HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haapsalu linna munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 63

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Haapsalu linna munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus

Vastu võetud 26.01.2018 nr 9
RT IV, 03.02.2018, 18
jõustumine 06.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2020RT IV, 06.02.2020, 1809.02.2020, rakendatakse 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja haldusmenetluse seaduse § 90 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Haapsalu linna munitsipaalharidusasutuste töötajate töö tasustamise üldised alused.

§ 2.   Palgamäär

  (1) Töötaja palgamäär määratakse ametikoha tööülesannete ja vastutuse ning tööalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal. Üldhariduskoolide õpetajatele rakendatakse vähemalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud palga alammäärasid.

  (2) Haapsalu linna munitsipaalharidusasutustes rakendatavad ametikohad on jagatud palgagruppidesse. Jaotuse aluseks on ameti- või töökohal nõutav haridustase, tööülesannete lahendamise keerukusaste, tegevuse ja vastutuse ulatus. Palgagrupid on järgmised:
  1) I palgagrupp, kuhu kuuluvad lihttöötajad ja abipersonal (koristajad, abitöölised jne);
  2) II palgagrupp, kuhu kuuluvad oskustöötajad, teenindustöötajad, keskharidusega spetsialistid, keskastmespetsialistid, kantseleitöötajad (juhiabid, kokad jne);
  3) III palgagrupp, kuhu kuuluvad kõrgharidusega erialaspetsialistid (pedagoogilised töötajad, noorsootöötajad, hariduse tugispetsialistid jne);
  4) IV palgagrupp, kuhu kuuluvad asutuste juhid ja tippspetsialistid (direktorid, õppealajuhatajad koolis jne).

  (3) Igale palgagrupile vastab palgavahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate ametikohtade palga miinimum- ja maksimummäära. Palga vahemikud on järgmised:
  1) I palgagrupp 590 – 670 eurot;
  2) II palgagrupp 670 – 1000 eurot;
  3) III palgagrupp 800 – 1315 eurot;
  4) IV palgagrupp 1315 –1950 eurot.
[RT IV, 06.02.2020, 18 - jõust. 09.02.2020, rakendatakse 01.01.2020]

§ 3.   Lisatasud, ühekordsed toetused, preemiad ja nende määramine

  (1) Haridusasutuse juht võib õpetaja kvalifikatsiooni säilitamiseks tegeleda vahetu õppetööga andes kuni kuus õppetundi nädalas, välja arvatud koolivaheajad. Õppetundide eest tasutakse vastavalt õpetaja alampalgamäärale.

  (2) Asendustundide andmine arvatakse juhi ametikoha nädala tööaja hulka ja eraldi tasustamisele ei kuulu.

  (3) Haridusasutuse juhil on õigus määrata personalile aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest ning ühekordseid toetusi ja preemiaid vastavalt kollektiivlepingus või haridusasutuses kehtestatud lisatasude maksmise korrale.

  (4) Haridusasutuse juhtide tunnustamiseks on linnapeal õigus haridus- ja kultuuriosakonna ettepanekul oma käskkirjaga määrata ühekordseid toetusi ja preemiaid.

§ 4.   Palgafondi kujunemine

  Haridusasutuse palgafondi kujunemisel võetakse aluseks haridusasutuse kinnitatud koosseis, käesolev määrus ning Vabariigi Valitsuse määrusega toetusfondi hariduskuludeks eraldatud vahendid.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. Määrust rakendada tagasiulatuvalt alates 01.01.2018. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json