Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Põltsamaa valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2019, 52

Põltsamaa valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 31.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põltsamaa valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põltsamaa valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja Põltsamaa Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku loomuga.

  (4) Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest ja Põltsamaa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Noortevolikogu eesmärgid on:
  1) valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning nõuande- ja otsustusprotsessides osalemine;
  2) valla noorsootöö korralduslikes küsimustes kaasa rääkimine ja noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse;
  3) õpilaste õpitingimuste ja hariduse kvaliteedi küsimustes kaasa rääkimine;
  4) noorte julgustamine kodanikualgatuslikule ja vabatahtlikule tegevusele;
  5) noorte vaba aja sisustamisele kaasa aitamine;
  6) koostöö korraldamine teiste noortevolikogude ja -ühendustega ning ettevõtjatega maakondlikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil.

  (2) Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu:
  1) loob kontakti valla noortega ja kaasab neid oma tegevusse;
  2) selgitab välja valla noorte seisukohad ning arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  3) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste noortevolikogudega ning erinevate organisatsioonide, seltside ja üksikisikutega;
  4) organiseerib sündmusi noorte kaasamiseks ja nende elu mitmekesistamiseks, sh korraldab liikmetele koolitusi;
  5) levitab noori puudutavat informatsiooni läbi kooli, noortekeskuse, noorteorganisatsioonide ja huvigruppe esindavate noorte;
  6) esindab valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel ning osaluskogudes.

§ 3.   Noortevolikogu valimise kord

  (1) Kandideerimisõigus on noortel vanuses 13–26 aastat, kelle registreeritud elukoht on Põltsamaa vallas või kes õpivad Põltsamaa valla territooriumil asuvates haridusasutustes.

  (2) 7-15-liikmeline noortevolikogu valitakse korralistel valimistel kaheks aastaks. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (3) Noortevolikogu liikmete valimise korraldab valla ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond, kes kutsub kokku valimiskomisjoni.

  (4) Valimiskomisjon on 3- kuni 5-liikmeline. Komisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe, kelle ülesandeks on komisjoni tegevuse korraldamine. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerijad.

  (5) Valimiskomisjon:
  1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
  2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  3) valmistab ette valimissedelid;
  4) korraldab noortevolikogu valimised, määrab kandideerimise ja valimiste aja, kandideerimisviisid ning valimisjaoskondade asukohad.
  5) teeb kindlaks hääletamis- ja valimistulemused;
  6) lahendab laekunud kaebused ja protestid;
  7) võib oma täpsema töökorralduse kehtestada valimiskomisjoni töökorraga.

  (6) Noortevolikogu valimised toimuvad õppeaasta esimesel poolaastal, välja arvatud esimese koosseisu valimised.

  (7) Valimisõigus on 13–26-aastastel noortel, kelle registreeritud elukoht on Põltsamaa vallas või kes õpivad Põltsamaa valla territooriumil asuvates haridusasutustes.

  (8) Teave valimiste toimumisaja kohta, valimisjaoskonna asukoht (-kohad) ja kontaktandmed avaldatakse 30 päeva enne valimisi Põltsamaa valla veebilehel, noortevolikogu sotsiaalmeedia kontol ja noortekas.ee lehel.

  (9) Noortevolikogu liikme kandidaat esitab nõuetekohasel vormil kandideerimisavalduse ja ankeedi valimiskomisjonile registreerimiseks. Iga kandidaat saab numbri vastavalt kandideerimisavalduse esitamise järjekorrale.

  (10) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel ja noortekas.ee lehel vähemalt 2 nädalat enne valimisi ja valimispäeval valimiste toimumise kohas.

  (11) Noortevolikogu volitused kehtivad kuni uue noortevolikogu valimistulemuste selgumiseni.

  (12) Noortevolikogu koosseis avaldatakse pärast kinnitamist Põltsamaa valla veebilehel ja noortekas.ee veebilehel.

§ 4.   Hääletamiskord

  (1) Noortevolikogu valimised toimuvad salajase hääletamise teel sedelhääletusena valimisjaoskondades ja/või elektrooniliselt.

  (2) Sedelhääletuse korral väljastab valimiskomisjon noortele hääletussedelid.

  (3) Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

  (4) Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada valimiskomisjonilt uus sedel. Valija peab rikutud või kasutamata hääletamissedeli valimiskomisjonile tagastama.

  (5) Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb sedeli hääletuskasti.

