HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2022, 5

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 28.12.2017 nr 9
RT IV, 11.01.2018, 10
jõustumine 14.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2019RT IV, 06.02.2019, 209.02.2019
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1627.03.2021
24.03.2022RT IV, 01.04.2022, 1104.04.2022, rakendatakse alates 1.05.2022
29.09.2022RT IV, 07.10.2022, 101.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kord rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas elavate ja õppivate 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamiseks riiklikult Jõgeva vallale eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetusest ning Jõgeva valla eelarvest.
[RT IV, 01.04.2022, 11 - jõust. 04.04.2022, rakendatakse alates 1.05.2022]

  (2) Toetuse eesmärgiks on süsteemne ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).

§ 2.   Põhimõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas koolis;
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]
  2) huvitegevus on süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal;
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]
  3) huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenuse pakkujad) on kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud, kes võimaldavad Jõgeva valla lastel ja noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega;
  4) õppurid on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas elavad ja õppivad 7–19aastased lapsed ja noored, kes osalevad huvitegevuses ja huvihariduses.
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:
  1) teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude, vahendite, transpordikulude, võistlustel osalemise ja laagrite korraldamise kulude katmiseks;
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]
  2) õppuri toetus, mida makstakse huvitegevuses ja huvihariduses osaleja õppetasu kulude katmiseks;
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]
  3) transporditoetus, mida makstakse huvitegevuses või huvihariduses osaleja transpordikulude katmiseks.
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused

  (1) Teenuse pakkuja toetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Jõgeva valla territooriumil Jõgeva valla õppuritele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas valla arengukavaga ja huvihariduse ning huvitegevuse kavaga.

  (11) Juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta vastavat huviharidust või õppuri elukohale on lähemal teise omavalitsuse huvikool, võib erandkorras väljaspool Jõgeva valda huviharidust omandavate õppurite eest teenuse pakkujaid toetada vastavalt Jõgeva valla õppurite arvule ja konkreetse huvikooli arvestuslikele kuludele.
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]

  (2) Teenuse pakkujal ei tohi olla riiklike ja kohalike maksude võlgnevusi või võlgnevusi Jõgeva valla ees ning ta peab olema esitanud nõuetekohaselt Jõgeva vallalt (2017. aastal enne ühinemist Jõgeva linnalt, Jõgeva, Torma ja Palamuse vallalt) varem saadud toetuste aruanded.

  (3) Õppuri toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või enam alla 19-aastast last.

  (4) Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

  (5) Õppuri toetust ja transporditoetust makstakse õppuri osalemiseks ühes huviringis või huvialal.

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

  (1) Teenuse pakkuja toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus esitatakse selleks ettenähtud vormil Jõgeva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 1. märtsiks (jaanuari–augusti eest) ja 1. oktoobriks (septembri–detsembri eest).
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]

  (2) Õppuri toetust ja transporditoetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus esitatakse selleks ettenähtud vormil vallavalitsusele 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks (septembri–detsembri eest). Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvitegevuses ning õppuri omapoolse osalustasu maksmist.
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]

§ 6.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste määrad

  (1) Teenuse pakkuja toetuse määramisel arvestatakse pakutava huviala vajadust, valla palgataset, põhjendatud transpordi- ja muid kulusid, valla pakutavaid teisi toetusi ning vallale eraldatud riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ja Jõgeva valla eelarvest eraldatud raha suurust.
[RT IV, 01.04.2022, 11 - jõust. 04.04.2022, rakendatakse alates 1.05.2022]

  (2) Kui pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja, tasutakse pere kõigi õppurite ühe huviala või huviringi õppetasu täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 30 eurot ühe õppuri kohta kuus.

  (3) Kui peres on 2 või enam alla 19-aastast last, siis kaetakse 7–19-aastase õppuri ühe huviala või huviringi õppetasu kulud kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 30 eurot ühe õppuri kohta kuus.

  (4) Transporditoetust makstakse osalemiseks huvihariduses või -tegevuses kuni kaks korda nädalas arvestuslikult 0,1 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kuus ühe õppuri kohta.
[RT IV, 07.10.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 7.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määramine

  (1) Toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse vastava valdkonna teenistuja.
[RT IV, 24.03.2021, 16 - jõust. 27.03.2021]

  (2) Korra tingimustele vastava taotluse puhul otsustab õppuri ja transporditoetuse maksmise vastava valdkonna teenistuja. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel maksta toetust muudel juhtudel tingimusel, et toetus vastab toetuse maksmise eesmärgile. Sellisel juhul määratakse toetus vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 24.03.2021, 16 - jõust. 27.03.2021]

  (3) Teenuse pakkuja taotluste läbivaatamiseks moodustab vallavalitsus huvihariduse ja huvitegevuse komisjoni, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramiseks.Teenuse pakkujale määratakse toetus vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 07.10.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Õppuri toetus ja transporditoetus kantakse taotluses määratud kontole. Kui on alust arvata, et toetuse saaja ei tasu saadud toetusest huvitegevuses osalemise tasu, võib õppuri toetuse maksta otse teenuse pakkujale.

  (5) Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva alates käesoleva korra § 5 määratud tähtaegadest.
[RT IV, 06.02.2019, 2 - jõust. 09.02.2019]

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Määruse nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest, kui:
[RT IV, 01.04.2022, 11 - jõust. 04.04.2022, rakendatakse alates 1.05.2022]
  1) toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise aruandeid, nõutud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) toetust ei kasutatud sihipäraselt;
  3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) teenuse pakkuja on oma tegevuse lõpetanud;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Teenuse pakkuja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande 1. septembriks jaanuari–augusti toetuse eest ja 1. jaanuariks septembri–detsembri toetuse eest.
[RT IV, 01.04.2022, 11 - jõust. 04.04.2022, rakendatakse alates 1.05.2022]

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) 2017. aastal Torma ja Palamuse valla poolt huvihariduse ja huvitegevuse toetust saanud õppurite toetamine jätkub 2017. aastal kehtinud tingimustel 30. juunini 2018. a.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json