Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2022, 13

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 31.01.2019 nr 2
RT IV, 06.02.2019, 47
jõustumine 09.02.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.05.2019RT IV, 24.05.2019, 1627.05.2019
28.01.2022RT IV, 05.02.2022, 508.02.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Põlva valla eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (2) Kaasates Põlva valla kogukonna liikmed valla eelarve koostamisse (edaspidi kaasav eelarve), antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus kaasa rääkida vallaeelarve koostamisel valla eelarves selleks määratud summa osas, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (3) Kaasava eelarve menetlust korraldab Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Määrusega reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab vallavalitsus.

§ 2.   Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve osa suurus määratakse Põlva valla eelarvega.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Objekt peab asuma Põlva vallas, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (2) Kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

  (3) Kaasava eelarve maht jaotatakse rahvaküsitlusel (edaspidi küsitlus) enim hääli saanud ettepaneku(te) vahel.
[RT IV, 24.05.2019, 16 - jõust. 27.05.2019]

§ 4.   Kaasava eelarve koostamise avalikkus

  Vallavalitsus tagab avalikkuse õigeaegse teavitamise eelarve kaasava koostamise eesmärkidest, ettepanekute esitamise võimalustest, hääletamisele minevatest ettepanekutest, hääletamise tulemustest ja elluviidavatest ettepanekutest. Teave avalikustatakse Põlva valla veebilehel ja Põlva Vallavalitsuse infolehes Põlva Teataja.

§ 5.   Ettepanekute esitamine

  (1) Kaasava eelarve elluviimiseks võib ettepaneku esitada iga füüsiline või juriidiline isik.

  (2) Ettepanek esitatakse vallavalitsusele 10.–25. jaanuarini kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [email protected] või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva. 2019. aastal esitatakse ettepanek vallavalitsusele 1.–15. aprillini.

  (3) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
  2) nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

  (4) Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest on vähemalt 5000 eurot.

§ 6.   Ettepanekute hindamine

  (1) Ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud vähemalt 5-liikmeline hindamiskomisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava eriala spetsialist(id), volikogu kogukonnakomisjoni, planeeringukomisjoni, majanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni esindaja.
[RT IV, 05.02.2022, 5 - jõust. 08.02.2022]

  (2) Ettepanekuid analüüsitakse ja hinnatakse järgnevate kriteeriumite alusel:
  1) teostatavus;
  2) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
  3) mõju valla avalikule ruumile;
  4) mõju kogukonna ühistegevusele.

  (3) Komisjon võib jätta hindamata ettepaneku, mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele või ei ole teostatav muudel asjaoludel.

  (4) Komisjon jätab hindamata ettepaneku, mis on vastuolus hea tavaga või õigusaktidega või kaasava eelarve eesmärgiga või ei ole objektiivsetel põhjustel teostatav.

  (5) Ettepaneku esitaja nõusolekul on komisjonil õigus sarnased ettepanekud liita ja täiendada.

  (6) Ettepanekute hindamise tulemusel selguvad ettepanekud, mille elluviimise kohta küsitakse elanike arvamust küsitluse teel.

  (7) Komisjonil on õigus teha valik küsitluses osalevatest ettepanekutest. Komisjoni otsus peab olema põhjendatud.

  (8) Vallavalitsus võib korraldada enne küsitluse läbiviimist avaliku koosoleku, kus ettepaneku esitajal on võimalus oma ettepanekut tutvustada.

§ 7.   Elanike arvamuse väljaselgitamine

  (1) Küsitlusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on küsitluse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põlva vald (edaspidi elanik). Küsitlusel ei saa osaleda isikud, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.

  (2) Iga küsitluses osalev elanik saab hääletada kuni kahe ettepaneku poolt.

  (3) Küsitluse periood on vähemalt seitse päeva.

  (4) Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee. Küsitlusest osavõtja identifitseerib ennast infosüsteemis isikutunnistuse või mobiil-IDga.

  (5) Elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust saavad hääletada vallavalitsuses.

  (6) Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne küsitluse lõppu ei avalikustata.

  (7) Küsitluse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse tulemus liisu heitmisega.

  (8) Küsitluse tulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 8.   Ettepaneku elluviimine

  (1) Ettepaneku elluviimist korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

  (2) Ellu viiakse üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku hinnangulisest maksumusest jäävad kaasava eelarve summa piiridesse ja on teostatavad kahe eelarveaasta jooksul.
[RT IV, 24.05.2019, 16 - jõust. 27.05.2019]

  (3) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku elluviimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku elluviimist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, viiakse ellu nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

  (4) Kui paremusjärjestuses järgmisena ellu viidava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku hinnanguline maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest viiakse ellu nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json