  (6) Valimissedel loetakse kehtetuks, kui sedelile on kirjutatud rohkem kui ühe kandidaadi number või number on mitteloetav.

  (7) Elektroonilise valimise korra kehtestab valimiskomisjon.

§ 5.   Hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine

  (1) Valimiskomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist. Avamise juures peab olema üle poole valimiskomisjoni koosseisust.

  (2) Enne hääletamiskastide avamist peab valimiskomisjon üle lugema ja kustutama kõik valijatele välja andmata jäänud, samuti valijate tagastatud rikutud hääletamissedelid. Hääletamissedelid kustutatakse sedeli nurga äralõikamisega.

  (3) Valimiskomisjon teeb hääletamiskastides olnud sedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ja kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need oma protokolli.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:
  1) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  2) millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri noortevolikogu valimistel;
  3) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud;
  4) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

  (5) Pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist pakitakse kehtivad sedelid kandidaatide kaupa, eraldi pakkidesse pannakse kehtetud sedelid, valijatele välja andmata jäänud sedelid ja valijate tagastatud rikutud sedelid. Pakile märgitakse, millised sedelid ja kui palju neid pakis on.

  (6) Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid, kui kandidaate on rohkem kui 15 või kõik hääli saanud kandidaadid kui kandidaate on vähem kui 15.

  (7) Valimistulemused avaldatakse hiljemalt viiendal päeval pärast valimisi noortevolikogu sotsiaalmeedia kontol, Põltsamaa valla veebilehel ja noortekas.ee veebilehel.

  (8) Elektroonilise valimise hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kehtestab valimiskomisjon elektroonilise valimise korras.

§ 6.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, sh elektrooniline ja Skype'i koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovivad 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (2) Uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku valimiskomisjon. Esimesel noortevolikogu koosolekul viib valimiskomisjon läbi esimehe valimise ning esimehe valimise järel annab koosoleku juhtimise üle esimehele.

  (3) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (4) Noortevolikogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Teade koosoleku toimumise aja ja koha kohta avaldatakse Põltsamaa valla veebilehel, noortevolikogu sotsiaalmeedia kontol ja noortekas.ee lehel.

  (5) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

  (6) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse, protokollid säilitatakse ning avalikustatakse Põltsamaa valla veebilehel.

  (7) Noortevolikogu võib üksikküsimuste lahendamiseks moodustada töörühmi, kus osaleb noori ka väljastpoolt noortevolikogu. Otsuses sätestatakse töörühma moodustamise eesmärk ja ülesanne.

  (8) Noortevolikogu võib kehtestada täpsema töökorra.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus. Noortevolikogu tegevust juhib esimees, tema äraolekul määratud aseesimees.

  (2) Noortevolikogu liikmed valivad endi hulgast esimesel koosolekul pärast valimisi esimehe ja kaks aseesimeest salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega ning sellega moodustavad 3-liikmelise juhatuse.

  (3) Juhatuse töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kaks kolmandikku liikmetest. Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega. Juhatuse koosoleku läbiviimise kohta koostatakse protokoll.

  (4) Noortevolikogu juhatus:
  1) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) kirjutab alla noortevolikogu poolt vastu võetud otsustele ja teistele noortevolikogu dokumentidele;
  3) korraldab noortevolikogu asjaajamist;
  4) täidab teisi põhimääruse ja noortevolikogu kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid;
  5) esitab kord aastas ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule.

  (5) Noortevolikogu esimees:
  1) juhib koosolekuid;
  2) koordineerib noortevolikogu tööd;
  3) kannab ette noortevolikogu otsused ja eelnõud vallavolikogus, kui noortevolikogu ei ole otsustanud teisiti.

  (6) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe ametist ennetähtaegselt vabastada, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (7) Esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel korraldab noortevolikogu uued esimehe või aseesimehe valimised, kelle volitused kestavad kuni noortevolikogu järgmise koosseisu valimisteni.

