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid;
 2) nõuda vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja tutvumiseks dokumente, v.a neid, mis on seadusega keelatud;
 3) läbi vaadata ja vallavolikogule ette valmistada komisjoni töövaldkonda käsitlevad materjalid;
 4) teha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega sõltuvalt probleemi sisust;
 5) esindada vallavolikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes vallavolikogu antud volituste piires;
 6) esitada arupärimisi vallavalitsuse liikmetele;
 7) teha ettepanekuid vallavalitsuse ja keskkonna- ja planeerimisameti eelarve koostamise ja projekti kohta;
[RT IV, 06.02.2018, 12 - jõust. 09.02.2018]
 8) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
 9) taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavolikogu kehtestatud korras.

 (2) Komisjon esimees annab vallavolikogule aru tehtud tööst vähemalt üks kord aastas, esitades aruande ka kirjalikult;

 (3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda;

 (4) Komisjoni liige võidakse arvata komisjoni koosseisust välja kui ta ei ole osalenud komisjoni koosolekul kolmel järjestikusel korral.

§ 5.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Ettepanekud ja seisukohad võetakse vastu poolhäälteenamusega.

 (2) Komisjoni korraline koosolek toimub vajadusel igakuiselt enne vallavolikogu istungit.

 (3) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), vallavolikogu üksikliikmed, vallavolikogu esimees, vallavalitsus ning vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisamet. Materjalid, mis lähevad arutusele komisjoni koosolekul, peavad olema laekunud komisjoni esimehele vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne koosoleku toimumist e-posti teel.
[RT IV, 06.02.2018, 12 - jõust. 09.02.2018]

 (4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kes koostab töökava ja koosolekute päevakorra kava, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesanded ja juhatab komisjoni koosolekut.

 (5) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast informeerib vallavolikogu kantselei komisjoni liikmeid vähemalt 4 (neli) tööpäeva enne koosoleku algust. Vallavolikogu kantselei komplekteerib ja saadab materjalid e-posti teel.

 (6) Kõigi komisjoni liikmete nõusolekul võib täiendavaid küsimusi päevakorda võtta enne koosoleku algust.

 (7) Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees.

 (8) Küsimuste arutelu lõpetatakse ettepaneku või seisukoha vastuvõtmisega. Ettepaneku või seisukoha poolt peavad olema üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

 (9) Komisjon valib enne koosoleku algust oma liikmete seast protokollija. Protokollimisel on lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ja vastuvõetud ettepanekud ning seisukohad, hääletustulemused ja komisjoni liikmete eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla koosolekut juhatav komisjoni esimees või aseesimees ja protokollija. Digitaalse salvestise ja protokolli edastab komisjoni esimees vallavolikogu kantseleile hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

 (10) Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis komisjonile eraldatud kaustas.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.

/otsingu_soovitused.json