HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2019, 16

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 31.01.2019 nr 3
RT IV, 06.02.2019, 53
jõustumine 09.02.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2019RT IV, 27.03.2019, 730.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kord rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elavate ja õppivate 7-19-aastaste noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamiseks riiklikult Põltsamaa vallale eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetusest.

  (2) Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse (edaspidi toetus) eesmärgiks on süsteemne ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).

  (3) Toetuse eraldamise aluseks on Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava ja valla eelarve.

§ 2.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas huvikoolis ja tugineb õppekavale;
  2) huvitegevus – süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huvikoolides, huviringides, klubides, stuudiotes vms;
  3) huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenuse pakkuja) – kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud, kes võimaldavad Põltsamaa valla lastel ja noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega. Teenuse pakkujad on näiteks üldhariduskool, huvikool, erahuvikool, rahvamaja, noortekeskus, mittetulundusühing jne;
  4) õppekoha maksumus – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses;
  5) osalustasu või õppetasu – lapsevanema poolt tasutav summa huvihariduse või huvitegevuse pakkujale;
  6) toetus – valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õppuri huvihariduse või huvitegevuse toetamiseks.

  (2) Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

  (3) Määruse tähenduses määratletakse Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit (edaspidi vallavalitsus) ja kui ametiasutust (edaspidi ametiasutus).

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste liigid

  Põltsamaa vallas makstakse eelarveliste vahendite olemasolul noore huvitegevuses osalemiseks järgmisi toetusi:
  1) teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale õppekoha tegevuskulude katmiseks – juhendaja töötasu, õppevahendite ning spetsiifilise varustuse soetamine ja remont, eestisisestel ja rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja turniiridel osalemiseks vajalike kulude (osalustasu, transpordikulu) katmine;
  2) noore toetus, mida makstakse huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte osalemist takistavate ettenägematute kitsaskohtade lahendamiseks sh osalustasu maksmine, vajalike õppevahendite ja varustuse soetamine, võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemiseks vajalike kulude katmine;
  3) transporditoetus, mida makstakse huvikoolis või huvitegevuses osalemise transpordikulude katmiseks kui õppuri elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust;
  4) õppekoha maksumuse toetus , mida makstakse erandjuhul huvikooli või -ringi õppekoha maksumuse hüvitamiseks juhul kui õppuri elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused ja taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda huviharidust ja huvitegevust pakkuvad teenuse pakkujad, toetust vajava noore seaduslikud esindajad või toetust vajav noor ise.

  (2) Toetuse taotlus tuleb esitada nõuetekohasel vormil.

§ 5.   Teenuse pakkuja toetus

  (1) T eenuse pakkuja toetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Põltsamaa valla territooriumil.

  (2) Teenuse pakkujal ei tohi olla riiklike ja kohalike maksude võlgnevusi või võlgnevusi Põltsamaa valla ees ning ta peab olema vallale nõuetekohaselt esitanud varem saadud toetuste aruanded ja äriregistrile majandusaasta aruanded.

  (3) Teenuse pakkuja toetust saab taotleda:
  1) üks kord aastas 6-12 kuu kestvusega huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks, taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober;
  2) jooksvalt eelarveaasta jooksul 1-6 kuud kestva huvitegevuse (hooajaliselt tegutsev huviring) korraldamiseks, taotlus tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne tegevuse algust.
[RT IV, 27.03.2019, 7 - jõust. 30.03.2019]

§ 6.   Noore toetus

  (1) Noore toetust saab taotleda noore seaduslik esindaja ja alates 18. eluaastast noor ise, esitades taotluse ametiasutusele.

  (2) Noore toetust makstakse noore osalemiseks ühes huviringis või huvialal.

  (3) Noore toetust saab taotleda jooksvalt eelarveaasta jooksul, taotluse saab esitada kas enne kulu tekkimist koos põhjendusega või kulu tekkimise järgselt koos kuludokumentidega.

§ 7.   Transporditoetus

  (1) Transporditoetust saab taotleda noore seaduslik esindaja ja alates 18. eluaastast noor ise, esitades taotluse ametiasutusele.

  (2) Transporditoetust makstakse õppuri osalemiseks ühes huviringis või huvialal.

  (3) Transporditoetust makstakse huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks kuni kolm korda nädalas ühistranspordi piletite alusel või kütusearvete esitamisel.

  (4) Transporditoetust saab taotleda kord kuus, taotlus esitatakse kuludele järgneva kuu 10. kuupäevaks koos transpordikulu tõendavate dokumentidega.

§ 8.   Õppekoha maksumuse toetus

  (1) Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elava noore õppekoha maksumuse hüvitamiseks väljaspool Põltsamaa valda huviharidust ja huvitegevust pakkuvad asutused.

  (2) Väljamaksed toimuvad igakuiselt huviharidust või huvitegevust osutava asutusele õppuri või seadusliku esindaja poolt osalustasu või õppetasu tasumise järgselt arve alusel.

§ 9.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määramine

  (1) Toetuse määramisel arvestatakse:
  1) nõudlust pakutava huviala järgi, kitsaskohtade lahendamist, valla palgataset, põhjendatud transpordi- ja muid kulusid, valla pakutavaid teisi toetusi ning vallale eraldatud riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetuse suurust;
  2) eelnevalt toetust saanud ja toimiva huviringi jätkusuutlikkust;
  3) valikute mitmekesisuse suurendamise vajadust LTT (loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia) valdkonnas;
  4) uuenduslike metoodikate kasutusele võtmist olemasolevates huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades;
  5) olemasolevates huviringides osalejate või huvikooli õppe- või ainekavade alusel õppijate arvu suurenemist;
  6) toimetulekuraskustes perede ja riskirühma perede noorte osalemist takistavate ettenägematute kitsaskohtade lahendamist.

  (2) Toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Korra tingimustele vastava taotluse puhul otsustab maksmise haridus- ja kultuuriosakond. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel maksta toetust muudel juhtudel tingimusel, et toetus vastab toetuse maksmise eesmärgile. Sellisel juhul määratakse toetus vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 27.03.2019, 7 - jõust. 30.03.2019]

  (3) Taotluse menetlemiseks on aega 30 päeva.

  (4) Huviharidust ja huvitegevust finantseeritakse teenuse pakkuja poolt esitatud arvete alusel.

  (5) Noore toetus ja transporditoetus kantakse taotluses määratud eraisiku kontole või otse teenuse pakkujale arve alusel.

§ 10.   Toetuse saaja kohustused

  Teenuse pakkuja toetuse saaja kohustub:
  1) ellu viima toetuse taotlemisel nimetatud tegevuse(d);
  2) andma esimesel võimalusel ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonnale teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  3) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  4) esitama toetuse kasutamise kohta aruande.

§ 11.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavate dokumentide esitamist, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, tutvuda kohapeal huvitegevuse korraldusliku poolega ja tegevuseks vajalike tingimustega ning teha muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus kontrollida õppuri osalemist huvikoolis või huvitegevuses ning õppuri omapoolse osalustasu maksmist.

  (5) Määruse nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist osaliselt või täies mahus ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json