SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2019, 35

Koduteenuste osutamise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 1
RT IV, 03.02.2018, 125
jõustumine 06.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2019RT IV, 06.02.2019, 2309.02.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 17 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimused ja korra Luunja vallas.

  (2) Koduteenus (edaspidi teenus) on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.

  (3) Käesoleva määrusega kehtestatud koduteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse üldjuhul Luunja valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 2.   Teenuse saajad

  (1) Teenust saavad taotleda pensioniealised, puudega isikud ja terviserikke või operatsioonijärgsel perioodil ajutist koduteenust vajavad üksikud tööealised isikud kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Luunja vald ja kelle tegelik elukoht on Luunja vald ning kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad,
  2) kelle seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik või ei ole materiaalsed võimalused piisavad hooldust vajava isiku iseseisvaks toimetulekuks vajaliku hoolduse kindlustamiseks.[

  (2) Teenust ei osutata isikutele, kelle igapäevane elu harjumuspärases keskkonnas on rahuldavalt korraldatud ja täiendavat tugiteenust ei vaja.

  (3) Isikud, kellel on olemas seadusjärgsed ülalpidajad saavad sõlmida vallaga lepingu, kus isikud tasuvad teenuse osutamise eest ise, vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

§ 3.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust osutab sotsiaalhooldustöötaja Luunja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja koduteenust vajava isiku (edaspidi isik) või tema esindaja vahel sõlmitud lepingu (edaspidi leping) alusel.

  (2) Sotsiaalhooldustöötaja lähtub teenuste osutamisel käesolevast korrast, hoolduskavast oma töölepingust ja tööülesannete kirjeldusest ning lepingust.

§ 4.   Teenuste loetelu

  Luunja vallas pakutavad koduteenused on:
  1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast isikule kuuluvate vahenditega,
  2) elektri-, gaasi- ja veenäitude teatamine,
  3) kommunaal- ja muude maksete tasumine isikule kuuluvate vahenditega,
  4) asjaajamine ametiasutustes,
  5) kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel),
  6) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel),
  7) olmejäätmete väljaviimine,
  8) esmavajalike eluruumide koristamine kuni kaks korda kuus,
  9) isikliku hügieeni toimingutes abistamine,
  10) sotsiaalalase transportteenuse osutamine või korraldamine haiglasse, arsti vastuvõtule ja muude elutähtsate toimingute tegemiseks.
[RT IV, 06.02.2019, 23 - jõust. 09.02.2019]

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab isik, tema lähedane, naaber või asjast huvitatud isik vallavalitsusele avalduse (lisa 1), milles on põhjendatud teenuste taotlemise vajadust.

  (2) Teenuse määramise vajaduse, sageduse ja mahu teeb kindlaks sotsiaalnõunik koostöös sotsiaalhooldustöötajaga kodukülastuse käigus, hinnates teenuse taotleja toimetulekuvõimet, kasutades selleks hindamisinstrumenti (lisa 2), kuulates ära isiku, tema ülalpidajate ja lähedaste tahte ning arvamuse.

§ 6.   Teenuse määramine

  (1) Hinnangu teenuse määramise või mittemääramise kohta annab sotsiaalnõunik kahe nädala jooksul avalduse laekumisest arvates. Sotsiaalnõunikul on õigus vajadusel isikult nõuda täiendavaid dokumente, kaasata abivajaja olukorra selgitamiseks spetsialiste, teha koostööd abivajaja perearstiga. Vajadusel arutatakse teenuse määramise vajadust sotsiaalkomisjonis.

  (2) Juhul kui teenuse osutamata jätmine põhjustab isiku elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse teenust koheselt ning teenuse osutamise leping sõlmitakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

§ 7.   Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

  (1) Koduteenuse osutamine toimub vallavalitsuse ja koduteenust vajava isiku või tema esindaja vahel kirjalikult sõlmitud lepingu (lisa 3) alusel.

  (2) Lepingus sätestatakse osutatavate teenuste loetelu, maht ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

  (3) Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks.

  (4) Lepingut võib muuta, täiendada, pikendada või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Lepingu täiendused ja muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjaga.

  (5) Teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitud leping lõpetatakse:
  1) teenuse osutamise vajaduse lõppemisel või isiku soovil,
  2) isiku paigutamise hoolekandeasutusse ööpäevaringsele hooldamisele,
  3) isikuga kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistri andmetel Luunja vald, kuid kelle tegeliku elukoha andmed on pärast lepingu sõlmimist muutunud ning kelle tegelik elukoht on teises omavalitsuses.
  4) isiku tervisliku seisundi tõttu, mis teeb võimatuks teenuse osutamise.

  (6) Leping lõpeb tähtaja möödumisel või isiku surma korral.

  (7) Lepingu lõpetamisest teavitab vallavalitsus isikut või tema seaduslikku esindajat kirjalikult 5 tööpäeva ette.

  (8) Lepingu lisadeks on teenuse osutamise avaldus ja hoolduskava (lisa 4).

  (9) Leping koos lisadega annab täieliku ülevaate osutatavate teenuste loetelu, koha, aja ning koduteenuste mahu kohta.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet teenuste nõuetekohase osutamise üle teostab sotsiaalnõunik.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
 

Lisa 1 Avaldus koduteenuste taotlemiseks

Lisa 2 Hindamisinstrument koduteenuste määramiseks

Lisa 3 Leping koduteenusete osutamiseks

Lisa 4 Hoolduskava kodusteenuste osutamiseks

/otsingu_soovitused.json