§ 8.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) tutvuda vallavolikogu eelnõudega, mis sisaldavad noortega seotud küsimusi ja valdkondi;
  3) esitada ettepanekuid vallavolikogu vastavale komisjonile menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute arutelul;
  4) kasutada valla ametiasutuse ruume koosolekute pidamiseks;
  5) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  6) algatada noorteprojekte;
  7) läbi viia noori puudutavaid uuringuid ja küsitlusi ning esitada sellekohased analüüsid vallavolikogule tutvumiseks ja seisukoha võtmiseks;
  8) kaasata oma tegevusse eksperte;
  9) valida oma liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes;
  10) taotleda oma tegevuseks valla eelarvest rahalist toetust vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Noortevolikogu on kohustatud:
  1) arvestama valla noorte huvisid, vajadusi ja ettepanekuid;
  2) toetama ja kaasa aitama valla noorsootöö arendamisele;
  3) tegema koostööd õpilasesinduste, noortekeskuse ja teiste noorteorganisatsioonidega;
  4) olema informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) andma informatsiooni oma tegevusest vallavolikogule kord aastas;
  6) kinni pidama käesolevast põhimäärusest ja kasutama talle eraldatud vahendeid ja tegevustoetust sihipäraselt.

§ 9.   Liikmeskond

  (1) Noortevolikogu liikmeks võib olla iga 13- kuni 26-aastane füüsiline isik, kes elab või õpib Põltsamaa vallas ja kes on valmis aktiivselt kaasa lööma noortevolikogu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhimääruse nõudeid.

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

  (3) Noortevolikogul võivad olla toetajaliikmed, kellel puudub noortevolikogu koosolekul hääleõigus, kuid kes võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses.

  (4) Toetajaliikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ja kinnitab noortevolikogu juhatus.

  (5) Kõigil noortevolikogu liikmetel on võrdsed õigused ja kohustused.

  (6) Noortevolikogu liikmeskonna moodustavad üldkogu poolt valitud noortevolikogu liikmed.

  (7) Toetajaliikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ja kinnitab noortevolikogu juhatus.

  (8) Toetajaliikmed registreerib noortevolikogu juhatus.

§ 10.   Liikmete õigused ja kohustused

  (1) Liikmetel on õigus:
  1) saada igakülgset teavet noortevolikogu juhatuse tegevuse kohta;
  2) osaleda kõigil noortevolikogu üritustel ja läbiviidavates projektides;
  3) osaleda hääleõiguslikuna noortevolikogu koosolekutel, v.a. toetajaliikmed;
  4) moodustada erinevaid töögruppe;
  5) konsulteerida vallavalituse teenistujatega, saada koolitust;
  6) umbusaldada noortevolikogu ametisse valitud inimesi, kui nad ei täida oma kohustusi korrektselt;
  7) astuda noortevolikogust välja avalduse alusel.

  (2) Liikmed on kohustatud:
  1) aitama kaasa noortevolikogu eesmärkide saavutamisele;
  2) täitma põhimäärust, noortevolikogu ja juhatuse otsuseid;
  3) osalema noortevolikogu koosolekutel (v.a etteteatamisel ja mõjuvatel põhjustel);
  4) kasutama heaperemehelikult ning säästvalt noortevolikogu või noortevolikogule kasutamiseks antud vara;
  5) täitma talle delegeeritud ülesandeid;
  6) vajadusel esindama noortevolikogu ja oma esindamisest juhatusele aru andma;
  7) arendama noortevolikogu tegevust;
  8) noortevolikogust välja astumiseks esitama noortevolikogu juhatusele kirjaliku avalduse koos põhjendusega.

  (3) Noortevolikogu liikmetel on kohustus järgida ja olla valla noortele eeskujuks oma tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega.

§ 11.   Noortevolikogu liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata koosseisu häälteenamuse otsusega, kui:
  1) liige rikub põhimääruse nõudeid;
  2) liige ei täida temale antud ülesandeid või liige kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet.

  (2) Liige arvatakse välja noortevolikogust juhatuse otsusega:
  1) kui liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  2) kui liige ületab lubatud vanusepiiri;
  3) isikliku avalduse alusel.

  (3) Noortevolikogus vabanenud liikme kohale määrab juhatus uue liikme noortevolikogu valimistel enim hääli saanud toetajaliikmete seast.

  (4) Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma väljaarvatav liige ise hääleõigust.

  (5) Noortevolikogu esimees informeerib väljaarvatavat liiget vähemalt 14 päeva ette.

§ 12.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Põhjendatud ettepaneku noortevolikogu tegevuse ennetähtaegseks lõpetamiseks võib teha noortevolikogu juhatus või kaks kolmandikku noortevolikogu liikmeskonnast.

  (2) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsuse teeb noortevolikogu koosseisu häälteenamusega.

  (3) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha ka vallavolikogu.

  (4) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks käesoleva põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

§ 13.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus kui täitevorgan.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json