Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 23

Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018.a määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus“ § 84 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus (edaspidi: Vabaajakeskus), ametlik lühend on KiVaKe.

§ 2.   Põhimääruse reguleerimisala

  Põhimäärusega sätestatakse Vabaajakeskuse tegevuse üldised alused, tegevuse eesmärk ja ülesanded, juhtimine ja töökorraldus, järelevalve ja finantseerimise alused ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 3.   Vabaajakeskuse tegutsemise üldised alused

  (1) Vabaajakeskus on Saarde Vallavalitsuse (edaspidi: Vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Vabaajakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest, Saarde vallavolikogu (edaspidi: Vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Asukoht

  Vabaajakeskuse asukoht on Pärnu tn 62, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond, 86304.

§ 5.   Sümboolika

  (1) Vabaajakeskusel võib olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab Vabaajakeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK, ÜLESANDED JA KORRALDAMINE 

§ 6.   Vabaajakeskuse eesmärgid

  (1) Vabaajakeskuse põhieesmärgiks on pakkuda lastele, noortele, täiskasvanutele ja eakatele mitmekülgseid vabaaja veetmise võimalusi ja elukestvat õpet, kaasates neid tegevustesse eeltingimusteta.

  (2) Vabaajakeskuse tegevuse eesmärgid:
  1) luua soodsaid võimalusi igale eale vaba aja veetmiseks;
  2) korraldada, algatada ja arendada elukestva õppevõimalusi;
  3) luua võimalus avatud noorsootöö põhimõttel kodu- ja kooliväliseks noorsootööks;
  4) toetada Saarde valla elanike omaalgatuslikke ideid ja aidata neid ellu viia.

§ 7.   Vabaajakeskuse ülesanded

  Vabaajakeskus:
  1) töötab muuhulgas avatud noorsootöö põhimõttel;
  2) teeb koostööd teiste valla hallatavate asutuste, organisatsioonide, füüsiliste ja juriidiliste isikutega, et saavutada Vabaajakeskuse eesmärke ning edendada kogukonna elu;
  3) kogub ja vahendab informatsiooni Vabaajakeskuses osutatavate teenuste ning sündmuste kohta ning tagab selle informatsiooni kättesaadavuse igal moel;
  4) algatab ja viib ellu Vabaajakeskuse pidevat arengut kindlustavaid projekte ning vajadusel taotleb nende läbiviimiseks lisa finantsvahendeid ning korraldab nende teostamist;
  5) kasutab tegevuse läbiviimiseks maksimaalselt asutuse ruume ja selle kasutuses olevat maa-ala;
  6) valdab ja kasutab Vabaajakeskuse valduses olevat vallavara ja tagab selle säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  7) täidab põhimääruses sätestatud eesmärke;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 8.   Juhtimine

  (1) Vabaajakeskuse tööd juhib juhataja, kelle vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi ning kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus, v.a õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Juhataja ametisse kinnitatud isikuga sõlmib töölepingu vallavanem, kes täidab juhataja suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi ja kohustusi.

  (3) Juhataja kvalifikatsiooninõuded määratakse ametijuhendis.

§ 9.   Juhataja

  (1) Vabaajakeskuse juhataja:
  1) korraldab ja kindlustab põhimääruses Vabaajakeskuse eesmärke arvestava tegevuse ning ülesannete täitmise;
  2) tegutseb põhimääruse ja ametijuhendi alusel;
  3) esindab Vabaajakeskust vallasiseselt ja vallast väljaspool;
  4) käsutab eelarvevahendeid temale antud volituste ulatuses, tagab Vabaajakeskuse varade ja rahaliste vahendite sihipärase kasutamise;
  5) koostab Vabaajakeskuse eelarve eelnõu ja vastutab volikogu poolt kinnitatud eelarve täitmise eest;
  6) on tööandja õigust omavaks isikuks Vabaajakeskuse töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega;
  7) koostab kõigile töötajatele ametijuhendid;
  8) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud vabaajakeskuse sisesed eeskirjad;
  9) teeb vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid Vabaajakeskuse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  10) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  11) annab Vabaajakeskuse tegevuse kohta aru vallavalitsusele;
  12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Vabaajakeskuse juhatajat asendab juhataja puhkusel või töölähetuses viibimise ajal või haigestumise või töölt vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.

§ 10.   Töökorraldus

  (1) Vabaajakeskuse töökorraldus, külastajate õigused ja kohustused sätestatakse Vabaajakeskuse sisekorraeeskirjas, mille avalikustamise tagab Vabaajakeskuse juhataja.

  (2) Vabaajakeskuse poolt osutatavate ruumide, teenuste ja vahendite kasutamise eest võetavad tasud kinnitab Vabaajakeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (3) Vabaajakeskuse lahtioleku ajad kinnitab Vabaajakeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Vabaajakeskuse töötajate kooseisu kinnitab Vabaajakeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades eelnõu enne selle kinnitamist vallavalitsusega.

  (5) Vabaajakeskuse töötajate töötasud määrab Vabaajakeskuse juhataja volikogu poolt kinnitatud Vabaajakeskuse eelarve alusel.

4. peatükk VARA, FINANSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Vabaajakeskuse vara ja eelarve

  (1) Vabaajakeskuse vara moodustavad talle Saarde valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hoone, seadmed, inventar ja muu vara. Vara haldamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Vabaajakeskusel on oma eelarve vallaeelarve koosseisus, mille tulude aluseks on: eraldised vallaeelarvest, sealhulgas laekumised projektitaotluste põhjal, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja laekumised tasulistelt teenustelt.

  (3) Vabaajakeskuse majandamine (sh. küte, elekter, vesi, remont, teenuslepingud) ning vajalike seadmete ja inventari soetamine toimub vastavalt eelarvele.

  (4) Vabaajakeskuse eelarve kinnitab volikogu.

  (5) Vabaajakeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (6) Vabaajakeskuse rahaliste vahendite arveldamine toimub vallavalitsuse arvelduskontode kaudu, Vabaajakeskus ei oma iseseisvat arveldusarvet.

§ 12.   Aruandlus

  Vabaajakeskus esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega ning volikogu ja vallavalitsuse kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

§ 13.   Järelevalve

  Vabaajakeskuse ja selle juhataja tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Vabaajakeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktides sätestatud korras.

6. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE, MUUTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 15.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Vabaajakeskuse põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja Vabaajakeskuse juhataja ja esitab selle vallavalitsusele.

  (2) Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 30. novembri 2011. a määrus nr 25 „Kilingi-Nõmme Päevakeskuse ümberkorraldamine Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuseks ja selle põhimääruse kinnitamine“ (RT IV, 10.10.2012, 9).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json