Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2019. aasta alaeelarved

Märjamaa valla 2019. aasta alaeelarved - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2019, 55

  Märjamaa valla 2019. aasta alaeelarved

  Vastu võetud 30.01.2019 nr 2

  Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 32 „Märjamaa valla finantsjuhtimise kord“ § 9 ja Märjamaa Vallavolikogu 22.01.2019 määruse nr 57 “Märjamaa valla 2019. aasta eelarve” alusel.

  § 1.  Kinnitada Märjamaa valla 2019. aasta alaeelarved (lisatud).

  § 2.  Määrata põhitegevuse tulude ja -kulude, investeerimistegevuse ning finantseerimistegevuse eest vastutavad ametnikud ning hallatavate asutuste juhid vastavalt lisale.

  § 3.  Vastutavad ametnikud ja hallatavate asutuste juhid kinnitavad oma vastutusalasse kuuluvad kuludokumendid kuluklassifikaatorite lõikes e-arve keskuses digitaalselt või paberkandjal kuupäeva ja allkirja lisamisega.

  § 4.  Kulutusi on lubatud teha ainult kinnitatud alaeelarvete piires.

  § 5.  Põhitegevuse tulude alalaekumise korral finantseerib vallavalitsus esmajärjekorras personalikulud ja perioodilised majandamiskulud, vähendades või ära jättes inventari soetamise, remondi ja muude kulude osas vahendite eraldamise.

  § 6.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019.

  § 7.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Merlin Suurna
  vallavanem

  Maigi Linna
  vallasekretär

  Lisa Alaeelarved